04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCzasowy wwóz towarów (27-04-2012)


Czasowy wwóz towarów na terytorium celne Ukrainy

Uwaga od 1 czerwca 2012 wchodzi w życie nowy Kodeks Celny Ukrainy

 

1.Zgodnie z pkt. 185.1 art. 185 Kodeksu Podatkowego Ukrainy przedmiotem opodatkowania VAT są operacje płatników podatku wwozu towarów (połączonych usług) na terytorium celne Ukrainy w procedurze celnej importu lub reimportu (dalej -import).

Zgodnie z art.188 Kodeksu Celnego Ukrainy - za import uważa się procedurę zgodnie, z którą, towary wwożone na terytorium celne Ukrainy do wolnego obrotu bez ograniczenia terminu ich pobytu na tym terytorium i mogą być wykorzystywane bez jakichkolwiek ograniczeń celnych

Zgodnie z pkt.206.1 art. 206 KPU przy wwozie towarów na terytorium celne Ukrainy sumy podatku naliczone przez organ celny podlegają spłacie do budżetu przez płatnika podatku do/lub na dzień złożenia deklaracji celnej bezpośrednio na rachunek skarbu państwa, poza operacjami zwolnionymi (umowne zwolnienie) z opodatkowania.

Zgodnie z ppkt. 206.2.1 pkt.206. 2 art. 206 KPU, w procedurze celnej importu i reimportu podatek spłacany jest w pełnej wysokości (poza towarami zwolnionymi od opodatkowania przy wwozie na terytorium celne Ukrainy zgodnie z art. 197 niniejszego Kodeksu).

Przy dzierżawie sprzętu od nierezydenta w razie wwozu na terytorium Ukrainy na podstawie umowy dzierżawy , może być zastosowana procedura celna importu ze spłatą opłat celnych i VAT w czasie wwozu.

 

Czasowy wwóz

Art.206 KPU określa szczegóły opodatkowania transakcji przy przemieszczaniu towarów przez granicę celną Ukrainy.

Zgodnie z pkt. 206.2 art.206 KPU, w razie wwozu towarów na terytorium celne Ukrainy w zależności od procedury celnej, w której rozmieszczane są towary, opodatkowanie odbywa się wg następujących zasad:

206.2.4. w procedurze celnej czasowego wwozu (wywozu) stosowane jest umowne zwolnienie z opodatkowania, a mianowicie:

a) pełne umowne zwolnienie stosuje się w razie:

- czasowego wwozu na terytorium celne Ukrainy i następnie wywozu towarów zgodnie z Kodeksem Celnym Ukrainy i Załącznikami B.1 - B.9, C, D do Konwencji o czasowym wwozie;

b) częściowe umowne zwolnienie stosuje się w razie czasowego wwozu towarów, których wykaz zatwierdza Gabinet Ministrów Ukrainy zgodnie z regulacjami art.4 Załącznika E do Konwencji o czasowym wwozie (poza akcyzowymi i przewidzianymi w ppkt. "a" niniejszego ppkt.), na terytorium celne Ukrainy w celu produkcji ,bądź wykonania robót.

Pełne umowne zwolnienie przy czasowym wwozie przewiduje, że wzory do produkcji zabawek z plastiku nie są wskazane w załączniku B.1 - B.9, C, D do Konwencji czasowego wwozu. Mogą być zaliczone do Załącznika B.4 Konwencji "Załącznik dotyczący towarów wwożonych w ramach transakcji produkcyjnej", w razie, gdy produkcja uzyskana w wyniku wykorzystania wwiezionych wzorów wywożona jest z terytorium Ukrainy.

Art.206 Kodeksu Celnego Ukrainy przewiduje towary, wobec których może być udzielone zezwolenie na czasowy wwóz (wywóz) z umownym pełnym zwolnieniem od opodatkowania.

Zezwolenie na czasowy wwóz na terytorium Ukrainy (czasowy wywóz poza jej granicę) pod zobowiązanie zwrotnego wywozu dopuszcza się w przypadku kontenerów, wagonów, opakowań, a także dowolnie innych towarów wwożonych (wywożonych) w związku z dowolną operacją handlową, lecz których wwóz nie jest operacją handlową.

Jednakże wwóz na terytorium celne Ukrainy wzorów do produkcji zabawek w ramach umowy dzierżawy ich wykorzystywania zgodnie z umową dzierżawy do produkcji, może być traktowany, jako wwóz z umownym pełnym zwolnieniem z opodatkowania zgodnie z art.206 Kodeksu Celnego Ukrainy.

Uwzględniając, że wykaz towarów zgodnie z art.206 Kodeksu Celnego Ukrainy praktycznie w całości odpowiada towarom przewidzianych w Załączniku B.1 -B.9 , C,D do Konwencji czasowego wwozu , a w ust. a) ppkt.206.2.4 pkt.206.2 art.206 Kodeksu Podatkowego przewidziano, że w procedurach celnych czasowego wwozu ( wywozu) stosuje się pełne zwolnienie w razie czasowego wwozu na terytorium celne Ukrainy a następnie wywozu towarów zgodnie z Kodeksem Celnym Ukrainy oraz Załącznikami B.1 - B.9, C,D do konwencji czasowego wwozy.

Jednakże , organy celne mogą traktować ten pkt. jak taki, że pełne umowne zwolnienie z opodatkowania przy czasowym wwozie towarów stosuje się wyłącznie przy zgodności towaru z regulacjami art.206 Kodeksu Celnego i Załącznikami B.1 -b.9 , C, D do Konwencji czasowego wwozu.

W związku z powyższym, wariant zastosowania przy czasowym wwozie pełnego umownego zwolnienia z opodatkowania zależy wyłącznie od uzyskania potwierdzenia w formie indywidualnej konsultacji podatkowej (uzyskanej w formie pisemnej skierowanej wyłącznie na adres importera lub eksportera).

Częściowe umowne zwolnienie w razie czasowego wwozu towarów

Wykaz towarów zatwierdzonych postanowieniem GMU, Nr 1195, z dnia 27 grudnia 2010 "O wykazie towarów, wobec których w czasie czasowego wwozu na terytorium celne Ukrainy stosuje się częściowe umowne zwolnienie z podatku VAT.

Zgodnie z pkt.1 wskazanego postanowienia, do wykazu towarów, wobec których stosuje się częściowe zwolnienie z podatku VAT, zalicza się towary czasowo wwożone na terytorium Ukrainy do wykorzystania w produkcji, bądź wykonania prac, poza akcyzowymi, a także przewidzianych w ppkt. 206.2.4 "a" pkt. 206.2 art.206 Kodeksu Podatkowego Ukrainy oraz zaliczonych do wykazu przewidzianego w art. 117,119 i 206 Kodeksu Celnego Ukrainy.

Jednakże, w razie odmowy ze strony organów celnych udzielenia zezwolenia na czasowy wwóz (wywóz) z umownym całkowitym zwolnieniem z opodatkowania, wzory do produkcji zabawek plastikowych mogą być wwiezione z częściowym umownym zwolnieniem.

Wykaz towarów zatwierdzony przez Gabinet Ministrów Ukrainy, zawiera wyłącznie opisy towarów, a nie ich szczegółową listę. W związku z czym, wskazane jest uzyskanie potwierdzenia (pisemnej indywidualnej konsultacji) sporządzonej przez urząd podatkowy.

Częściowe umowne zwolnienie polega na:

Za każdy pełny lub niepełny miesiąc zgłoszonego terminu znajdowania się zaznaczonych towarów na terytorium celnym Ukrainy uiszcza się 3% kwoty podatku podlegającego spłacie w razie wypuszczenia towarów do wolnego obroty zgodnie z celną procedurą importu.

Uiszczone kwoty podatku zaliczane są do składników kwoty podatku zaliczanego do podatkowego kredytu okresu, w którym podatek zapłacono.

Wg takich samych zasad uiszcza się podatek w razie przedłużenia terminu czasowego wwozy zaznaczonych towarów zgodnie z Kodeksem Celnym Ukrainy.

Bez spłaty podatku odbywa się przedłużanie terminu czasowego wwozy zaznaczonych towarów po zakończeniu 3-ch lat ich pobytu  na terytorium celnym Ukrainy i spłacie podatku za wcześniejsze okresy.

Ogólna kwota podatku podlegająca spłacie w razie częściowego zwolnienia z opodatkowania towarów, nie powinna przewyższyć kwot podlegającej zapłacie przy wypuszczeniu towarów do wolnego obrotu w procedurze celnej importu wg stanu na dzień, gdy zostały objęte procedurą czasowego wwozu.

Kwota podatku zapłacona na podstawie częściowego zwolnienia z opodatkowania towarów, czasowo wwożonych na terytorium celne Ukrainy do wykorzystania w produkcji, bądź wykonania prac, w razie rozmieszczenia tych towarów w innej procedurze nie podlega zwrotowi.

W razie zawieszenia ważności procedury czasowego wwozu z częściowym zwolnieniem z opodatkowania towarów i wypuszczenia ich do wolnego obrotu lub przekazania wwiezionych w tej procedurze towarów do korzystania przez inne osoby , podatek podlega spłacie w wielkości przewidzianej prawem dla wwozy towarów na terytorium celne Ukrainy w procedurze celnej importu, z odliczeniem kwot zapłaconego podatku na podstawie częściowego zwolnienia z opodatkowania towarów.

Przy czym, za okres, gdy stosuje się takie zwolnienie, podlegają spłacie % z kwot zobowiązań podatkowych, które podlegałyby spłacie, gdyby wobec takich kwot udzielono rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych zgodnie z rozdziałem II niniejszego Kodeksu.

Zgodnie z Kodeksem Celnym Ukrainy za czasowy wwóz(wywóz) uważa się procedurę celną, zgodnie z którą, towary mogą być wwożone na terytorium celne Ukrainy lub wywożone poza granicę celną Ukrainy z obowiązkowym zwrotem tych towarów bez jakichkolwiek zmian, poza naturalnym zużyciem, bądź zniszczeniem w warunkach transportu (art.204 Kodeksu Celnego Ukrainy).

Przemieszczanie towarów w procedurze czasowego wwozu (wywozu) przewiduje:

1) złożenie do organu celnego dokumentów na takie towary z uzasadnieniem podstaw ich czasowego wwozu na terytorium celne Ukrainy (wywozu poza jej obszar celny);

2)przekazanie do organu celnego dokonującego odprawy celnej czasowo wwożonych (wywożonych) towarów zobowiązania o ich zwrotnym wywozie (wwozie) w terminach określonych celem czasowego wwozu (wywozu) , lecz nie przekraczających terminów przewidzianych w niniejszym Kodeksie;

3) złożenie do organu celnego odprawiającego towary czasowo wwożone (wywożone) zezwolenia odpowiedniego organu na czasowy wwóz (wywóz) w przypadku, gdy uzyskanie takiego zezwolenia przewidziano prawem (art.205 KCU);

Decyzję o dopuszczeniu towarów do przemieszczenia przez granicę celną Ukrainy w procedurze czasowego wwozy(wywozu) podejmuje organ celny wg zasad przewidzianych przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

Organ celny odmawia wydania zezwolenia w przypadku, gdy nie posiada możliwości identyfikacji towarów, a także w razie braku gwarancji na ich zwrotny wywóz ( art. 207 KCU).

Postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 1855, z dnia 12.12.2002 (wraz ze zmianami i uzupełnieniami) przewidziano zasady podejmowania decyzji o dopuszczeniu towarów do przemieszczenia przez granicę celną Ukrainy w procedurze czasowego wwozu (wywozu).

Zgodnie z regulacjami nakazu Państwowej Służby Celnej Ukrainy Nr 173, z dnia 28.03.2000 "Zasady stosowania procedury celnej czasowego wwozu (wywozu) " - przewidziano, że towary przemieszczane przez granicę celną Ukrainy w procedurze celnej czasowego wwozu (wywozu)  podlegają kontroli zgodnie z art. 27 Kodeksu Celnego Ukrainy.

Ogólny termin czasowego wwozu (wywozu) towarów wynosi rok od dnia wwozu na terytorium celne Ukrainy (wywozu z terytorium celnego Ukrainy).

Z uwzględnieniem celu wwozu (wywozu) towarów i innych okoliczności termin zaznaczony w ust.1 niniejszego art. może być przedłużony przez odpowiedni organ ceny (art.208 Kodeksu Celnego Ukrainy).

Zgodnie z regulacjami pkt. 5 nakazu Państwowej Służby Celnej Ukrainy Nr 173, z dnia 28.03.2000 termin czasowego wwozu (wywozu) towarów uzależniony jest o zgłoszonego celu takiego wwozu (wywozu).

Z uwzględnieniem celu wwozu (wywozu) towarów, a także innych okoliczności termin czasowego wwozu (wywozu) może być przedłużony przez odpowiedni organ celny na podstawie wniosku zainteresowanej osoby, złożonego przed zakończeniem tego terminu. Wniosek składany jest do organu celnego wraz z innymi dokumentami uzasadniającymi potrzebę takiego przedłużenia.

Zasady podejmowania decyzji o przedłużeniu terminu czasowego wwozu (wywozu) ujęte są m.in. w Zasadach podejmowania decyzji o dopuszczeniu towarów do przemieszczenia przez granicę celną Ukrainy w procedurze czasowego wwozu (wywozu), zatwierdzonych postanowieniem Gabinet Ministrów Ukrainy Nr 1855, z dnia 12.12.2002.

Przy czym, obowiązkowym warunkiem przedłużenia terminu czasowego wwozu jest przeprowadzenie kontroli zgodności faktycznej ilości, stanu czasowo wwiezionych towarów z informacjami zgłoszonymi w Deklaracji , a także wykorzystania tych towarów zgodnie z celem zgłoszonym do organu celnego przy ich wwozie.

Z wyników kontroli sporządzany jest akt sporządzenia przeglądu towarów i innych przedmiotów . W akcie osoba funkcyjna organu celnego zaznacza informacje o faktycznym stanie ilościowym towarów, ich kompleksowości i zgodności z informacjami zgłoszonymi w deklaracji.

Czasowo wwiezione (wywiezione) towary znajdują się pod kontrolą organu celnego do czasu wpływu potwierdzenia o ich faktycznym zwrotnym wywozie (wwozie) lub ich odprawy celnej w innej procedurze celnej dopuszczonej dla tych towarów prawem Ukrainy.

W razie podjęcia decyzji odmawiającej przedłużenia terminu czasowego wwozu (wywozu) towary podlegają wywozowi (wwozowi) w terminie wskazanym przez organ celny. Termin ten powinien być określony z uwzględnieniem czasu niezbędnego na transport czasowo wwiezionych (wywiezionych) towarów.

Zgodnie z Rozdziałem IX Zasad odprawy celnej towarów przemieszczanych przez granicę celną z wykorzystaniem książek (karnetów) A.T.A, nakazem Państwowej Służby Celnej Ukrainy Nr 1058, z dnia 17 grudnia 2007 - termin czasowego wwozu towarów na terytorium celne Ukrainy z wykorzystaniem karnetów ATA może być przedłużony na podstawie pisemnej prośby właściciela karnetu A.T.A (jego przedstawiciela) z uzasadnieniem przyczyn konieczności przedłużenia tego terminu oraz aktu przeprowadzenia oględzin celnych towarów .

Termin czasowego wywozu towarów może być przedłużony w granicach terminu ważności karnetu A.T.A.

Sprawy dotyczące przedłużenia terminu czasowego wwozu lub wywozu towarów o termin przewyższający termin ważności karnetu A.T.A (powyżej roku), rozpatrywane są przez Państwową Służbę Celną Ukrainy na podstawie złożonego przez właściciela nowego karnetu A.T.A.

Przed zakończeniem terminów czasowego wwozu (wywozu) osoba ,która złożyła zobowiązanie zwrotnego wywozu (wwozu) towarów znajdujących się w procedurze czasowego wwozu (wywozu) powinna:

1)wywieźć (wwieźć) towary zgodnie z zobowiązaniem złożonym do organu celnego;

b) lub zgłosić zmianę procedury celnej dopuszczonej wobec takich towarów z zachowaniem regulacji Kodeksu Celnego oraz innych aktów prawnych Ukrainy (art.210 KCU);

W razie czasowego wwozu (wywozu) wybranych rodzajów towarów określonych przez Gabinet Ministrów Ukrainy, odprawa celna towarów w procedurze czasowego wwozu (wywozu) odbywa się przez organ celny pod warunkiem złożenia gwarancji przestrzegania procedury czasowego wwozu (wywozu) .

 

Pod warunkiem złożenia przez zainteresowaną osobę gwarancji do organu celnego przestrzegania procedury czasowego wwozu ( wywozu ) odbywa się odprawa celna towarów, które:

- zakwalifikowane są w grupie 1 -24 Ukraińskiego Klasyfikatora Towarów w Działalności Zagranicznej;

- obliczenia opłaty akcyzowej;

- nałożenia cła wywozowego.

W przypadku, gdy organ celny otrzymał gwarancje w formie zastawu pieniężnego, to kwota takiego zastawu powinna być równa kwocie podatków i opłat (obowiązkowych płatności) podlegających wpłacie w razie wwozu(wywozu) towarów w procedurze celnej importu (eksportu).

Przy wykonaniu zobowiązania zwrotnego wywozu (wwozu) zastaw pieniężny podlega zwrotowi na wniosek osoby wnoszącej.

W razie zmiany procedury celnej zastaw pieniężny zaliczany jest na spłatę podatków i opłat podlegających wpłacie przy odprawie celnej w wybranej procedurze celnej.

W razie niewykonania zobowiązania zwrotnego wywozu (wwozu) towarów, poza przypadkiem, gdy spowodowany jest awarią lub okolicznościami sił wyższych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami) zastaw pieniężny nie podlega zwrotowi i zaliczany jest do budżetu państwowego.

Fakt awarii lub powstania okoliczności sił wyższych powstałych poza granicą celną Ukrainy powinien być potwierdzony dokumentami wydanymi przez organ władzy państwowej odpowiedniego państwa.

W razie czasowego wwozu towarów na warunkach Konwencji o czasowym wwozie  składanie gwarancji odbywa się zgodnie z zaznaczoną Konwencją (art.211 Kodeksu Celnego Ukrainy).Powrót Wszystkie Aktualności