04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCo to są kampanie holdingowe (24-02-2011)


„ O kampaniach holdingowych na Ukrainie „

Ostatnie zmiany: 15.01.2011

 

 ( Wiadomości Najwyższej Rady Ukrainy (ВВР), 2006, Nr 34, art.291 )

wraz ze zmianami wniesionymi na podstawie Ustaw:
Nr 1617-VI ( 1617-17 ), z dnia 24.07.2009, ВВР, 2010, Nr 2-3, art.11
Nr 2850-VI ( 2850-17 ), z dnia 22.12.2010)

 ( W tekście Ustawy słowa " fundusz statutowy" we wszystkich przypadkach zamieniono na słowa " kapitał statutowy" na podstawie Ustawy Nr 2580-VI (2850-17) , z dnia 22.12.2010)

Niniejsza Ustawa określa ogólne zasady funkcjonowania kampanii holdingowych na Ukrainie, a także szczególne zasady ich tworzenia, działalności i likwidacji.

art.1. Określenie terminów

1. W niniejszej Ustawie użyte terminy oznaczają :

państwowa kampania holdingowa – holdingowa kampania utworzona w formie spółki akcyjnej , w której nie mniej niż 100% akcji należy do państwa;

(ust. 2 art.1 wraz ze zmianami wniesionymi zgodnie z Ustawą Nr 1617-VI ( 1617-17 ), z dnia 24.07.2009)

przedsiębiorstwo korporacyjne – spółka gospodarcza, której holdingowym pakietem korporacyjnym akcji (udziałów, części) posiada, korzysta i dysponuje kampania holdingowa;

kampania holdingowa – spółka akcyjna, która posiada, korzysta i dysponuje holdingowym korporacyjnym pakietem akcji ( udziałów, części) dwóch lub więcej przedsiębiorstw korporacyjnych;

(ust. 4 art.1 wraz ze zmianami wniesionymi zgodnie z Ustawą Nr 1617-VI ( 1617-17 ), z dnia 24.07.2009)

holdingowy korporacyjny pakiet akcji ( udziałów, części) – pakiet akcji ( udziałów, części) przedsiębiorstwa korporacyjnego przekraczający 50%, bądź stanowiący większość zabezpieczającą prawo do rozstrzygającego wpływu na działalność gospodarczą  przedsiębiorstwa korporacyjnego.

art. 2. Prawo Ukrainy o kampaniach holdingowych

1. Prawo Ukrainy o kampaniach holdingowych składa się z niniejszej Ustawy , „Cywilnego Kodeksu Cywilnego” ( 435-15 ), „Kodeksu Gospodarczego Ukrainy „( 436-15 ),  Ustawy Ukrainy „ O spółkach gospodarczych” ( 1576-12 ),  innych ustaw oraz aktów normatywno – prawnych regulujących działalność kampanii holdingowych oraz ich przedsiębiorstw korporacyjnych.

2. Zasady tworzenia, działalności i likwidacji kampanii holdingowych regulowane są „Kodeksem Cywilnym Ukrainy” ( 436-15 ),  Kodeksem Gospodarczym Ukrainy” ( 435-15 ), Ustawy Ukrainy „ O spółkach gospodarczych” ( 1576-12 ) z uwzględnieniem regulacji szczególnych określonych w niniejszej Ustawie.

3. W przypadku, gdy w umowie międzynarodowej Ukrainy, ratyfikowanej przez Najwyższą Radę Ukrainy określono inne zasady niż zawarte w niniejszej Ustawie, zastosowanie mają regulacje zawarte w umowie międzynarodowej.

art. 3. Utworzenie kampanii holdingowych

1. Kampanie holdingowe mogą być tworzone:

a) przez organy upoważnione do zarządzania majątkiem państwowym , państwowe organy prywatyzacji samodzielnie lub wraz z innymi założycielami poprzez połączenie w funduszu statutowym kampanii holdingowych korporacyjnych pakietów akcji ( udziałów, części);

b) inne podmioty wg zasad umownych.

2. W przypadkach przewidzianych prawem kampanie holdingowe tworzone są pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu Antymonopolowego Komitetu Ukrainy lub Gabinetu Ministrów Ukrainy na koncentrację uzgodnionych działań podmiotów gospodarowania .

Projekty dokumentów założycielskich tworzonych kampanii holdingowych pod warunkiem uzyskania zaznaczonego zezwolenia - podlegają uzgodnieniu z odpowiednim organem Antymonopolowego Komitetu Ukrainy.

3. Nazwa „ kampania holdingowa” ( „ państwowa kampania holdingowa”) oraz pochodne słowa od niej mogą być wykorzystywane wyłącznie przez te podmioty gospodarowania, których dokumenty założycielskie oraz których działalność odpowiada regulacjom niniejszej Ustawy.

Inne podmioty gospodarowania nie posiadają prawa do wykorzystywania w swojej nazwie powyższych wyrazów i słów pochodnych oraz nie podlegają rejestracji państwowej pod taką nazwą.

4. Kampania holdingowa nabywa statusu osoby prawnej z dniem jej rejestracji państwowej w Państwowym Rejestrze Kampanii Holdingowych Ukrainy stanowiącego nierozerwalną część Ujednoliconego Rejestru Państwowego Osób Prawnych i Osób Fizycznych – Przedsiębiorców.

Rejestracja państwowa kampanii holdingowych prowadzona jest przez rejestratora państwowego, w trybie określonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy w oparciu o  Ustawę Ukrainy „ O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych – przedsiębiorców” ( 755-15) oraz inne akty normatywno – prawne.

Specjalnie upoważniony organ ds. rejestracji państwowej zabezpiecza prowadzenie Państwowego Rejestru Kampanii Holdingowych Ukrainy.

art. 4. Podjęcie decyzji o utworzeniu Kampanii Holdingowej

1. Uchwałę o utworzeniu kampanii holdingowej podejmuje właściciel holdingowych pakietów korporacyjnych akcji (udziałów, części) oraz sporządza odpowiednią umowę.

art. 5. Szczególne zasady tworzenia i działalności kampanii holdingowych

1. Fundusz statutowy kampanii holdingowej tworzony jest z wkładów założycieli, w formie holdingowych pakietów korporacyjnych akcji (udziałów, części) , a także dodatkowych wkładów w formie majątku, środków i aktywów niematerialnych nieodzownych dla zabezpieczenia działalności kampanii holdingowej .

Udział w formie majątku , środków i aktywów niematerialnych nieodzownych dla zabezpieczenia działalności kampanii holdingowej nie powinien przekroczyć 20% funduszu statutowego kampanii holdingowej.

2. W przypadku, gdy do porządku dziennego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

kampanii holdingowej włączono sprawy związane ze sprzedażą jakichkolwiek pakietów akcji (udziałów, wkładów) przedsiębiorstw korporacyjnych i/lub likwidacji kampanii holdingowej, to takie walne zgromadzenie uważa się za prawomocne pod warunkiem dokonania rejestracji w nim udziału akcjonariuszy

( ich przedstawicieli) posiadających zgodnie ze statutem kampanii holdingowej więcej niż 80% głosów.

Przyjęcie uchwały o sprzedaży jakichkolwiek pakietów akcji ( udziałów, części) przedsiębiorstw korporacyjnych lub likwidacji kampanii holdingowej, należy do wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia kampanii holdingowej.

Wymienione uchwały podejmowane są większością ¾ głosów akcjonariuszy ( ich przedstawicieli) zarejestrowanych do udziału w walnym zgromadzeniu z uwzględnieniem ograniczeń określonych w niniejszej Ustawie.

3. W statucie kampanii holdingowej określa się ograniczenia dotyczące czynności prawnych ,  które mogą być podejmowane przez  organy zarządu kampanii, a także dotyczące emisji papierów wartościowych.

4. Spółka gospodarcza nie może być właścicielem papierów wartościowych kampanii holdingowej, której jest przedsiębiorstwem korporacyjnym.

5. Do wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia kampanii holdingowej należy:

- tworzenie ujednoliconej polityki finansowej, inwestycyjnej, produkcyjno-gospodarczej oraz naukowo - technicznej dotyczącej przedsiębiorstw korporacyjnych;

- określanie kierunków oraz zasad wykorzystania zysków przedsiębiorstw korporacyjnych;

- zatwierdzanie planów rozwoju produkcyjnego i społecznego przedsiębiorstw korporacyjnych.

Do wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia kampanii holdingowej prawem lub w statucie mogą być przekazane inne uprawnienia.

art. 6. Szczegóły tworzenia oraz działalności państwowych kampanii holdingowych

1. Państwowe kampanie holdingowe tworzone są przez organy upoważnione do zarządzania majątkiem państwowym i / lub państwowe organy prywatyzacji.

Państwo jest jedynym akcjonariuszem państwowej kampanii holdingowej z chwilą jej utworzenia do zawieszenia procesu prywatyzacji lub jej zawieszenia.

2. Założycielami państwowych kampanii holdingowych w procesie komercjalizacji państwowych przedsiębiorstw są organy upoważnione do zarządzania majątkiem państwowym.

Założycielami państwowych kampanii holdingowych w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych są organy upoważnione do zarządzania majątkiem państwowym i /lub państwowe organy prywatyzacji zgodnie z prawem.

Fundusz statutowy państwowej kampanii holdingowej tworzony jest z przysługujących państwu akcji (udziałów, części) odpowiednich spółek gospodarczych, w trybie przewidzianym prawem.

3. Dziedziny lub obszar działalności, w których nie dopuszcza się tworzenia państwowych kampanii holdingowych w procesie komercjalizacji oraz prywatyzacji (709-2007-п)  określa Gabinet Ministrów Ukrainy.

4. Inicjatorem utworzenia państwowej kampanii holdingowej w procesie komercjalizacji może być:

- przedsiębiorstwo państwowe;

- organ upoważniony do zarządzania majątkiem państwowym.

Inicjatorem utworzenia państwowej kampanii holdingowej w procesie prywatyzacji:

- państwowy organ prywatyzacji;

- przedsiębiorstwo w stosunku do którego podjęto decyzje o prywatyzacji;

- spółki gospodarcze utworzone w procesie komercjalizacji.

5. Inicjator utworzenia państwowej kampanii holdingowej składa do organu upoważnionego do zarządzania majątkiem państwowym:

- uzasadnienie celowości utworzenia państwowej kampanii holdingowej;

- wykaz przedsiębiorstw oraz ich jednostek strukturalnych na podstawie których proponuje się utworzenie państwowej kampanii holdingowej oraz jej przedsiębiorstw korporacyjnych;

- projekt statutu państwowej kampanii holdingowej.

W przypadku, gdy inicjatorem utworzenia państwowej kampanii holdingowej jest organ upoważniony do zarządzania państwowym majątkiem - wykaz przedsiębiorstw oraz ich jednostek strukturalnych na podstawie których proponuje się utworzenie państwowej kampanii holdingowej oraz jej przedsiębiorstw korporacyjnych i projekt statutu państwowej kampanii holdingowej opracowuje ten organ.

6. Decyzję o utworzeniu państwowej kampanii holdingowej w procesie komercjalizacji oraz prywatyzacji podejmuje organ upoważniony do zarządzania majątkiem państwowym i/lub państwowy organ prywatyzacji w uzgodnieniu z Gabinetem Ministrów Ukrainy.

7. Zasady utworzenia państwowych kampanii holdingowych, zatwierdza centralny organ władzy wykonawczej ds. gospodarki oraz Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy.

8. Zarządzanie pakietami akcji państwowych kampanii holdingowych, odbywa się zgodnie z prawem.

9. Akcje państwowych kampanii holdingowych nie mogą być przekazane do zarządzania przez inne osoby.

Państwowe pakiety akcji (udziałów, części) oraz majątek państwowy przekazany przez państwo do funduszu statutowego państwowej kampanii holdingowej nie mogą być sprzedane lub zastawione, wykorzystane do tworzenia funduszy statutowych jakichkolwiek przedsiębiorstw.

10. Państwowej kampanii holdingowej zabrania się podejmowania jakichkolwiek czynności mogących doprowadzić do sprzedaży akcji (udziałów, części) lub majątku wniesionego do jej funduszu statutowego do czasu zawieszenia procesu jej prywatyzacji.

11. Państwowa kampania holdingowa nie może być przedsiębiorstwem korporacyjnym  innej kampanii holdingowej.

12. Decyzja o prywatyzacji państwowej kampanii holdingowej może być podjęta wyłącznie po podjęciu decyzji o prywatyzacji wszystkich przedsiębiorstw korporacyjnych, których pakiety akcji (udziałów, części) przekazano do funduszu statutowego takiej kampanii holdingowej.

Przygotowanie do sprzedaży akcji państwowej kampanii holdingowej przeprowadza jej założyciel (założyciele) oraz organy państwowe prywatyzacji, w trybie przewidzianym prawem z uwzględnieniem szczegółowych regulacji przewidzianych w niniejszej Ustawie.

Przy czym, akcje (udziały, części) przedsiębiorstw korporacyjnych wniesione do jej funduszu statutowego nie przekazuje się państwowym organom prywatyzacji w celu ich dalszej sprzedaży.

13. Pakiety akcji (udziałów, części) lub inny majątek przekazany do funduszu statutowego państwowej kampanii holdingowej stanowi własność państwową i znajduje się na prawie wydania gospodarczego.

art. 7. Szczegóły zarządzania holdingowym korporacyjnym pakietem akcji (udziałów, części) przekazanym do funduszu statutowego państwowych kampanii holdingowych.

1. Po przeprowadzeniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy (uczestników) przedsiębiorstwa korporacyjnego, organ wykonawczy takiego przedsiębiorstwa, zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia państwowej kampanii holdingowej oraz organu upoważniony do zarządzania majątkiem państwowym, zgodnie z prawem regulującym zasady zwoływania walnego zgromadzenia.

2. Zawiadomienie o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia powinno zawierać następujące informacje:

- pełną nazwę i siedzibę spółki;

- datę, czas i miejsce przeprowadzenia walnego zgromadzenia;

- czas rozpoczęcia i zakończenia rejestracji akcjonariuszy (ich przedstawicieli) do udziałów w walnym zgromadzeniu;

- wykaz spraw wnoszonych pod głosowanie;

- sposób powiadamiania akcjonariuszy o zmianach porządku dziennego;

- inne informacje przewidziane prawem.

3. Państwowa kampania holdingowa wspólnie z organem upoważnionym do zarządzania majątkiem państwowym, w trybie (1476-2006-п) określonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy, wybiera przedstawiciela, który będzie reprezentował interesy kampanii holdingowej w czasie walnego zgromadzenia przedsiębiorstwa korporacyjnego.

4. Organ upoważniony do zarządzania państwowym majątkiem, zobowiązany jest do przyjęcia uchwały w każdej sprawie wniesionej do porządku dziennego walnego zgromadzenia oraz udzielenia odpowiedniego pełnomocnictwa do głosowania przedstawicielowi,  w terminie i trybie określonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

5. Przedstawiciel posiada prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego pełnomocnictwa do głosowania w imieniu organu upoważnionego do zarządzania majątkiem państwowym.

art. 8. Kontrola audytorska

1. Kontrola audytorska kampanii holdingowej oraz jej przedsiębiorstw korporacyjnych prowadzona jest każdego roku zgodnie z prawem.

Kampania holdingowa przeprowadza audyt wewnętrzny (kontrolę) własnych przedsiębiorstw korporacyjnych.

art. 9. Upublicznienie informacji o kampanii holdingowej

1. W terminie miesiąca od dnia rejestracji państwowej kampanii holdingowej, kampania zobowiązana jest do upublicznienia informacji o kierunkach własnej działalności w oficjalnym wydawnictwie drukowanym przez Państwową Komisję ds. Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy.

2. Kampania holdingowa w okresie własnej działalności powinna nie rzadziej niż jeden raz w roku upublicznić własną skonsolidowaną sprawozdawczość finansową oraz sprawozdawczość finansową swoich przedsiębiorstw korporacyjnych.

art. 10. Likwidacja kampanii holdingowej

1. Likwidacja kampanii holdingowej odbywa się zgodnie z prawem, a także w przypadku:

- likwidacji wszystkich przedsiębiorstw korporacyjnych kampanii holdingowej oraz pozostania w funduszu statutowym kampanii holdingowej korporacyjnego pakietu akcji (udziałów, części) wyłącznie jednego przedsiębiorstwa korporacyjnego;

- anulowania przez odpowiedni organ Antymonopolowego Komitetu Ukrainy lub Gabinet Ministrów Ukrainy zezwolenia na koncentrację uzgodnionych czynności podmiotu gospodarowania;

- przyjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy kampanii holdingowej uchwały o jej likwidacji.

art. 11. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Ustawa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania.

2. Ust. 5 – 7 art. 126 Kodeksu Gospodarczego Ukrainy ( 436 – 15)

(Wiadomości Najwyższej Rady Ukrainy, 2003 r, Nr 18 – 22 art. 144) przyjąć w następującej redakcji :

„ 5. Kampania holdingowa – otwarta spółka akcyjna posiadająca, korzystająca , a także dysponująca holdingowym pakietem korporacyjnym akcji ( udziałów, części) dwóch lub więcej przedsiębiorstw korporacyjnych ( poza pakietami akcji należącymi do państwa).

6. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo przez działania lub bezczynność holdingowej kampanii okaże się , że utraciło płynność finansową  i uznaje się za bankruta, to kampania holdingowa ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa korporacyjnego.

7. Ogólne zasady funkcjonowania kampanii holdingowych na Ukrainie, a także szczegóły ich tworzenia , działalności i likwidacji reguluje Ustawa Ukrainy „ O kampaniach holdingowych na Ukrainie „ ( 3528 – 15) oraz inne akty normatywno – prawne".

3. Kampanie holdingowe (państwowe kampanie holdingowe) oraz ich przedsiębiorstwa korporacyjne utworzone w trybie określonym prawem,  do chwili wejścia w życie niniejszej Ustawy, zobowiązane są do dostosowania własnych dokumentów założycielskich do zgodności z regulacjami niniejszej Ustawy, w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy, bez wnoszenia opłaty za przerejestrowanie.

4. Do chwili przystosowania przepisów Ukrainy, innych aktów normatywno – prawnych do zgodności z niniejszą Ustawą, regulacje zachowują moc prawną w części zgodnej z niniejszą Ustawą.

5. Rekomendować Prezydentowi Ukrainy anulowanie Nakazu Prezydenta Ukrainy z dnia 11 maja 1994, Nr 224 ( 224-94) „ O kampaniach holdingowych tworzonych w procesie komercjalizacji i prywatyzacji”.

6. Gabinet Ministrów Ukrainy:

1) w terminie 3-ch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy:

- złoży na rozpatrzenie  przez Najwyższą Radę Ukrainy propozycji przystosowania ustaw Ukrainy do zgodności z niniejszą Ustawą;

- przyjmie akty normatywno – prawne nieodzowne dla wykonania niniejszej Ustawy;

- dostosuje do zgodności z niniejszą Ustawą własne akty normatywno – prawne;

- zabezpieczy  przegląd i skasowanie przez ministerstwa oraz inne centralne organy władzy wykonawczej własnych aktów normatywno – prawnych sprzecznych z niniejszą Ustawą.

2) w terminie 6 –ciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy,  opracuje zasady wykupu przez państwo akcji dodatkowych emisji w spółkach akcyjnych,  w których w funduszach statutowych znajduje się udział państwa.

Prezydent Ukrainy   W. Juszczenko

m. Kijów , 15 marzec 2006

Nr 3528-IVPowrót Wszystkie Aktualności