08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaDotyczy zamkniętych spółek akcyjnych (01-10-2010)


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy

Nr КО-25653-19, z dnia 05.10.2009

 

Dotyczy zamkniętych spółek akcyjnych

Ministerstwo Sprawiedliwości zapoznało się z pismem dotyczącym udzielenia wyjaśnień w sprawie prawa o spółkach gospodarczych i informuje jak niżej.

Dotyczy informacji, które powinny być zawarte w statucie spółki gospodarczej.

W tytule 7 Rozdział II Kodeksu Cywilnego Ukrainy zostały określone ogólne regulacje dotyczące osoby prawnej. I tak w art.83 Kodeksu przewidziano, że osoby prawne mogą być utworzone w formie spółek, instytucji i w innych formach określonych prawem.

Spółki dzielą się na przedsiębiorcze i nieprzedsiębiorcze.

Spółki prowadzące działalność gospodarczą w celu otrzymania zysku i następnie jego podziału między udziałowcami (spółki przedsiębiorcze mogą być utworzone wyłącznie w formie spółek gospodarczych  ( spółka pełna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną lub dodatkową odpowiedzialnością, spółka akcyjna ) lub spółdzielnie produkcyjne.

Spółką nieprzedsiębiorczą jest spółka, która nie posiada na celu otrzymanie zysku a następnie jego podział między udziałowcami. Szczegóły statusu prawnego poszczególnych rodzajów spółek niegospodarczych określa ustawa ( art. 84 i 85 Kodeksu)

W art.88 Kodeksu przewidziano, że w statucie spółki wskazuje się nazwę osoby prawnej, organy zarządu spółki, ich kompetencje, zasady podejmowania przez nich uchwał, zasady wstępowania do spółki i zasady wyjścia ze spółki , w przypadku gdy dodatkowe wymogi co do treści statutu nie przewidziano w powyższym Kodeksie lub w innych przepisach.

W tytule 8 Rozdział II wskazanego wyżej Kodeksu regulowane są stosunki dotyczące działalności spółek przedsiębiorczych. W art. 154 Kodeksu przewidziano, że statut spółki akcyjnej poza informacjami przewidzianymi w art.88 niniejszego Kodeksu ma zawierać informacje o: wysokości kapitału , warunki o kategorii akcji wypuszczanych przez spółę oraz ich wartość nominalną i ilość, prawa akcjonariuszy, skład i kompetencje organów zarządu spółki i zasady podejmowania przez nich uchwał. W statucie spółki akcyjnej mają być zawarte inne informacje przewidziane prawem.

W art.82 Kodeksu Gospodarczego Ukrainy przewidziano również , że dokumentem założycielskim spółki pełnej i komandytowej jest umowa założycielska.

Dokumentem założycielskim spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną i spółki z dodatkową odpowiedzialnością jest statut.

Dokumenty założycielskie spółki gospodarczej powinny zawierać informacje  o rodzaju spółki, przedmiot i cele jej działalności , skład założycieli i uczestników, skład i kompetencje organów spółki oraz zasady podejmowania przez nich uchwał, w tym wykaz spraw przy których nieodzowna jest jednogłośność lub kwalifikowana większość głosów, inne informacje przewidziane w art. 57 niniejszego Kodeksu.

Statut spółki akcyjnej, poza wymienionymi w ust. 2 niniejszego art. informacji powinien zawierać również informacje o rodzajach wypuszczanych akcji , ich wartość nominalną, stosunek akcji różnego rodzaju, ilość akcji kupowanych przez założycieli, skutki niewykonania zobowiązań związanych z wykupem akcji. 

W art. 4 Ustawy Ukrainy " O spółkach gospodarczych" przewidziano, że dokumenty założycielskie powinny zawierać informacje o rodzaju spółki, przedmiot i cel jej działalności, skład założycieli i uczestników, nazwę i siedzibę , wysokość i zasady tworzenia kapitału statutowego (składanego), zasady podziału zysków i strat, skład i kompetencje organów spółki i zasady podejmowania przez nich uchwał ,w tym wykaz spraw gdzie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, zasady wnoszenia zmian do dokumentów założycielskich i zasady likwidacji i reorganizacji spółki.

Mając na uwadze jak wyżej w prawie przewidziano istnienie informacji o składzie założycieli i uczestników, ilość akcji kupowanych przez założycieli w statucie spółki gospodarczej.

Jednocześnie należy podkreślić, że 17 marca 2008 roku została przyjęta Ustawa Ukrainy " O spółkach akcyjnych" obowiązująca od 30 kwietnia 2009.

W art. 13 przewidziano, że informacje które ma zawierać statut spółki akcyjnej , to w szczególności informacje o:

1)pełna i skrócona nazwa spółki w języku ukraińskim;

2)typ spółki;

3)wysokość kapitału statutowego;

4)wysokość kapitału rezerwowego;

5)nominalną wartość i ogólną ilość akcji, ilość każdego typu rozmieszczonych przez spółkę akcji, w tym również ilość każdej klasy uprzywilejowanych akcji, a także skutki niewykonania zobowiązań związanych z wykupem akcji;

6)warunki i zasady zmiany uprzywilejowanych akcji określonej klasy w proste akcje spółki , bądź uprzywilejowane innej klasy  w przypadku, gdy w spółce przewidziano wypuszczenie uprzywilejowanych akcji;

7)prawa akcjonariuszy - właścicieli uprzywilejowanych akcji każdej klasy;

8) istnienie prawa pierwszeństwa akcjonariuszy spółki prywatnej do nabycia akcji tej spółki , które proponowane są przez ich właścicieli do sprzedaży osobie trzeciej i zasady jego realizacji;

9)zasady zawiadamiania akcjonariuszy o wypłacie dywidend;

 

10)zasady zwoływania i przeprowadzania walnego zgromadzenia;

11)kompetencje walnego zgromadzenia;

12)sposób zawiadamiania akcjonariuszy o zmianach w porządku dziennym walnego zgromadzenia;

13)skład organów spółki i ich kompetencje, zasady tworzenia, wyboru i odwoływania ich członków i podejmowania przez nich uchwał, a także zasady zmian  składu organów spółki i ich kompetencji;

14)zasady wnoszenia zmian do statutu;

15)zasady zawieszania spółki.

W statucie spółki akcyjnej nie może być przewidziane przekazanie założycielom spółki dodatkowych praw i pełnomocnictw.

Statut spółki akcyjnej może zawierać i inne regulacje zgodne z prawem.

Jednakże, Ustawa Ukrainy " O spółkach akcyjnych" nie wymaga zaznaczania w statucie spółki informacji o założycielach i uczestnikach spółki.

W pkt. 2 Rozdział XVII " Postanowienia końcowe i przejściowe" Ustawy Ukrainy " O spółkach akcyjnych" przewidziano, że w terminie 2ch lat od dnia wejścia w życie ustawy ( tj. do 30 kwietnia 2011) tracą moc prawną art. 1 - 49 Ustawy Ukrainy " O spółkach gospodarczych" w części dotyczącej spółek akcyjnych.

W ust. 1 pkt. 5 Rozdział XVII " Postanowienia końcowe i przejściowe" Ustawy Ukrainy " O spółkach akcyjnych" przewidziano, że statuty i inne wewnętrzne regulaminy spółek akcyjnych utworzonych do czasu wejścia w życie niniejszej Ustawy podlegają przystosowaniu do zgodności z regulacjami niniejszej Ustawy, w terminie nie przekraczającym 2 - ch lat od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy tj . do 30 kwietnia 2011.

Zgodnie z pkt.7 Rozdział XVII " Postanowienia końcowe i przejściowe" Ustawy Ukrainy "O spółkach akcyjnych " spółki akcyjne zwalnia się od zapłaty opłaty rejestracyjnej podczas rejestracji zmian do statutu spółki lub statutu w nowej redakcji w związku z przystosowaniem go do zgodności z niniejszą Ustawą.

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji ds .Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy z dnia 14 lipca 2009 roku , Nr 8 " Dotyczy zasad stosowania wybranych regulacji rozdziału XVII " Postanowienia końcowe i przejściowe" Ustawy Ukrainy O spółkach akcyjnych" w związku z wejściem w życie" spółki akcyjne do przystosowania statutu i innych dokumentów wewnętrznych spółki akcyjnej do zgodności z regulacjami Ustawy Ukrainy "O spółkach akcyjnych", kierują się we własnej działalności od 30.04.2009 roku do 30.04.2011 Ustawą Ukrainy "O spółkach gospodarczych" i odpowiednimi aktami normatywno - prawnymi.

Akty prawne regulują wzajemne stosunki spółki z akcjonariuszami, inwestorami, organami władzy państwowej i innymi osobami.

Spółki akcyjne rozpoczynając od 30.04.2009, które  przystosowały własną działalność do zgodności z Ustawą Ukrainy "O spółkach akcyjnych " mają kierować się we własnej działalności Ustawą Ukrainy " O spółkach akcyjnych" i odpowiednimi aktami normatywno - prawnymi.

Akty prawne regulują wzajemne stosunki spółki z akcjonariuszami, inwestorami, organami władzy państwowej i innymi  osobami.

Dotyczy rejestracji zmian w dokumentach założycielskich

Analizując prawo należy zaznaczyć, że  termin (definicja) "założyciel (uczestnik)" wykorzystywana jest jako ogólny termin i dotyczy wszystkich rodzajów spółek gospodarczych.

I tak np. w pkt. 1 & 1 Tytuł 8 Kodeksu Cywilnego Ukrainy przewiduje ogólne regulacje o spółkach gospodarczych. Art. 114 Kodeksu Cywilnego Ukrainy określa kto może być uczestnikiem spółki, a art.116 przewiduje prawa uczestników spółki gospodarczej.

Tytuł 9 Kodeksu Gospodarczego Ukrainy również wykorzystuje taki termin jak założyciele i uczestnicy spółek gospodarczych, rozdział 1 " Postanowienia ogólne" Ustawy Ukrainy " O spółkach gospodarczych" również zawiera termin " założyciele i uczestnicy".

Wymieniony termin wykorzystywany jest w Ustawie Ukrainy " O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych - przedsiębiorców".

Stosunki wynikające w obszarze rejestracji państwowej osób prawnych i fizycznych - przedsiębiorców reguluje Konstytucja Ukrainy, Ustawa Ukrainy "O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych - przedsiębiorców" (dalej - Ustawa) i akty normatywno - prawne podjęte zgodnie z Ustawą ( art.2 Ustawy).

I tak, zgodnie z art. 17 Ustawy informacje o osobie prawnej lub osobie fizycznej - przedsiębiorcy włączane są do Ujednoliconego Rejestru Państwowego poprzez wniesienie zapisów na podstawie informacji z odpowiednich kart rejestracyjnych i informacji przekazywanych przez osoby prawne państwowemu rejestratorowi w siedzibie sprawy rejestracyjnej zgodnie z prawem Ukrainy.

W Rejestrze zawarte są informacje dotyczące osoby prawnej, a w szczególności wykaz założycieli (uczestników ) osoby prawnej, w tym nazwisko,miejsce zamieszkania, numer identyfikacyjny osoby fizycznej - płatnika podatków, w przypadku ,gdy założycielem jest osoba fizyczna, nazwa, siedziba i kod identyfikacyjny w przypadku gdy założycielem jest osoba prawna.

W art.29 niniejszej Ustawy regulowane są stosunki dotyczące rejestracji państwowej zmian w dokumentach założycielskich osoby prawnej. W ust. 1 przewidziano, jakie dokumenty mają być dostarczone w celu przeprowadzenia państwowej rejestracji zmian w dokumentach założycielskich.

Przy czym, w ust.3 tego art. przewidziano, że w razie wniesienia zmian do dokumentów założycielskich związanych ze zmianą składu założycieli (uczestników) osoby prawnej, poza dokumentami przewidzianymi w ust.1 niniejszego art. dodatkowo dostarcza się  kopię uchwały o wyjściu osoby prawnej ze składu założycieli (uczestników) potwierdzoną w określonym trybie lub notarialnie potwierdzonąkopię dokumentu o wyjściu ze składu założycieli (uczestników) lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu o przejściu, bądź przekazaniu  udziału uczestnika w kapitale statutowym spółki lub notarialnie potwierdzoną umowę o takim przejściu, bądź przekazaniu lub uchwałę upoważnionego organu osoby prawnej o przymusowym wyłączeniu założyciela ( uczestnika) ze składu założycieli (uczestników) osoby prawnej w przypadku, gdy tak przewidziano w ustawie lub w dokumentach założycielskich osoby prawnej.

 

Jednocześnie przy wnoszeniu zmian w dokumentach założycielskich  związanych ze zmianą składu założycieli (uczestników) osoby prawnej należy złożyć cały wykaz dokumentów określonych w ust. 1 i 3 art.29 Ustawy Ukrainy " O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych - przedsiębiorców".

 

Zastępca Ministra L.W.JefimenkoPowrót Wszystkie Aktualności