04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCo należy rozumieć (30-01-2013)


Beznadziejna i wątpliwa wierzytelność

159.1. Zasady uregulowania wierzytelności beznadziejnych i wątpliwych

159.1.1. Płatnik podatku – sprzedawca towarów, robót, usług posiada prawo do zmniejszenia dochodu okresu sprawozdawczego o wartość wysłanych towarów, wykonanych robót, świadczonych usług w bieżącym lub z poprzednich okresów sprawozdawczych w przypadku, gdy kupujący takie towary, roboty, usługi zatrzymuje bez uzgodnienia z takim płatnikiem podatku zapłatę ich wartości (przekazania innego rodzaju rekompensaty ich wartości).

Prawo zmniejszenia wartości dochodu powstaje w przypadku, gdy w przeciągu okresu sprawozdawczego występuje  dowolne z następujących zdarzeń:

a) płatnik podatku zwraca się do sądu z pozwem (wnioskiem) o egzekucję wierzytelności od takiego kupującego lub o wszczęcie sprawy o jego upadłość, bądź egzekucję zastawionego przez niego majątku;

b) na wniosek sprzedawcy notariusz wykonuje napis wykonawczy o egzekucję wierzytelności od kupującego lub egzekucję zastawionego majątku (poza długiem podatkowym).

Płatnik podatku – sprzedawca, który zmniejszył kwotę dochodu okresu sprawozdawczego o wartość wysłanych towarów, wykonanych robót, świadczonych usług zgodnie z ust. 1 niniejszego ppkt. zobowiązany jest jednocześnie do zmniejszenia kwoty kosztów tego okresu sprawozdawczego o wartość ogólną takich towarów, robót, usług.

Regulacje niniejszego ppkt. nie dotyczą% i prowizji, co do których zostały stworzone rezerwy ubezpieczeniowe ze zwiększenia kosztów zgodnie z pkt. 159.2 niniejszego art.

159.1.2. Płatnik podatku – kupujący zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów o wartość wierzytelności uznanej przez sąd, bądź na podstawie napisu wykonawczego notariusza w okresie podatkowym, w którym przypada dzień uprawomocnienia się decyzji sądu o uznaniu (egzekucji) takiej wierzytelności (jej części) lub dokonania przez notariusza napisu wykonawczego.

Płatnik podatku – sprzedawca w przypadku, gdy sąd nie zaspokoi pozwu (wniosku) takiego sprzedawcy lub zaspokoi go w części, bądź nie przyjmuje pozwu (wniosku) do prowadzenia (rozpatrzenia),lub zaspokaja pozew (wniosek) kupującego o uznanie nieważności roszczeń, co do spłaty wierzytelności lub jej części (poza zawieszeniem przez sąd w całości lub w części postępowania w części w związku ze spłatą przez kupującego wierzytelności lub jej części po złożeniu przez sprzedającego pozwu (wniosku) zobowiązany zwiększyć:

– dochód odpowiedniego okresu podatkowego o kwotę wierzytelności (jej części) wcześniej zaliczonej przez niego do zmniejszenia dochodu zgodnie z ppkt. 159.1.1 niniejszego pkt.;

– koszty odpowiedniego okresu podatkowego o wartość brutto (jej części określoną proporcjonalnie do kwoty wierzytelności zaliczonej do dochodu zgodnie z niniejszym ppkt.) towarów, robót, usług, za które powstała taka wierzytelność wcześniej zaliczona przez niego na zmniejszenie kosztów zgodnie z ppkt.159.1.1 niniejszego pkt.

Od kwoty dodatkowego zobowiązania podatkowego obliczonego w związku z takim zwiększeniem dochodów i kosztów naliczana jest kara określona z zastosowaniem 120% rocznej stawki ewidencyjnej Narodowego Banku Ukrainy, obowiązującej na dzień powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego.

W/w kara obliczana jest za okres od pierwszego dnia okresu podatkowego następującego po okresie, w przeciągu którego odbywało się zmniejszenie dochodów i kosztów zgodnie z ppkt. 159.1.1. niniejszego pkt. do ostatniego dnia okresu podatkowego, na który przypada zwiększenie dochodów i kosztów oraz podlega zapłacie niezależnie od wyników zobowiązania podatkowego płatnika podatku za odpowiedni okres sprawozdawczy.

Nie nalicza się kar od wierzytelności (jej części) umorzonej lub odroczonej w związku z zawarciem porozumienia zgodnie z prawem o bankructwie, rozpoczynając od dnia zawarcia takiego porozumienia.

159.1.3. Zawiadomienie o zmniejszeniu dochodu lub kosztów z odesłaniem na regulacje ppkt. 159.1.1 i/lub 159.1.2 niniejszego pkt., płatnik podatku – sprzedawca lub kupujący przekazuje organowi państwowej służby podatkowej wraz z deklaracją za sprawozdawczy okres podatkowy oraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi istnienie wierzytelności (umowy kupna – sprzedaży, decyzję sądu itp.).

159.1.4. Zaznaczone w ppkt. 159.1.1 niniejszego pkt. zmniejszenie dochodu sprzedawcy i zaznaczone w ppkt. 159.1.2. niniejszego pkt. zmniejszenie kosztów kupującego nie jest prowadzone wobec wierzytelności (jej części) spłacanej przez kupującego przed nastąpieniem terminów przewidzianych w niniejszym ppkt.

159.1.5. W przypadku, gdy w kolejnych okresach podatkowych kupujący spłaca kwotę określonej wierzytelności lub jej część (samodzielnie lub wg procedury egzekucji przymusowej), to taki kupujący zwiększa (odnawia) koszty o kwotę takiej wierzytelności (jej części) wg wyników okresu podatkowego, na który przypada taka spłata.

Jednocześnie sprzedający, który zmniejszył kwotę dochodu okresu sprawozdawczego o wartość przekazanych towarów, wykonanych robót, świadczonych usług zgodnie z ppkt. 159.1.1 niniejszego pkt. zwiększa dochody o kwotę wierzytelności (jej części) za takie towary, roboty, usługi zapłacone przez kupującego i zwiększa koszty o wartość ogółem (jej część określoną proporcjonalnie do zapłaconej wierzytelności) tych towarów, robót, usług wg wyników okresu podatkowego, w którym przypada taka zapłata.

159.1.6. Wierzytelność wcześniej zaliczona na zmniejszenie dochodu zgodnie z ppkt. 159.1.1 niniejszego pkt. lub zapłacona z rezerwy ubezpieczeniowej zgodnie z pkt. 159.3 niniejszego art., którą uważa się za beznadziejną w związku z brakiem aktywów u kupującego uznanego za bankruta wg określonego trybu lub w związku z umorzeniem na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z prawem o bankructwie, nie zmienia zobowiązań podatkowych zarówno u kupującego jak i u sprzedawcy w związku z takim uznaniem.Powrót Wszystkie Aktualności