20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaObowiązkowa sprzedaż (10-12-2012)


Obowiązkowa sprzedaż waluty na Ukrainie

Wyjaśnienie dotyczące praktycznego zastosowania wybranych aktów normatywno - prawnych Narodowego Banku Ukrainy

Pismo Narodowego Banku Ukrainy Nr 29-209/12263, z dnia 05.12.2012

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez banki dotyczącymi zasad stosowania w praktyce wybranych postanowień Zarządu Narodowego Banku Ukrainy Nr 475, z dnia 16. 11.2012 "O zmianie terminów rozliczeń operacji za import, eksport towarów i wprowadzenia obowiązku sprzedaży wpływów w walucie obcej " (dalej - Postanowienie Nr 475) oraz postanowienia Zarządu Narodowego Banku Ukrainy Nr 476, z dnia 16.11.2012 "O zasadach wypłat przekazów z zagranicy osobom fizycznym" ( dalej postanowienie Nr 476) Narodowy Bank Ukrainy wyjaśnia:

Praktyczne zastosowanie regulacji Postanowienia Nr 475:

1. Sprzedaż waluty obcej w zależności od rodzaju działalności zagranicznej rezydentów.

Postanowienie Nr 475 nie zawiera wyłączeń dotyczących sprzedaży wpływów w walucie obcej, w formie wpływów walutowych rezydentów ze sprzedaży towarów z tytułu umów zagranicznych.

Wszystkie wpływy w walucie obcej I - szej grupy Klasyfikatora walut obcych i w rublach rosyjskich, w formie wpływów walutowych rezydentów ze sprzedaży towarów z umów zagranicznych, podlegają obowiązkowej sprzedaży, wg zasad ogólnych, niezależnie od rodzaju działalności zagranicznej rezydentów.

Niezależnie od posiadania przez klienta wobec banku zobowiązań z tytułu kredytów, umów depozytu oraz innych umów wpływy w walucie obcej rezydentów podlegają obowiązkowej sprzedaży wprowadzonej Postanowieniem Nr 475.

2. O wprowadzeniu 90 dni rozliczeń z tytułu operacji eksportu-importu

Zgodnie z pkt. 3 Postanowienia Nr 476 rozliczenia z operacji eksportu i importu towarów, przewidziane w art. 1 i 2 Ustawy Ukrainy "O zasadach rozliczeń w walucie obcej" powinny być dokonane w terminie nieprzekraczającym 90 dni kalendarzowych.

Niezależnie o dnia zawarcia umowy zagranicznej w przypadku, gdy zaliczka z tytułu umowy importu lub dostawa towaru z umowy eksportu odbywa się w okresie ważności Postanowienia Nr 475, to takie operacje rozlicza się w terminie 90 dni.

3. O wykreśleniu operacji eksportu z kontroli w terminie obowiązywania Postanowienia Nr 475.

Zgodnie z ust. 1 pkt. 2.3 Rozdział 2 Instrukcji zasad kontroli eksportu, importu, bank wykreśla eksportową operację rezydenta z kontroli po zaliczeniu wpływu z tej operacji na bieżący rachunek ostatniego.

W związku z czym, w razie przeprowadzenia obowiązkowej sprzedaży wpływów w walucie obcej, bank zdejmuje odpowiednią operację eksportową rezydenta z kontroli po zaliczeniu waluty obcej oraz równowartości w hrywny, uzyskanego w związku z obowiązkową sprzedażą waluty obcej na bieżące rachunki rezydenta.

4. Czy podlegają obowiązkowej sprzedaży środki w walucie obcej I Grupy Klasyfikatora walut obcych oraz w rosyjskich rublach, wpływające na rzecz rezydentów - pośredników z umów komisu, pełnomocnictwa, konsygnacji lub umów agencyjnych i które podlegają przekazaniu właścicielom środków?

W przypadku, gdy zgodnie z regulacjami prawa cywilnego oraz zawartymi umowami prawo własności do środków w walucie obcej nie należy do rezydentów - pośredników, to takie wpływy podlegają przekazaniu na rachunki ich właścicieli.

Upoważnione banki, obsługujące właścicieli dokonują obowiązkowej sprzedaży wpływów walut obcych zgodnie z regulacjami Postanowienia Nr 475.

Obowiązkowa sprzedaż wynagrodzeń w walucie obcej za usługi pośrednictwa, wpływające na rzecz rezydentów - pośredników przeprowadzana jest przez upoważnione banki obsługujące pośredników.

5. Czy podlegają obowiązkowej sprzedaży środki w walucie obcej grupy I Klasyfikatora walut obcych i w rosyjskich rublach, przekazane na rzecz nierezydenta i zwracane są w związku z tym, że wzajemne zobowiązania w całości lub w części nie są wykonane?

Środki w walucie obcej zakupione i przekazane na rzecz nierezydenta i zwrócone na adres rezydenta w związku z tym, że wzajemne zobowiązania między stronami w części lub w całości nie są wykonane, podlegają sprzedaży zgodnie z regulacjami pkt. 7 i 8 Rozdział III Rozporządzenia o zasadach i warunkach handlu walutą obcą.

Własne środki rezydenta, które zostały przekazane na rzecz nierezydenta i zwrócone na adres rezydenta nie podlegają obowiązkowej sprzedaży w oparciu o regulacje Postanowienia Nr 475.

7. O obowiązkowej sprzedaży wpływu walut, nadchodzących na rachunki rezydentów, otwartych poza granicami Ukrainy na podstawie indywidualnej licencji na umieszczenie walut na rachunkach poza granicami Ukrainy.

Wpływy takie podlegają sprzedaży wg zasad ogólnych przewidzianych w Postanowieniu Nr 475.

W przypadku, gdy waluta obca wpłynęła na rachunek rezydenta otwarty poza granicami Ukrainy, rezydent dokonuje obowiązkowej sprzedaży w następujący sposób:

- przekazuje kwotę w walucie obcej podlegającej obowiązkowej sprzedaży do upoważnionego banku lub

- sprzedaje środki w walucie obcej umieszczone na własnych bieżących rachunkach w upoważnionym banku.

Przekazanie przez rezydenta waluty obcej z rachunku otwartego poza granicami Ukrainy ma być dokonane w terminie nieprzekraczającym następnego dnia roboczego po dniu zaliczenia wpływu waluty na ten rachunek.

Rezydent ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie wymogu dotyczącego obowiązkowej sprzedaży.

O praktyce stosowania regulacji Postanowienia Nr 476:

1. O wykonaniu regulacji pkt. 1 Postanowienia Nr 476 w części sprzedaży na międzybankowym rynku walutowym Ukrainy wpływów w walucie obcej spoza granic Ukrainy na rzecz osób fizycznych.

Przypominamy, że wymóg dotyczący sprzedaży na międzybankowym rynku walutowym Ukrainy dotyczy wszystkich wpływów spoza granicy Ukrainy w walucie obcej na rzecz osób fizycznych (rezydentów i nierezydentów) w kwocie równej lub wyższej niż równowartość 150000 hrywien w miesiącu.

2. O zaliczeniu równowartości w hrywny ze sprzedaży wpływów w walucie obcej na bieżące rachunki klientów.

Równowartość w hrywny ze sprzedaży wpływów w walucie obcej na rzecz osób fizycznych powinna być zaliczona na dowolny własny bieżący rachunek osoby fizycznej w hrywny, otwarty w upoważnionym banku dokonującego sprzedaży waluty obcej.

Zaliczenie równowartości w hrywny ze sprzedaży wpływów w walucie obcej na bieżące rachunki osób fizycznych otwarte w innych bankach jest niedopuszczalne.

3. O wykonaniu regulacji pkt.1 Postanowienia Nr 476 w części zaliczenia równowartości w hrywny ze sprzedaży wpływów w walucie obcej spoza granic Ukrainy na rzecz osób fizycznych, w razie braku u tych osób fizycznych otwartego bieżącego rachunku w hrywny.

Upoważnione banki bezzwłocznie zobowiązane są do informowania klientów - osoby fizyczne, o zmianach w aktach normatywno-prawnych Narodowego Banku Ukrainy, regulujących zasady dokonywania przekazów w walucie obcej, w szczególności w części wprowadzenia sprzedaży wpływów zagranicznych w walucie obcej na rzecz osób fizycznych w kwocie równej lub powyżej równowartości 150000 hrywien miesięcznie.

W przypadku, gdy osoba fizyczna - adresat przekazu posiada w upoważnionym banku rachunek w walucie obcej i została zidentyfikowana przez bank, upoważniony bank w celu zaliczenia równowartości  hrywny ze sprzedaży wpływów w walucie obcej, otwiera takiej osobie rachunek bieżący w hrywny.

Zawarcie umowy rachunku bankowego w hrywnach odbywa się w czasie pierwszego kontaktu osoby z bankiem.

W przypadku, gdy osoba fizyczna - adresat przekazu nie posiada w tym banku rachunków, nie została zidentyfikowana przez bank, upoważniony bank zalicza równowartość w hrywnach ze sprzedaży wpływów w walucie obcej na odrębny analityczny rachunek 2909 " Inne zobowiązanie z operacji klientów banku" do czasu zwrócenia się osoby fizycznej do banku w celu otwarcia bieżącego rachunku w hrywny.

W przypadku, gdy klient nie zwróci się do banku, bank dokonuje zakupu waluty obcej za hrywny i zwraca walutę obcą nadawcy z uwzględnieniem regulacji art.31 Ustawy Ukrainy "O systemie płatniczym i przekazie środków na Ukrainę".

Wyjaśnienia dotyczącego praktycznego zastosowania regulacji Postanowienia Nr 476 udziela się jako uzupełnienie do Pisma Narodowego Banku Ukrainy Nr 29-209/11992, z dnia 28.11.2012.

 

Dyrektor Generalnego Departamentu

Polityki Pieniężno-Kredytowej

O.A. Szczerbakowa Powrót Wszystkie Aktualności