20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaPostępowanie upadłościowe (22-02-2012)


Sprawa o upadłość wszczynana jest przez sąd gospodarczy w przypadku, gdy bezsporne roszczenia wierzyciela (wierzycieli) wobec dłużnika wynoszą łącznie nie mniej niż 300 minimalnych wysokości wynagrodzeń, niezaspokojonych przez dłużnika, w przeciągu 3 - ch miesięcy po określonym do ich pokrycia terminie, w przypadku, gdy inaczej nie przewidziano w niniejszej Ustawie.

Bezsporne roszczenia wierzycieli - pieniężne roszczenia wierzycieli, potwierdzone prawomocną uchwałą sądową i postanowieniem otwierającym postępowania wykonawczego, zgodnie z którym zgodnie z prawem odbywa się spisanie środków z rachunku dłużnika.

Do składników tych roszczeń, w tym również dotyczących spłaty podatków, opłat (obowiązkowych płatności) nie zalicza się kar (odsetek, grzywien) i innych sankcji finansowych.

1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie o upadłość składany jest przez dłużnika lub wierzyciela, w formie pisemnej i powinien zawierać:

-nazwę sądu gospodarczego do którego składany jest wniosek;

-nazwisko lub nazwę dłużnika, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, kod identyfikacyjny osoby prawnej i numer rejestracyjny karty ewidencyjnej płatnika podatków (w przypadku posiadania);

-nazwisko lub nazwę wierzyciela, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, kod identyfikacyjny osoby prawnej i numer rejestracyjny karty ewidencyjnej płatnika podatków (w przypadku posiadania);

-opis okoliczności stanowiących podstawę zwrócenia się do sądu;

-wykaz dokumentów dołączanych do wniosku.

2. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie o upadłość dołącza się:

-wyciąg z Ujednoliconego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Fizycznych - Przedsiębiorców dotyczącego dłużnika;

-dowody wniesienia opłaty sądowej poza przypadkami, gdy zgodnie z prawem nie podlega wniesieniu;

-pełnomocnictwo, bądź inny dokument potwierdzający pełnomocnictwa przedstawiciela w przypadku, gdy wniosek został podpisany przez przedstawiciela;

-dowody na to, że kwota bezpośrednich roszczeń wierzyciela (wierzycieli) łącznie wynosi nie mniej niż 300 x minimalna wysokość wynagrodzenia w przypadku, gdy inaczej nie przewidziano w niniejszej Ustawie;

-prawomocną decyzję sądu zaspokającą roszczenia wierzyciela;

-odpowiednie postanowienie organu państwowej władzy wykonawczej o otwarciu postępowania wykonawczego z wykonania roszczeń wierzyciela;

-dowody na to, że kwota roszczeń wierzyciela (wierzycieli) nie jest zabezpieczona w całości zastawem na majątku dłużnika (w przypadku istnienia zastawu).

3. Do wniosku dłużnika dołącza się również:

-dokumenty założycielskie dłużnika - osoby prawnej;

-bilans księgowy dłużnika na ostatni dzień sprawozdawczy;

-wykaz wierzycieli dłużnika, których roszczenia uznawane są przez dłużnika z zaznaczeniem ogólnej kwoty roszczeń pieniężnych wszystkich wierzycieli, a także dotyczących każdego z wierzycieli - jego nazwisko lub nazwa, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, kod identyfikacyjny osoby prawnej lub numer rejestracyjny karty ewidencyjnej płatnika podatków (w przypadku posiadania), kwoty roszczeń pieniężnych (ogółem kwoty zadłużenia, zadłużeń z podstawowego zobowiązania i kwoty kar (grzywny, odsetek) odrębnie), podstawy powstania zobowiązań, a także termin ich wykonania zgodnie z prawem lub z umową;

-wykaz majątku dłużnika z zaznaczeniem jego wartości bilansowej i siedziby, a także ogólną wartość bilansową majątku;

-wykaz majątku znajdującego się w zastawie lub obciążonego w inny sposób, jego lokalizację, wartość, a także informację o wierzycielach na rzecz których dokonano obciążenia majątku dłużnika, ich nazwiska lub nazwę, siedzibę lub miejsce zamieszkania, kody identyfikacyjne osób prawnych lub numer rejestracyjny karty ewidencyjnej płatnika podatków (w razie posiadania), kwoty ich roszczeń pieniężnych, podstawy powstania zobowiązań, a także terminy ich wykonania zgodnie z prawem lub z umową;

-zaświadczenie organów prywatyzacji (organów uprawnionych do zarządzania obiektami własności państwowej) o istnieniu lub braku w bilansie przedsiębiorstwa wobec którego wszczęto sprawę o upadłość, majątku państwowego, które w procesie prywatyzacji (korporatyzacji) nie weszło do jego kapitału statutowego;

-listę osób posiadających niewykonane zobowiązania wobec dłużnika z zaznaczeniem wartości takich zobowiązań, terminu wykonania i podstaw powstania;

-informacje o wszystkich rachunkach dłużnika otwartych w bankach i innych instytucjach finansowo - kredytowych, ich dane;

-informacje o wszystkich rachunkach, na których ewidencjonowane są papiery wartościowe należące do dłużnika, ich dane;

-protokół zgromadzenia (konferencji) pracowników dłużnika, odpowiednią uchwałe podstawowej organizacji związków zawodowych dłużnika (w razie kilku organizacji - ich wspólną uchwałę), na których wybrano przedstawiciela pracowników dłużnika do udziału w sprawie o upadłość w przypadku, gdy takie zgromadzenie (konferencja) odbyła się przed złożeniem wniosku dłużnika do sądu gospodarczego;

-kopię specjalnego zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z tajemnicą państwową, a w razie zakończenia terminu ważności takiego zezwolenia - zaświadczenie o posiadaniu przez dłużnika materialnych nośników poufnej informacji (dokumentacji technicznej, wyrobów, ich wzorów itp).;

-uchwałę właściciela majątku (organu uprawnionego do zarządzania majątkiem) dłużnika o zwrócenie się do sądu gospodarczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o upadłość;

-inne dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej dłużnika.

5. Dłużnik zobowiązany jest do zwrócenia się do sądu gospodarczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o upadłość w razie powstania następujących okoliczności:

zaspokojenie roszczeń jednego lub kilku wierzycieli doprowadzi do braku możliwości wykonania zobowiązań pieniężnych dłużnika w całości wobec innych wierzycieli (zagrożenie utraty zdolności finansowej);

w czasie likwidacji dłużnika niezwiązanej z procedurą upadłości ujawniono brak możliwości u dłużnika zaspokojenia roszczeń wierzycieli w pełnym zakresie;

w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej Ustawie.

6. Wniosek wierzyciela, poza informacjami przewidzianymi w ust.1 niniejszego art. powinien zawierać informacje o wysokości roszczeń wierzyciela wobec dłużnika z zaznaczeniem odrębnie wysokości kar (grzywny, odsetek) podlegających spłacie.

7. Do wniosku wierzyciela dołącza się również:

kopię dokumentu wykonawczego;

dowody wysłania do dłużnika kopii wniosku i dołączonych do niego dokumentów;

Do wniosku wierzyciela - organu państwowej służby podatkowej, bądź innych organów kontrolnych prawidłowość i terminowość poboru podatków i opłat (obowiązkowych płatności), składek ubezpieczeniowych na powszechne państwowe ubezpieczenie emerytalne i inne społeczne ubezpieczenie, dodaje się dowody podejmowania działań do uzyskania odpowiedniej należności wg zasad przewidzianych prawem.

8. Wniosek wierzyciela może opierać się na połączonych należnościach dłużnika łącznie z różnymi zobowiązaniami wobec wierzyciela.

Wierzyciel posiada prawo połączenia własnego roszczenia wobec dłużnika i zwrócenia się do sądu jednym wspólnym wnioskiem.

Wniosek taki podpisywany jest przez wszystkich wierzycieli , którzy połączyli własne roszczenia wobec dłużnika.

9. Za złożenie wniosku o wszczęcie sprawy o upadłość pobierana jest opłata sądowa, wg zasad przewidzianych prawem.Powrót Wszystkie Aktualności