04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZmiany przy otwieraniu rachunków (18-02-2011)


Narodowy Bank Ukrainy

Departament Systemów Płatniczych

Pismo

Nr 25-111/111-931,  z dnia 18.01.2011

 
Do Banków Ukrainy, Zrzeszeń ukraińskich banków

 
Wyjaśnienie dotyczące zmian w zasadach otwierania rachunków dla klientów

 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku Ustawy Ukrainy Nr 2464-VI, z dnia 08.07.2010 "O opłacie i ewidencji jedynej składki na powszechne ubezpieczenie społeczne" ( dalej - ustawa o jedynej składce), informujemy jak niżej:

 
Zgodnie z ust.1 art. 24 Ustawy o jedynej składce, banki podczas otwierania rachunków zobowiązane są do żądania od osób prawnych i fizycznych, wymienionych w pkt.1 art. 4 niniejszej Ustawy, dokumentów potwierdzających dokonanie rejestracji w organie Funduszu Emerytalnym w charakterze płatników jedynej składki.
Jednocześnie wraz z dniem wejścia w życie Ustawy o jedynej składce płatników składek na powszechne ubezpieczenie społeczne, składek ubezpieczenia na bezrobocie, powszechne państwowe ubezpieczenie z tytułu czasowej utraty zdolności do pracy oraz kosztami związanymi z pogrzebem, powszechne ubezpieczenie społeczne od nieszczęśliwych wypadków przy produkcji oraz chorób zawodowych ,które skutkowały utratą zdolności do pracy, uważa się za płatników jedynej składki.

Nie dokonuje się przerejestrowania płatników składek ubezpieczeniowych (pkt.3 Rozdział VIII " Postanowienia końcowe i przejściowe" Ustawy O jedynej składce).


Poza tym, zgodnie z ppkt.7 pkt.11 Rozdział VIII wyłączony został art. 49 Ustawy " O powszechnym państwowym ubezpieczeniu społecznym od nieszczęśliwych wypadków ", gdzie przewidywano otwarcie przez banki bieżących rachunków dla płatników składek ubezpieczeniowych po warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego rejestrację płatnika w ewidencji składek ubezpieczeniowych, a w przypadku otwarcia oszczędnościowych (depozytowych) rachunków - dostarczenia dokumentu zawiadamiającego organy funduszy ubezpieczeniowych od nieszczęśliwych wypadków o zamiarze otwarcia przez płatnika składek odpowiednich rachunków.

W związku z tym Narodowy Bank Ukrainy przygotował projekt zmian do Instrukcji o zasadach otwierania, wykorzystywania i zamykania rachunków w walucie krajowej i zagranicznej , zatwierdzonej postanowieniem Zarządu NBU , Nr 492,  z dnia 12.11.2003 ( dalej  Instrukcja) na podstawie których:

- z Instrukcji wyłączony został wymóg składania przez klientów do otwarcia bieżącego rachunku kopii odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego rejestrację w funduszu ubezpieczenia społecznego;

 
- z wykazu dokumentów dostarczanych do otwarcia depozytowego (oszczędnościowego) rachunku dla klienta, kopię dokumentu zawiadamiającego organy ubezpieczenia społecznego o zamiarze otwarcia takiego rachunku zastąpiono kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie rejestracji klienta w ewidencji w Emerytalnym Funduszu Ukrainy.

 
Zgodnie z art. 8 Konstytucji Ukrainy oraz art.56 Ustawy "O Narodowym Banku Ukrainy" -  akty normatywno - prawne NBU nie mogą być sprzeczne z ustawami Ukrainy oraz innymi aktami prawnymi Ukrainy,


tj. do chwili wejścia w życie zmian do Instrukcji ( z 1172-03) regulacje zawarte w Instrukcji zachowują ważność w części zgodnej z Ustawą O jedynej składce ( 2464-17).

Mając na uwadze jak wyżej, regulacje Instrukcji dotyczące dostarczania przez klienta do otwarcia bieżącego rachunku kopii odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego rejestrację w funduszu ubezpieczeń społecznych są nieważne.

 
Dla otwarcia rachunku oszczędnościowego (depozytowego) zamiast kopii dokumentu zawiadamiającego organy funduszu ubezpieczenia społecznego o zamiarze otwarcia rachunku oszczędnościowego (depozytowego), klient zobowiązany jest do dostarczenia do banku kopii dokumentu potwierdzającego jego rejestrację w Emerytalnym Funduszu Społecznym.

 

Dyrektor wykonawczy ds. systemów płatniczych i rozliczeń W.M. KrawiecPowrót Wszystkie Aktualności