04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCzasowy wwóz (29-03-2017)


REALIZACJA PROCEDURY CZASOWEGO WWOZU

W celu umieszczenia towarów w procedurze celnej czasowego wwozu osoba odpowiedzialna za przestrzeganie procedur celnych zobowiązana jest:

1) dostarczyć do organu dochodów i opłat towary, środki transportu o przeznaczeniu komercyjnym (handlowym), dokumenty potwierdzające cel ich czasowego wwozu;

2) w przypadkach przewidzianych prawem złożyć zobowiązanie ich reeksportu, w terminie określonym przez organ dochodów i opłat;

3) w przypadku, gdy tak przewidziano prawem złożyć do organu dochodów i opłat zezwolenie odpowiedniego organu na czasowy wwóz;

4) wnieść opłaty celne lub zabezpieczyć wykonanie zobowiązań związanych z zapłatą należności celnych.

TOWARY DOPUSZCZONE DO PROCEDURY CZASOWEGO WWOZU Z CZĘŚCIOWYM UMOWNYM ZWOLNIENIEM Z NALEŻNOŚCI CELNYCH

W procedurze czasowego wwozu z warunkowym częściowym zwolnieniem z należności celnych zgodnie z regulacjami Załącznika E do Konwencji czasowego wwozu (Stambuł, 1990) mogą być umieszczone towary (poza towarami akcyzowymi) nie wymienionymi w art. 105, 189 Kodeksu Celnego Ukrainy:

TOWARY, ŚRODKI TRANSPORTU, KTÓRE MOGĄ BYĆ UMIESZCZONE W PROCEDURZE CELNEJ CZASOWEGO WWOZU Z WARUNKOWYM CAŁOŚCIOWYM ZWOLNIENIEM Z NALEŻNOŚCI CELNYCH

W procedurze czasowego wwozu z warunkowym całościowym zwolnieniem z należności celnych umieszczane są wyłącznie towary, środki transportu o przeznaczeniu komercyjnym (handlowym) wymienione w art. 189 Kodeksu Celnego Ukrainy oraz w Załączniku B.1 – B.9, C, D do Konwencji o czasowym wwozie (m. Stambuł, 1990) na warunkach określonych w Załącznikach, a także statki powietrzne wwożone na terytorium celne Ukrainy przez ukraińskie firmy lotnicze na podstawie umów leasingu.

W przypadku naruszenia warunków procedury czasowego wwozu osoba odpowiedzialna za przestrzeganie procedur zobowiązana jest do zapłaty zobowiązania podatkowego oraz karę przewidzianą w Kodeksie Podatkowym Ukrainy.

 CZASOWE DOPUSZCZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH O PRZEZNACZENIU KOMERCYJNYM (HANDLOWYM) NA TERYTORIUM CELNE UKRAINY

Środki transportowe o przeznaczeniu komercyjnym, wykorzystywane do przemieszczania towarów i/lub pasażerów przez granicę celną Ukrainy mogą czasowo wjeżdżać na terytorium celne Ukrainy bez pobierania należności celnych oraz bez stosowania środków pozataryfowego regulowania działalności zagranicznej.

Czasowo wwożone na terytorium celne Ukrainy środki transportu o przeznaczeniu komercyjnym (handlowym) podlegają wywozowi bez wnoszenia do ich konstrukcji zmian (bez uwzględnienia zużycia, kosztów na paliwo itp. oraz wymaganego remontu).

Czasowy wwóz środków transportu o przeznaczeniu komercyjnym (handlowym) na terytorium celne Ukrainy jest dopuszczalny pod warunkiem, że takie środki transportu nie są wykorzystywane do wewnętrznych przewozów na terytorium celnym Ukrainy.

Specjalistyczny sprzęt przeznaczony do załadunków, wyładunków, ochrony i przechowywania ładunków przemieszczany wraz ze środkiem transportu o przeznaczeniu komercyjnym (handlowym) przez granicę celną Ukrainy podlega przepuszczeniu wg takich samych zasad co środek transportu, pod warunkiem wykorzystywania takiego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i zwrotnym jego wywozem (wwozem) wraz ze środkiem transportu.

Wwóz specjalistycznego sprzętu na terytorium celne Ukrainy i jego wywóz poza jej obszar celny oddzielnie od środka transportu o przeznaczeniu komercyjnym możliwy jest na tych samych warunkach, pod warunkiem potwierdzenia, że dany sprzęt należy do konkretnego środka transportu wcześniej wwiezionego na obszar celny Ukrainy (wywiezionego poza jej obszar).

Części zamienne oraz sprzęt przeznaczony do wykorzystania do remontu, bądź obsługi technicznej środków transportu o przeznaczeniu komercyjnym (handlowym) czasowo wwieziony na obszar celny Ukrainy lub czasowo wywieziony może być wwieziony (wywieziony) pod warunkiem złożenia zobowiązania ich zwrotnego wywozu (wwozu) bez wnoszenia należności celnych oraz bez zastosowania środków pozataryfowego regulowania działalności zagranicznej.

Organ dochodów i opłat dopuszczający takie części zamienne i sprzęt może żądać gwarancji przewidzianych w Kodeksie Celnym Ukrainy.

Części zamienne i sprzęt może nie być wywieziony poza granicę obszaru celnego Ukrainy (wwieziony na jej obszar) po uzyskaniu zezwolenia przez organy dochodów i opłat, jeżeli:

1) zostaną przedstawione do organu dochodów i opłat oraz dopuszczone do swobodnego obrotu na obszarze celnym Ukrainy (poza jej granicami) lub

2) zostaną zniszczone pod kontrolą organu dochodów i opłat.

2. W przypadku czasowego wwozu towarów z warunkowym częściowym zwolnieniem z opłat celnych za każdy pełny lub niepełny miesiąc kalendarzowy zgłoszonego terminu pobytu na terytorium celnym Ukrainy wnoszona jest opłata w wysokości 3% od sumy opłat celnych, które podlegałaby uiszczeniu w przypadku dopuszczenia tych towarów do swobodnego obrotu na terytorium celnym Ukrainy obliczana od dnia umieszczenia ich w procedurze czasowego wwozu.

3. Suma opłat celnych wnoszona jest przy umieszczaniu towarów w procedurze celnej czasowego wwozu oraz obliczana przez określony organ dochodów i opłat za okres ważności procedury.

4. Wg takich samych zasad wnoszone są opłaty celne w przypadku przedłużenia terminu czasowego wwozu.

5. Ogólna suma należności celnych podlegająca zapłacie za czas pobytu towarów w procedurze celnej czasowego wwozu z warunkowym częściowym zwolnieniem z należności celnych, nie powinna przewyższyć sumy, która podlegałaby wpłacie w przypadku dopuszczenia tych towarów do swobodnego obrotu na terytorium celnym Ukrainy obliczonej na dzień umieszczenia ich w procedurze celnej czasowego wwozu.

6. Suma należności celnych zapłacona na podstawie warunkowego częściowego zwolnienia z należności celnych nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku dopuszczenia towarów umieszczonych w procedurze czasowego wwozu z warunkowym częściowym zwolnieniem z należności celnych do swobodnego obrotu na terytorium celnym Ukrainy lub przekazania takich towarów w użytkowanie przez inną osobę, należności celne podlegają zapłacie w wysokości przewidzianej prawem dla wwozu tych towarów na terytorium celne Ukrainy w procedurze celnej importu z odliczeniem sumy zapłaconej na podstawie warunkowego częściowego zwolnienia tych towarów z należności celnych.

Podstawa prawna Kodeks Celny UkrainyPowrót Wszystkie Aktualności