04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaJakie dokumenty wymagane są (24-01-2012)


Wniosek o wszczęcie sprawy o upadłość

1.Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie o upadłość składany jest przez dłużnika lub wierzyciela w formie pisemnej i powinien zawierać:

nazwę sądu gospodarczego do którego składany jest wniosek;

nazwisko lub nazwę dłużnika, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, kod identyfikacyjny osoby prawnej i numer rejestracyjny karty ewidencyjnej płatnika podatków ( w przypadku posiadania)

nazwisko lub nazwę wierzyciela, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, kod identyfikacyjny osoby prawnej i numer rejestracyjny kartu ewidencyjnej płatnika podatków (w przypadku posiadania);

opis okoliczności stanowiących podstawę zwrócenia się do sądu;

wykaz dokumentów dołączanych do wniosku.

2. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie o upadłość dołącza się:

wyciąg z Ujednoliconego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Fizycznych - Przedsiębiorców dotyczącego dłużnika;

dowody wpłaty opłaty sądowej, poza przypadkami, gdy zgodnie z prawem nie podlega spłacie;

pełnomocnictwo, bądź inny dokument potwierdzający pełnomocnictwa przedstawiciela w przypadku, gdy wniosek został podpisany przez przedstawiciela;

dowody na to, że kwota bezspornych roszczeń wierzyciela (wierzycieli) łącznie wynosi nie mniej niż 300 x minimalna wysokość wynagrodzenia w przypadku, gdy inaczej nie przewidziano w niniejszej Ustawie;

uprawomocniona decyzja sądu o zaspokojenie roszczeń wierzyciela;

odpowiednie postanowienie organu państwowej władzy wykonawczej o otwarciu postępowania wykonawczego z wykonania roszczeń wierzyciela;

dowody na to, że kwota roszczeń wierzyciela (wierzycieli) nie jest zabezpieczona w całości zastawem majątku dłużnika (w przypadku istnienia zastawu).

3.Do wniosku dłużnika dołącza się również:

dokumenty założycielskie dłużnika - osoby prawnej;

bilans księgowy dłużnika na ostatni dzień sprawozdawczy;

wykaz wierzycieli dłużnika, których roszczenia uznawane są przez dłużnika z zaznaczeniem ogólnej kwoty roszczeń pieniężnych wszystkich wierzycieli, a także dotyczących każdego z wierzycieli - jego nazwisko luba nazwa, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, kod identyfikacyjnych osoby prawnej lub numer rejestracyjny karty ewidencyjnej płatnika podatków (w przypadku posiadania), kwoty roszczeń pieniężnych (ogółem kwoty zadłużenia, zadłużeń za podstawowe zobowiązania i kwoty kar (grzywny, odsetek) odrębnie), podstaw powstania zobowiązań, a także termin ich wykonania zgodnie z prawem lub z umową;

wykaz majątku dłużnika z zaznaczeniem jego wartości bilansowej i siedziby, a także ogólną wartość bilansową majątku;

wykaz majątku znajdującego się w zastawie lub obciążonego w inny sposób, jego lokalizację, wartość, a także informację o wierzycielach na rzecz których dokonano obciążenia majątku dłużnika, ich nazwisko lub nazwę, siedzibę lub miejsce zamieszkania, kody identyfikacyjne osób prawnych lub numer rejestracyjny karty ewidencyjnej płatnika podatków (w razie posiadania), kwoty ich roszczeń pieniężnych, podstawy powstania zobowiązań, a także terminy ich wykonania zgodnie z prawem lub z umową;

zaświadczenie organów prywatyzacji (organów uprawnionych do zarządzania obiektami własności państwowej) o istnieniu lub braku w bilansie przedsiębiorstwa wobec którego wszczęto sprawę o upadłość, majątku państwowego, które w procesie prywatyzacji (korporatyzacji) nie weszło do jego kapitału statutowego;

listę osób posiadających niewykonane zobowiązania wobec dłużnika z zaznaczeniem wartości takich zobowiązań, terminu wykonania i podstaw powstania;

informacje o wszystkich rachunkach dłużnika otwartych w bankach i innych instytucjach finansowo - kredytowych, ich dane;

informacje o wszystkich rachunkach na których ewidencjonowane są papiery wartości należące do dłużnika, ich dane;

protokół zgromadzenia (konferencji) pracowników dłużnika, odpowiednia uchwała organizacji związków zawodowych dłużnika (w kilku organizacji - ich wspólna uchwała), na których wybrany jest przedstawiciel pracowników dłużnika do udziału w sprawie o upadłość w przypadku, gdy takie zgromadzenie (konferencja) odbyła się przed złożeniem wniosku dłużnika do sądu gospodarczego;

kopia specjalnego zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z tajemnicą państwową, a w razie zakończenia terminu ważności takiego zezwolenia -zaświadczenie o posiadaniu przez dłużnika materialnych nośników poufnej informacji (dokumentacji technicznej, wyrobów, ich wzorów itp.).;

uchwała właściciela majątku (organu uprawnionego do zarządzania majątkiem) dłużnika o zwrócenie się do sądu gospodarczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o upadłość;

inne dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej dłużnika.

Podstawa prawna: Ustawa O odnowieniu płynności finansowej dłużnika lub uznanie go za bankrutaPowrót Wszystkie Aktualności