20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZmiany w zasadach prowadzenia rejestrów (02-04-2011)


Zmiany w zasadach prowadzenia rejestrów właścicieli papierów wartościowych

Od 5 kwietnia 2011 wchodzą w życie zmiany do Rozporządzenia o zasadach prowadzenia rejestrów właścicieli imiennych papierów wartościowych, zatwierdzonego uchwałą Państwowej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy Nr 1000, z dnia 17.10.2006.

W przypadku, gdy w określonym terminie uchwała o przekazanie prowadzenia rejestru do nowego rejestratora nie może być podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy do którego kompetencji w statucie spółki akcyjnej zaliczono rozstrzyganie tej sprawy, rada nadzorcza spółki akcyjnej podejmuje uchwałę o wyborze czasowego trzymającego rejestr i przekazanie mu prowadzenie rejestru do czasu podjęcia uchwały nowego rejestratora na najbliższym walnym zgromadzeniu, lecz nie dłużej niż 2 miesiące.

Wykaz ( rejestr) akcjonariuszy posiadających prawo udziału w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej lub posiadających prawo do otrzymania dywidend sporządzany jest przez depozytariusz wg stanu na dzień ewidencji w którym sporządzono rejestr (rejestry) właścicieli imiennych papierów wartościowych, na podstawie danych którego (których) sporządzane są wskazane wykazy i zawierają informację o wszystkich akcjonariuszach wskazanych w tym rejestrze właścicieli imiennych papierów wartościowych.

Wykaz akcjonariuszy posiadających prawo udziału w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej lub posiadających prawo do otrzymania dywidend z akcji, powinien zawierać: 

nazwę dokumentu " Wykaz akcjonariuszy posiadających prawo udziału w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej", " Wykaz akcjonariuszy posiadających prawo do otrzymania dywidend";

dzień sporządzenia;

dzień wg stanu na który sporządzana jest informacja o akcjonariuszach;

informacja o posiadającym rejestr (pełna nazwa, kod zgodnie z Ujednoliconym Państwowym Rejestrze Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy, siedziba, seria i numer licencji na prowadzenie działalności zawodowej na rynku funduszy - działalność depozytariusza, a w szczególności prowadzenie rejestru właścicieli imiennych papierów wartościowych , środki łączności itp.);

informację o emitencie papierów wartościowych (pełna nazwa, kod z Ujednoliconego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy  , siedziba);

informację o wypuszczeniu papierów wartościowych (kod papierów wartościowych , rodzaj papierów wartościowych. typ/klasa/ różne rodzaje, seria papierów wartościowych - w przypadku posiadania, rodzaj certyfikatów opcji - dla certyfikatów opcji, numer rejestracyjny wypuszczenia papierów wartościowych, wartość nominalna jednego papieru wartościowego (część skonsolidowanego długu hipotecznego, przypadającego na jeden certyfikat udziału - dla hipotecznych certyfikatów udziału, premia - dla certyfikatów opcji);

dotyczące każdego akcjonariusza wniesionego do wykazu:

dla osoby fizycznej - nazwisko, imię, imię ojca ( dla nierezydentów w  przypadku posiadania), dane dokumentu potwierdzającego osobę;

dla osób prawnych - pełną nazwę i kod z  Ujednoliconego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy (dla rezydentów).

Dla osób prawnych - nierezydentów wskazuje się państwo rejestracji i kod identyfikacyjny z rejestru handlowego, sądowego lub bankowego państwa rejestracji zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej.

w przypadku państwa - państwo Ukraina , dane podmiotu (podmiotów) zarządu (dla osób fizycznych - nazwisko, imię, imię ojca, dane dokumentu potwierdzające osobę, miejsce i data urodzenia, numer rejestracyjny ewidencyjnej karty płatnika podatków (lub seria i numer paszportu - dla osób fizycznych - płatników podatków , które ze względu na własne przekonania religijne odmawiają przyjęcia numeru rejestracyjnego karty ewidencyjnej płatnika podatków i powiadomiły o tym odpowiedni organ państwowej służby podatkowej i posiadają adnotację w paszporcie), dla osób prawnych - pełna nazwa i kod z  Ujednoliconego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy

siedziba (miejsce zamieszkania);

ogólna ilość głosów akcjonariusza.

Wykaz akcjonariuszy posiadających prawo do udziału w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej lub posiadających prawo do otrzymania dywidend sporządzany jest w formie dokumentu papierowego i/lub elektronicznego.

Wykaz akcjonariuszy posiadających praw udziału w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej lub posiadających prawo do otrzymania dywidend, w formie papierowego dokumentu powinien być potwierdzony podpisem upoważnionej osoby depozytariusza i zawierać odbicie jego pieczątki.

Wszystkie egz. wykazu powinny być ponumerowane i pozszywane , a ich ilość - potwierdzona podpisem i pieczątką depozytariusza.

Podstawa prawna. Uchwała Państwowej Komisji ds. Rynku Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy Nr 1857, z dnia 07.12.2010.Powrót Wszystkie Aktualności