08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZasady likwidacji osoby prawnej (16-09-2010)


Art.36. Zasady przeprowadzenia rejestracji państwowej zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji

1. W celu przeprowadzenia rejestracji zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji przewodniczący komisji likwidacyjnej lub upoważniona przez niego osoba po zakończeniu procedury likwidacji przewidzianej prawem, lecz nie wcześniej niż 2 miesiące od dnia publikacji zawiadomienia w specjalistycznym drukowanym środku masowej informacji, powinien złożyć (przesłać listem poleconym z opisem zawartości) do rejestratora państwowego następujące dokumenty:

-wypełnioną kartę rejestracyjną do dokonania rejestracji państwowej zawieszenia osoby prawnej w związku z likwidacją;

-świadectwo rejestracji osoby prawnej;


-oryginały dokumentów założycielskich;


-akt likwidacji komisji z bilansem likwidacyjnym, zatwierdzonym przez uchwałę założycieli(uczestników) lub upoważnionego przez nich organu;

-zaświadczenie odpowiedniego organu państwowej służby podatkowej o braku zobowiązań podatkowych, opłatach ( obowiązkowych płatnościach);

 

- zaświadczenie odpowiedniego organu Funduszu Emerytalnego Ukrainy o braku zobowiązań;

-zaświadczenie odpowiednich organów Funduszy ubezpieczeń społecznych o braku zobowiązań;

-zaświadczenie instytucji archiwalnej o przyjęciu dokumentów , które zgodnie z prawem podlegają wieloletniemu przechowywaniu.

 

2. W przypadkach przewidzianych prawem, poza dokumentami przewidzianymi w ust.1 niniejszego art. dodatkowo dostarcza się opinię audytora dotyczącą rzetelności i kompleksowości bilansu likwidacyjnego.
(ust.2 art. 36 wraz ze zmianami wniesionymi na podstawie Ustaw Nr 3575-IV (
3575-15 ), z dnia 16.03.2006, Nr 809-VI ( 809-17 ), z dnia  25.12.2008 )

Podpisy przewodniczącego i członków komisji likwidacyjnej na bilansie likwidacyjnym powinny być notarialnie potwierdzone.

3.W przypadku przeprowadzenia rejestracji państwowej zawieszenia spółek akcyjnych dodatkowo dostarcza się kopię rozporządzenia o skasowaniu rejestracji wypuszczenia akcji, potwierdzonego przez Państwową Komisję ds. Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy.

 

4.Zabrania się Państwowemu rejestratorowi żądania dodatkowych dokumentów do dokonania rejestracji państwowej zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji w przypadku, gdy nie są przewidziane w ust. 1 i 2 niniejszego art.

5.W przypadku , gdy dokumenty do dokonania państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji składane są przez przewodniczącego komisji likwidacyjnej lub upoważnionego przez nią osobę osobiście, rejestratorowi państwowemu przedstawia się paszport i dokument potwierdzający jego (jej) pełnomocnictwa.

 

6. Dokumenty do dokonania państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji przyjmowane są z opisem , których kopie w dzień wpływu dokumentów wydaje się ( przesyła listem poleconym) przewodniczącemu komisji likwidacyjnej  lub upoważnionej przez niego osobie z adnotacją o dniu wpływu dokumentów.

Dzień wpływu dokumentów do dokonania państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji wnoszony jest do książki ewidencji czynności rejestracyjnych.

7.Państwowy rejestrator posiada prawo pozostawienia dokumentów złożonych do dokonania państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:
-dokumenty zostały złożone w nieodpowiednim miejscu dokonania rejestracji państwowej;
-dokumenty nie odpowiadają regulacjom przewidzianym w ust.1 i 2 art.8 niniejszej Ustawy;
-bilans likwidacyjny nie odpowiada regulacjom ust. 2 cz.2 niniejszego art.;
- dokumenty zostały złożone nie w pełnym zakresie;

- dokumenty zostały złożone w terminie wcześniejszym niż przewidziano w ust. 1 cz. 1 niniejszego art.

 

8.O pozostawieniu dokumentów złożonych do dokonania rejestracji państwowej zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji bez rozpoznania , przewodniczącemu komisji likwidacyjnej lub upoważnionej przez niego osobie w terminie nie przekraczającym następnego dnia roboczego od dnia ich wpływu rejestrator państwowy wydaje (przesyła listem poleconym z opisem zawartości) odpowiednie zawiadomienie z zaznaczeniem podstaw pozostawienia dokumentów bez rozpoznania i dokumenty złożone do przeprowadzenia rejestracji państwowej zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji zgodnie z opisem.


Pozostawienie dokumentów złożonych do dokonania państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji bez rozpatrzenia nie przeszkadza przewodniczącemu komisji likwidacyjnej lub upoważnionej przez niego osobie ponownie zwrócić się do rejestratora państwowego w trybie ogólnym po usunięciu przyczyn stanowiących podstawę do pozostawienia tych dokumentów bez rozpatrzenia.

 

9.W przypadku braku podstaw do pozostawienia dokumentów złożonych do dokonania państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji bez rozpatrzenia , państwowy rejestrator powinien wnieść do Ujednoliconego państwowego rejestru zapis o dokonaniu państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji.

 

Dniem wniesienia do Ujednoliconego Rejestru zapisu o dokonaniu państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji jest dzień państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej.

10.Termin państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej w wyniku jej likwidacji nie powinien przekroczyć 3- ch dni roboczych od dnia wpływu dokumentów do dokonania państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej.


11.Państwowy rejestrator, w terminie nie przekraczającym następnego dnia od dnia rejestracji państwowej zawieszenia osoby prawnej powinien wydać (przesłać listem poleconym z opisem zawartości) przewodniczącemu komisji likwidacyjnej lub upoważnionej przez niego osobie jeden egz. oryginał dokumentów założycielskich i świadectwa rejestracji państwowej osoby prawnej, posiadających specjalną adnotację o państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej. Adnotacja taka wykonywana jest przez państwowego rejestratora również na egz. oryginału dokumentów założycielskich , które pozostają w aktach rejestracyjnych.

12.Zasady przekazywania informacji o państwowej rejestracji zawieszenia osoby prawnej do organów statystyki, państwowej służby podatkowej, Funduszu Emerytalnego Ukrainy, funduszy ubezpieczeń społecznych określa art.40 niniejszej Ustawy.

 Powrót Wszystkie Aktualności