04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZasady reorganizacji osoby prawnej poprzez połączenie (06-09-2010)


Zasady reorganizacji osoby prawnej poprzez połączenie

Osobą prawną zgodnie z art.80 Kodeksu Cywilnego Ukrainy (dalej – KCU) jest organizacja utworzona i zarejestrowana w trybie określonym prawem. Informacje o formie organizacyjno – prawnej osoby prawnej, jej nazwie, siedzibie, organach zarządu, filiach i przedstawicielstwach, przedmiocie działalności, a także inne informacje przewidziane prawem wnoszone są do Ujednoliconego Rejestru Państwowego.

Osoba prawna zawiesza własną działalność przekazując cały majątek, prawa i obowiązki innej osobie prawnej – następcom prawnym, w związku z reorganizacją (poprzez połączenie, przyłączenie, podział, przekształcenie lub likwidacją) (art. 104 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, art. 59 Kodeksu Gospodarczego Ukrainy).

Zawieszenie osoby prawnej odbywa się na podstawie uchwały właściciela (właścicieli), założycieli (uczestników) osoby prawnej lub upoważnionego przez niego organu, uchwały sądu lub uchwały organu władzy państwowej podjętych w przypadkach określonych prawem.

Rejestracja państwowa zawieszenia osoby prawnej odbywa się wg zasad przewidzianych w Ustawie Ukrainy Nr 755-IV „O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych – przedsiębiorców”, z dnia 15.05.2003 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Reorganizacja osoby prawnej poprzez połączenie

W przypadku połączenia jednego lub kilku podmiotów gospodarowania do innego, na następcę prawnego przechodzą wszystkie prawa majątkowe i obowiązki przyłączanych podmiotów gospodarowania. 

Ogłoszenie o reorganizacji podlega opublikowaniu przez organ rejestracyjny w specjalnym dodatku do gazety „Kurier Rządowy” i/lub oficjalnym drukowanym wydaniu władzy państwowej lub samorządu terytorialnego siedzibie podmiotu gospodarowania, w terminie 10-ciu dni od dnia zawieszenia działalności podmiotu gospodarczego.

Reorganizacja osoby prawnej odbywa się w przypadku, gdy nie ma dodatkowych zobowiązań i uzyska zezwolenie z organu podatkowego.

ETAPY REORGANIZACJI OSÓB PRAWNYCH

Etap I.

W przypadku zawieszenia osoby prawnej poprzez połączenie decyzje o zawieszeniu osoby prawnej podpisują upoważnione osoby zawieszanej osoby prawnej lub osób prawnych oraz osoba prawna – następca prawny (ust.3 art.34 Ustawy Nr 755).

Uczestnicy osoby prawnej , sąd lub organ podejmujący uchwałę o jej zawieszeniu (reorganizacji) zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia organu rejestracji państwowej, który dokonuje wpisu do Rejestru Państwowego, o tym, że osoba prawna znajduje się w procesie połączenia (art.105 KCU).

Uczestnicy osoby prawnej, sąd lub organ podejmujący decyzje o zawieszeniu osoby prawnej wyznacza komisję ds., połączenia osoby prawnej i określa zasady i terminy połączenia osoby prawnej. Decyzja  (uchwała) dotycząca zawieszenia osoby prawnej musi zawierać informacje o składzie komisji ds. zawieszenia (komisja likwidacyjna, likwidator itp.) osoby prawnej (numery identyfikacji podatkowej)

Z chwilą powołania komisji  likwidacyjnej wszelkie sprawy związane z działalnością  osoby prawnej przejmuje komisja.

Etap II.

Wnioskodawca, w celu dokonania odpowiednich zapisów w rejestrze, powinien złożyć  państwowemu rejestratorowi ( przesłać listem poleconym z opisem zawartości) następujące dokumenty:

- notarialnie potwierdzoną kopię uchwały założycieli (uczestników ), lub upoważnionego przez nich organu, dotyczącej  zawieszenia osoby prawnej;

- dokument potwierdzający wniesienie opłaty za publikację zawiadomienia o uchwale założycieli (uczestników), lub upoważnionego przez nich organu, o zawieszeniu osoby prawnej w specjalistycznym środku masowej informacji (ust.20 art.22 Ustawy Nr 755)

Rejestratorowi zabrania się żądania dodatkowych dokumentów do wniesienia do Rejestru Państwowego zapisu o uchwale założycieli (uczestników) osoby prawnej, lub upoważnionego przez nich organu, dotyczącej zawieszenia osoby prawnej w przypadku, gdy nie zostały przewidziane w ust. 1 i 2 art.34 Ustawy Nr 755.

Z dniem wniesienia do Rejestru zapisu o uchwale założycieli (uczestników) osoby prawnej, lub upoważnionego przez nich organu, dotyczącej zawieszenia osoby prawnej zabrania się:

- dokonywania rejestracji zmian do dokumentów założycielskich osoby prawnej,  wobec której podjęto uchwałę o jej zawieszeniu;

-wnoszenia zmian do Rejestru dotyczących informacji o odrębnych jednostkach;

- dokonywania rejestracji państwowej osoby prawnej, której założycielem (uczestnikiem) jest osoba prawna, wobec której podjęto uchwałę o zawieszeniu (ust.2 art.35 Ustawy Nr 755).

ETAP III.

Przewodniczący Komisji ds. zawieszenia lub upoważniona przez niego osoba po zakończeniu procedury zawieszenia przewidzianej w Ustawie, lecz nie wcześniej niż 2 miesiące od dnia publikacji zawiadomienia w specjalnym drukowanym środku masowej informacji powinien przekazać osobiście (przesłać listem poleconym z opisem zawartości) do państwowego rejestratora następujące dokumenty (art.37 Ustawy Nr 755):

- wypełnioną kartę rejestracji o przeprowadzenie rejestracji państwowej zawieszenia osoby prawnej w związku z połączeniem;

- świadectwo rejestracji państwowej osoby prawnej;

-  oryginał dokumentów założycielskich;

- notarialnie potwierdzoną kopię aktu przekazania. Akt przekazania powinien być zatwierdzony przez założycieli (uczestników) osoby prawnej lub organ podejmujący uchwałę o zawieszeniu osoby prawnej. Wiarygodność podpisów przewodniczącego i członków komisji ds. zawieszenia osoby prawnej na akcie przekazania powinna być notarialnie potwierdzona.

- informacje z instytucji archiwalnej o przyjęciu dokumentów, które zgodnie z prawem podlegają wieloletniemu przechowywaniu;

- dokument uzgodnienia planu reorganizacji z organem państwowej służby podatkowej (w przypadku gdy występują zobowiązania podatkowe);

- zaświadczenie odpowiedniego organu państwowej służby podatkowej o  niezaleganiu z podatkami i opłatami

(obowiązkowymi płatnościami);

- zaświadczenie odpowiedniego organu Funduszu Emerytalnego o braku zobowiązań;

- zaświadczenie odpowiednich organów funduszu ubezpieczenia społecznego o braku zaległości składek;

Termin rejestracji o zawieszeniu osoby prawnej nie powinien przekroczyć 3-ch dni roboczych od dnia wpływu dokumentów.

Zmiany do dokumentów założycielskich osoby prawnej, która nie podlega zawieszeniu w związku z połączeniem, podlegają rejestracji po  rejestracji zawieszenia osoby prawnej w związku z połączeniem. Połączenie uważa się za zakończone z dniem rejestracji państwowej zawieszenia osoby prawnej i rejestracji odpowiednich zmian do dokumentów założycielskich osoby prawnej – następcy prawnego.

Osobę prawną uważa się za zawieszoną z dniem wniesienia do Rejestru zapisu o jej zawieszeniu (ust.2 art.104 Kodeksu Cywilnego Ukrainy).

Procedura przejęcia i legalizacji pracowników w nowym przedsiębiorstwie

Zgodnie z ust, 3 art. 36 Kodeksu Ustaw o Pracy w przypadku reorganizacji przedsiębiorstwa (połączenia, przyłączenia, przekształcenia) umowy o prace zachowują ważność. Zmiana podporządkowania przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji (dalej – przedsiębiorstwo) nie zawiesza ważności umowy o pracę i w nowym przedsiębiorstwie  zachowuje stosunki pracy z pracownikami (ust. 2 art. 36)

W tym przypadku nakazy (rozporządzenia, postanowienia) o przedłużeniu stosunków pracy nie są wydawane.

W każdym przedsiębiorstwie ilość pracowników podlegających ewidencji pracowniczej określa się na podstawie struktury etatów. Jednakże w nowym przedsiębiorstwie należy wnieść zmiany i uzupełnienia do struktury etatów z uwzględnieniem stanowisk przejętego przedsiębiorstwa i sporządzić ją na podstawie odpowiednich nakazów.

W przypadku, gdy struktura przedsiębiorstwa wymaga istotnych zmian (nowe jednostki strukturalne) należy zastanowić się nad wprowadzeniem nowej struktury etatów zatwierdzonej przez kierownika przedsiębiorstwa (innego upoważnionego organu).

Dla wszystkich stanowisk wymienionych w strukturze etatów sporządza się instrukcje stanowiskowe (robocze). Ich opracowanie i zatwierdzenie  przez nowe przedsiębiorstwo nie powinno powielać zadań pracowników.

Instrukcje stanowiskowe (robocze) zatwierdza kierownik przedsiębiorstwa (upoważniony organ) i przekazuje do wiadomości i podpisu pracowników. Instrukcje należy uzgodnić ze związkami zawodowymi (przedstawicielem pracowników).

W celu „legalizacji” pracowników w nowym przedsiębiorstwie wymagana jest odpowiednia uchwała kierownika przedsiębiorstwa. W tym celu kadry wydaje nakaz o następującej treści :

 

O zaliczeniu do struktury etatów przedsiębiorstwa

W związku z reorganizacją spółki z o.o poprzez połączenie do spółki z o.o) uchwała właściciela (założycieli) z dnia _____)

NAKAZUJĘ:

1.Włączyć z dniem _______ do struktury etatów spółki z o.o

Ob.___________na stanowisko____________

2.Dział kadr (ob._______) wniesie odpowiednie zapisy do książek zatrudnienia pracowników.

 

Kopię nakazu przekazuje się do księgowości w celu wniesienia informacji o nowych pracownikach.

W książce pracy pracowników wnoszony jest odpowiedni zapis:

 

Spółka z o.o z dniem _____ zreorganizowana poprzez połączenie do spółki z o.o

 

W poz. 4 dokonuje się zapisu podstawy reorganizacji – nakaz (postanowieniem rozporządzenie), dzień i numer. Zapis dotyczy wyłącznie pracowników gdzie nie dokonano zmian zawodu i istotnych warunków pracy.

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa należy wnieść odpowiednie zmiany do umowy zespołowej. w tym również zasad dotyczących premiowania, dopłat, nagród, wynagrodzeń itp.

Bez wniesienia zmian do umowy zespołowej przedsiębiorstwo nie posiada prawa do naliczenia i wypłaty pracownikom nagród, premii, udzielania dodatkowych urlopów

Zgodnie z art.31 Ustawy „O Krajowym funduszu archiwalnym i instytucjach archiwalnych” archiwum przyłączanego przedsiębiorstwa przekazuje się do przedsiębiorstwa – następcy prawnego.

W przypadku gdy brak jest możliwości zachowania dotychczasowych istotnych warunków pracy, a pracownik nie zgadza się na nowe warunki pracy, umowa o pracę podlega zawieszeniu i pracownika można zwolnić na podstawie pkt.6 art.36 Kodeksu Ustaw o Pracę

 

 Powrót Wszystkie Aktualności