04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaPrawo własności (24-01-2012)


1.Zgodnie z art.1 Pierwszego protokołu do konwencji o ochronie praw człowieka - każda osoba fizyczna i prawna posiada prawo dysponować własnym majątkiem. Nikt nie może być pozbawiony własności inaczej jak w interesie społecznym i na warunkach przewidzianych prawem oraz zgodnie ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.

Zgodnie z art. 365 Kodeksu Cywilnego Ukrainy roszczenie o wcześniejsze wniesienie na rachunek depozytowy sądu, wartości udziału we wspólnym majątku w razie zawieszenia praw własności na żądanie innych współwłaścicieli, jest jednym z podstawowych warunków podjęcia uchwały o pozbawieniu osoby majątku bez jej zgody. Inaczej uważa się, że osoba została bezprawnie pozbawiona majątku (Postanowienie Nr 6-27, 12 wrzesień 2011)

2.Zgodnie z treścią ust.1 i 2 art. 331 Kodeksu Cywilnego Ukrainy , ust.1 art.182 Kodeksu Cywilnego Ukrainy i pkt. 8 Czasowego rozporządzenia o zasadach rejestracji państwowej praw własności do nieruchomości, prawo własności do nowoutworzonego majątku nieruchomego, powstaje u osoby, która stworzyła ten majątek, poza zakończeniu budowy obiektu, wprowadzeniu go w eksploatację, uzyskaniu świadectwa prawa własności i rejestracji praw własności.

Jednakże, do czasu przyjęcia nowoutworzonego majątku nieruchomego do eksploatacji i jego rejestracji państwowej, prawo własności do obiektu nie powstaje.

Do powstania praw własności do nowozbudowanego majątku nieruchomego, prawo własności istnieje wyłącznie do materiałów, wyposażenia i innego majątku, który został wykorzystany w procesie budowy (ust. 3 art. 331 KCU), i tak w art. 331 KCU nie przewidziano możliwości uznania praw własności do nowozbudowanego majątku nieruchomego w postępowaniu sądowym (Postanowienie z dnia 19.09.2011 , Nr 3-82).

3.W art. 392 KCU Ukrainy przewidziano, że właściciel majątku może złożyć pozew o uznanie jego praw własności w przypadku, gdy prawo to jest zaskarżane lub nieuznawane przez inną osobę, a także w razie utraty przez nią dokumentu potwierdzającego jego prawo własności.        

W ust. 1 art.182 KCU przewidziano, że prawo własności i inne prawa rzeczowe do rzeczy nieruchomej, ograniczenie tych praw, ich powstanie, przejście i zawieszenie podlega rejestracji państwowej.

Zasady rejestracji państwowej praw do nieruchomości i podstawy odmowy określa ustawa (ust.4 art. 182 KCU , art. 4 Ustawy Ukrainy " O państwowej rejestracji praw rzeczowych do majątku nieruchomego i ich ograniczeń").

Zgodnie z pkt..1 Czasowego rozporządzenia o zasadach rejestracji praw własności do majątku nieruchomego, zatwierdzonego Nakazem Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy Nr 7/5, z dnia 07.02.2002 (w redakcji w chwili powstania spornych stosunków prawnych), przewidziano, że sporządzenie prawa własności do obiektów majątku nieruchomego, odbywa się z wydaniem świadectwa prawa własności, przez miejscowy organ władzy wykonawczej, organ samorządu miejscowego.

Sąd prawidłowo ustalił, że główny wydział własności komunalnej miasta, sporządza i wydaje świadectwo praw własności do majątku nieruchomego i nie znajduje się z powodem w stosunkach prawnych dotyczących dokonania przez niego praw władania, korzystania i dysponowania majątkiem, co do którego zgłoszono roszczenie o uznanie praw własności, nie pretenduje do takiego prawa, a odmawia sporządzenia i wydania świadectwa w związku z niezłożeniem wszystkich wymaganych dokumentów do sporządzenia praw własności. (Postanowienie Nr 3-60, z dnia 20 czerwca 2011).Powrót Wszystkie Aktualności