08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaCzy kwota zapłaconych w pełnej wysokości % (20-09-2010)


Czy kwota zapłaconych w pełnej wysokości % z tytułu uzyskanej pożyczki od nierezydenta  zaliczana jest do kosztów ogółem?

Odpowiedź: Zgodnie z ppkt.5.5.1 pkt.5.5 art. 5 Ustawy Ukrainy Nr 334/94-BP z dnia 28.12.94 „O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” (wraz ze zmianami i uzupełnieniami ) do składników kosztów ogółem zalicza się dowolne koszty związane z wypłata lub naliczeniem % z tytułu zobowiązań ( w tym z tytułu dowolnego kredytu, depozytów) w przeciągu okresu sprawozdawczego , w przypadku, gdy takie wypłaty lub naliczenia odbywają się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez płatnika podatku.

Przy czym , w ppkt. 5.5.2 wymienionego pkt. przewidziano, że dla płatnika podatku 50 i więcej % kapitału statutowego ( akcji, innych praw korporacyjnych) stanowi własność lub w zarządzaniu nierezydenta (nierezydentów) zaliczenie do składników kosztów ogółem na wypłatę lub naliczenie % z tytułu kredytów i innych zobowiązań na rzecz takich nierezydentow i powiązanych z nimi osób jest możliwe w kwocie nie przewyższającej kwoty dochodów takiego płatnika podatku uzyskanego w przeciągu okresu sprawozdawczego w formie % z tytułu rozmieszczenia własnych aktywów, zwiększonej o wartość równą 50% opodatkowanego zysku okresu sprawozdawczego bez uwzględnienia kwoty otrzymanych %.

Zgodnie z ppkt. 5.5.4 pkt.5.5 art.5 Ustawy do celów ppkt. 5.5.2 opodatkowany dochód bez uwzględnienie % uważa się za skorygowany dochód ogółem okresu sprawozdawczego bez uwzględnienia dochodu okresu sprawozdawczego otrzymanego w formie % pomniejszony o kwotę kosztów ogółem okresu sprawozdawczego poza kosztami związanym z wypłatą %.

tj. płatnik podatku dokonując wypłat % na rzecz w/w osób może zaliczyć do kosztów ogółem część kwoty takich % , która nie przewyższa wartości obliczonej wg poniższego wzoru.

ЧВ% = Д% + [(ВД – Д%) – (ВВ – В%)] / 2

ЧВ% – część kwoty % zapłaconych w/w osobom zaliczana do składników kosztów ogółem w okresie sprawozdawczym;

Д% – kwota dochodów płatnika podatku uzyskanego w przeciągu okresu sprawozdawczego w formie % z tytułu rozmieszczenia własnych aktywów

ВД – skorygowany dochód ogółem okresu sprawozdawczego;

 

ВВ – kwota kosztów ogółem okresu sprawozdawczego;

 

В% – koszty ogółem okresu sprawozdawczego związane z wypłatą %.

 

Mając na uwadze jak wyżej w przypadku, gdy nierezydent odpowiada kryteriom wyznaczonym w ppkt.5.5.2 pkt.5.5 art.5 Ustawy, to  zapłacone  dla niego % za korzystanie z kredytu zalicza się do kosztów ogółem w granicach maksymalnej kwoty określonej wg w/w wzoru.Powrót Wszystkie Aktualności