04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZmniejszenie kapitału statutowego (14-12-2011)


III. Zmniejszenie kapitału statutowego w spółce akcyjnej

1. Spółka akcyjna może dokonać zmniejszenia kapitału statutowego wyłącznie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

2. Zmniejszenie kapitału statutowego w spółce akcyjnej odbywa się poprzez:

a) zmniejszenie nominalnej wartości akcji;

b) anulowanie wcześniej wykupionych przez spółkę akcji oraz zmniejszenie ich ogólnej ilości, w przypadku, gdy tak przewidziano w statucie spółki.

3.Spółka akcyjna przy zmniejszaniu kapitału statutowego nie posiada prawa łączenia zasad zmniejszania kapitału określonych w pkt. 2 niniejszego Rozdziału.

4.Spółka akcyjna posiada prawo podjąć uchwałę o zmniejszeniu kapitału statutowego poprzez anulowanie wcześniej wykupionych przez spółkę akcji oraz zmniejszenie ich ogólnej ilości, w ilości nie przekraczającej ilości wykupionych akcji, wskazanych w bilansie spółki akcyjnej na moment podjęcia uchwały o zmniejszeniu kapitału statutowego.

5.Zmniejszenie kapitału statutowego spółki akcyjnej poprzez zmniejszenie nominalnej wartości akcji odbywa się wg następujących etapów:

5.1. Zatwierdzenie rynkowej wartości akcji przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie akcjonariuszy w przypadku, gdy utworzenia rady nadzorczej nie przewidziano w statucie spółki akcyjnej.

Określenie wartości rynkowej akcji odbywa się zgodnie z prawem wg stanu na dzień poprzedzający dzień opublikowania wg określonych zasad zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia, w przypadku, gdy sprawy związane ze zmniejszeniem kapitału statutowego spółki akcyjnej poprzez zmniejszenie nominalnej wartości akcji zostały włączone do porządku dziennego walnego zgromadzenia.

5.2. Pisemne powiadomienie o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w sposób przewidziany w statucie spółki, lecz nie później niż 30 dni od dnia ich przeprowadzenia (w razie zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgodnie z ust. 5 art.47 Ustawy O spółkach akcyjnych - w terminie nie przekraczającym 15 dni od ich przeprowadzenia).

5.3. Publikacja w oficjalnym drukowanym organie zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia, w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

 

Publiczna spółka akcyjna dodatkowo przesyła zawiadomienie o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia oraz porządek dzienny do giełdy funduszy, w której spółka przeszła procedurę listingu, a także w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia przeprowadzenia walnego zgromadzenia umieszcza na własnej stronie internetowej informację zawartą w zawiadomieniu o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia.

5.4. Podjęcie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwał o:

a) zmniejszeniu kapitału statutowego spółki poprzez zmniejszenie nominalne wartości akcji;

b) emisji akcji wg nowej wartości nominalnej;

c) wniesieniu zmian do statutu spółki związanych ze zmniejszeniem kapitału statutowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.

5.5. Sporządzenie listy akcjonariuszy posiadających prawo żądania dokonania obowiązkowego wykupu posiadanych przez nich akcji.

5.6. Zawiadomienie akcjonariuszy zgodnie listą sporządzoną na podstawie ppkt.5.5 niniejszego pkt. , o prawie żądania obowiązkowego wykupu akcji, w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia przeprowadzenia walnego zgromadzenia.

5.7. Powiadomienie wierzycieli, których roszczenia wobec spółki akcyjnej nie są zabezpieczone zastawem, gwarancją, bądź poręczeniem o podjęciu uchwały o zmniejszeniu kapitału statutowego wg zasad przewidzianych w art.16 Ustawy Ukrainy O spółkach akcyjnych.

5.8. Dokonanie obowiązkowego wykupu przez spółkę akcyjną od akcjonariuszy przysługujących im akcji wg zasad i w terminie przewidzianym w Ustawie Ukrainy O spółkach akcyjnych.

5.9. Rejestracja zmian do statutu spółki związanych ze zmniejszeniem kapitału statutowego spółki akcyjnej w organach rejestracji państwowej.

5.10.Złożenie wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów do rejestracji emisji akcji do centralnego aparatu Komisji lub jej terytorialnych organów zgodnie z delegowanymi pełnomocnictwami.

5.11. Rejestracja przez Komisję akcji oraz wydanie spółce świadectwa rejestracji emisji akcji.

5.12.Nadanie akcjom międzynarodowego numeru identyfikacyjnego.

5.13. Zawarcie z depozytariuszem umowy o obsługę emisji w razie braku ważnej umowy.

5.14. Sporządzenie (zmiana) oraz zdeponowanie globalnego certyfikatu.

5.15.Dokonanie przez depozytariusza oraz przechowującego operacji w systemie ewidencji dotyczących obsługi procesu zmian nominalnej wartości akcji.

6.Nominalna wartość akcji po zakończeniu procedury zmniejszenia kapitału statutowego, powinna posiadać wartość całkowitą z uwzględnieniem regulacji dotyczących minimalnej nominalnej wartości akcji.

7.Zmniejszenie kapitału statutowego spółki akcyjnej poprzez anulowanie wcześniej wykupionych akcji oraz zmniejszenie ich ogólnej ilości dokonuje się wg  następujących etapów:

7.1. Zatwierdzenie wartości rynkowej akcji przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki w przypadku, gdy utworzenie rady nadzorczej nie przewidziano w statucie spółki akcyjnej.

Określenie wartości rynkowej akcji odbywa się zgodnie z prawem wg stanu na dzień poprzedzający dzień opublikowania wg określonych zasad zawiadomienia o walnym zgromadzeniu, w przypadku, gdy sprawy zmniejszenia kapitału statutowego spółki akcyjnej poprzez anulowanie wcześniej wykupionych akcji oraz zmniejszenie ich ogólnej ilości zostały włączone do porządku dziennego.

7.2. Pisemne powiadomienie o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sposób przewidziany w statucie spółki w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia przeprowadzenia ( w razie zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgodnie z ust.5 art. 47 Ustawy Ukrainy O spółkach akcyjnych - w terminie nie przekraczającym 15 dni od dnia jego przeprowadzenia;

7.3.Publikacja w oficjalnym drukowanym organie zawiadomienia o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Publiczna spółka akcyjna dodatkowo przesyła zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia oraz porządek dzienny do giełdy funduszy, w której spółka przeszła procedurę listingu, a także w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia przeprowadzenia walnego zgromadzenia umieszcza na własnej stronie internetowej informację zawartą w powiadomieniu o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia.

7.4. Podjęcie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwał o:

a)anulowaniu wykupionych akcji;

b) zmniejszeniu kapitału statutowego o  łączną wartość nominalną anulowanych akcji;

c) wniesieniu zmian do statutu związanych ze zmniejszeniem kapitału statutowego spółki.

7.5. Sporządzenie listy akcjonariuszy posiadających prawo żądania obowiązkowego wykupu przysługujących im akcji.

7.6. Zawiadomienie akcjonariuszy  z listy sporządzonej zgodnie z ppkt. 7.5 niniejszego pkt. o prawie żądania obowiązkowego wykupu akcji w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

7.7. Powiadomienie wierzycieli, których roszczenia wobec spółki akcyjnej nie są zabezpieczone zastawem, gwarancją, bądź poręczeniem o podjęciu uchwały o zmniejszeniu kapitału statutowego wg zasad przewidzianych w art.16 Ustawy Ukrainy O spółkach akcyjnych.

7.8. Dokonanie obowiązkowego wykupu przez spółkę akcyjną od akcjonariuszy posiadanych przez nich akcji wg zasad i w terminie przewidzianym w Ustawie Ukrainy O spółkach akcyjnych.

7.9. Rejestracja zmian do statutu spółki związanych ze zmniejszeniem kapitału statutowego spółki akcyjnej w organach państwowej rejestracji.

7.10. Złożenie wniosku oraz wszystkich wymaganych dokumentów do rejestracji emisji akcji do centralnego aparatu Komisji lub jej terytorialnych organów zgodnie z delegowanymi pełnomocnictwami.

7.11. Rejestracja przez Komisję emisji akcji i wydanie spółce świadectwa rejestracji emisji akcji.

7.12. Nadanie akcjom międzynarodowego numeru identyfikacyjnego.

7.13. Zawarcie z depozytariuszem umowy o obsługę emisji (w przypadku braku ważnej umowy).

7.14. Sporządzenie (wymiana) oraz zdeponowanie globalnego certyfikatu.

Podstawa prawna: Zasady zmniejszania, zwiększania kapitału statutowego  w publicznej i prywatnej spółce akcyjnej. Decyzja PKPWiRF, Nr 1181, z dnia 30.08.2011

 

 Powrót Wszystkie Aktualności