20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaOpodatkowanie nierezydentów (13-06-2011)


Państwowa Administracja Podatkowa Ukrainy

Pismo

Nr 6506/6/17-0715,  z dnia 05.04.2011

 

Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy w oparciu o art.52 Kodeksu Podatkowego Ukrainy w granicach posiadanych kompetencji zapoznała się z pismem Nr 1143/02-14, z dnia 22.03.2011 i powiadamia jak niżej.

Zgodnie z ppkt. 14.1.213 pkt.14.3 art.14 Kodeksu do celów podatkowych za nierezydenta uważa się osobę fizyczną nie będącą rezydentem.

Osoba fizyczna - rezydent - o osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na Ukrainie.

W przypadku, gdy osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania również w innym państwie, to uważa się ją za rezydenta, w przypadku, gdy taka osoba posiada stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie, w przypadku, gdy osoba posiada stałe miejsce zamieszkania również w obcym państwie, to uważana jest  za rezydenta w przypadku, gdy posiada bardziej ścisłe osobiste, bądź ekonomiczne kontakty (centrum interesów życiowych) na Ukrainie.

W przypadku, gdy państwo w którym osoba fizyczna posiada centrum interesów życiowych nie można określić lub w przypadku, gdy osoba fizyczna nie posiada stałego miejsca zamieszkania w żadnym z państw, to uważa się ją za rezydenta w przypadku, gdy przebywa na Ukrainie nie krócej niż 183 dni ( w tym dzień przyjazdu i wyjazdu) w przeciągu okresu lub okresów roku podatkowego.

Przy czym, zgodnie z ppkt. 34.1.4 pkt. 34.1 art.34 Kodeksu przewidziano, że okresem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Również w ppkt. 14.1.213 pkt.14.1 art.14 Kodeksu przewidziano, że dostatecznym (lecz nie wyłącznym) warunkiem wyznaczenia miejsca znajdowania się centrum życiowych interesów osoby fizycznej jest miejsce stałego zamieszkania członków jej rodziny lub jej rejestracji jako podmiotu działalności przedsiębiorczej.

W przypadku, gdy brak jest możliwości wyznaczenia statusu rezydenci osoby fizycznej, przy wykorzystaniu poprzednich regulacji niniejszego ppkt. , osobę fizyczną uważa się za rezydenta w przypadku, gdy jest obywatelem Ukrainy.

W przypadku, gdy wbrew prawu osoba fizyczna - obywatel Ukrainy posiada również obywatelstwo innego państwa, to do celów podatkowych osobę fizyczną uważa się za obywatela Ukrainy, który nie posiada prawa do zwrotu podatku zapłaconego za granicą przewidzianych w niniejszym Kodeksie lub w umowach międzynarodowych Ukrainy.

W przypadku, gdy osoba fizyczna jest osobą bez obywatelstwa i nie dotyczą jej regulacje ust. 1 - 4 niniejszego ppkt. , to jej status określa się zgodnie z regulacjami umów międzynarodowych.

Dostateczną podstawą do określenia osobie rezydencji jest samodzielne określenie przez nią podstawowego miejsca zamieszkania na terytorium Ukrainy wg zasad określonych w niniejszym Kodeksie lub jej rejestracja jako samozatrudniającej się osoby.

Przy czym, wydane obcokrajowcowi na podstawie Ustawy Ukrainy Nr 2491, z dnia 07.06.2011 "O emigracji" zaświadczenie na stałe zamieszkanie na Ukrainie jest wyłącznie zezwoleniem na stałe zamieszkanie na Ukrainie i nie potwierdza faktu zamieszkania (stałego zamieszkania) obcokrajowca na Ukrainie, dlatego też nie może być dokumentem świadczącym o statusie rezydencji płatnika podatku na Ukrainie.

Jednakże, obcokrajowiec zobowiązany jest udokumentowania faktu własnego zamieszkania (pobytu na terytorium Ukrainy ponad 183 dni w przeciągu roku kalendarzowego).

Poza tym, Kodeks nie zawiera regulacji dotyczących konieczności otrzymania przez obcokrajowców od organów podatkowych dokumentów potwierdzających status rezydenta Ukrainy.

O ile, notariusz jest osobą odpowiedzialną za kontrolę prawidłowości spłaty podatku przez osobę fizyczną - obcokrajowca, to obowiązek wyznaczenia statusu rezydenta Ukrainy płatnika podatku - obcokrajowca nakłada się na notariusza potwierdzającego umowy darowizny, kupna - sprzedaży majątku, wydającego świadectwo spadku.

Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. reorganizacji Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy S. LekarPowrót Wszystkie Aktualności