04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZwiększenie kapitału statutowego (13-12-2011)


4.Zwiększenie kapitału statutowego publicznej spółki akcyjnej lub prywatnej spółki akcyjnej poprzez prywatne rozmieszczenie dodatkowych akcji o istniejącej nominalnej wartości odbywa się wg poniższych etapów:

4.1.Zatwierdzenie wartości rynkowej akcji przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki ( w przypadku, gdy utworzenia rady nadzorczej nie przewidziano w statucie spółki akcyjnej).

Określenie wartości rynkowej akcji odbywa się zgodnie z prawem wg stanu na dzień poprzedzający dzień opublikowaniu wg określonych zasad zawiadamiania o zwołaniu walnego zgromadzenia, w przypadku, gdy sprawy o zwiększenie kapitału statutowego spółki akcyjnej poprzez prywatne rozmieszczenie dodatkowych akcji wg istniejącej wartości nominalanej zostały włączone do porządku dziennego spółki akcyjnej.

4.2.Pisemne zawiadomienie o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sposób przewidziany w statucie spółki, w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia ich przeprowadzenia (w razie zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgodnie z ust5 art.47 Ustawy Ukrainy "O spółkach akcyjnych" - w terminie nie przekraczającym 15 dni od dnia ich przeprowadzenia).

4.3. Publikacja w oficjalnym drukowanym organie zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia, w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia przeprowadzenia.

Publiczna spółka akcyjna dodatkowo przesyła zawiadomienie o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia oraz porządek dzienny do giełdy funduszy, gdzie spółka przeszła procedurę listingu, a także w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia przeprowadzenia walnego zgromadzenia umieszcza na własnej stronie internetowej informację zawartą w zawiadomieniu o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia.

4.4. Podjęcie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwał o:

a)zwiększeniu kapitału statutowego spółki poprzez prywatne rozmieszczenie dodatkowych akcji wg istniejącej wartości nominalnej dodatkowymi wkładami;

b)prywatnym rozmieszczeniu akcji;

c) zatwierdzeniu wykazu inwestorów wśród których przewidziano rozmieszczenie akcji wobec których podjęto uchwałę o prywatnym rozmieszczeniu.

Dla prywatnej spółki akcyjnej ilość inwestorów (poza akcjonariuszami) nie może być wyższa od różnicy między określonej w Ustawie Ukrainy " O papierach wartościowych i rynku funduszy" maksymalnej ilości osób, wśród których może być dokonane prywatne rozmieszczenie akcji a ilością akcjonariuszy takiej spółki na dzień podjęcia uchwały o prywatnym rozmieszczeniu akcji.

Dla publicznej spółki akcyjnej ogólna ilość inwestorów biorących udział w prywatnym rozmieszczeniu nie może być wyższa niż 100 osób, poza akcjonariuszami spółki.

 

d) określenie wg potrzeby upoważnionego organu emitenta (organu wykonawczego, rady nadzorczej) w przypadku, gdy tak nie przewidziano w statucie, któremu udziela się pełnomocnictw do:

-podjęcia uchwały o przedterminowym zakończeniu prywatnego rozmieszczenia akcji ( w przypadku, gdy zaplanowana ilość akcji zostanie rozmieszczona przed terminem i w całości zapłacona).

- zatwierdzenia wyników prywatnego rozmieszczenia akcji;

- podjęcia uchwały odmawiającej rozmieszczenie akcji;

 

- zwrocie wkładów wniesionych w formie zapłaty za akcje, w przypadku niezatwierdzenia w określonym prawem terminie wyników prywatnego rozmieszczenia akcji przez organ emitenta upoważnionego do podejmowania takich uchwał lub w razie niewniesienia (niezatwierdzenia) w określonych prawem terminach zmian do statutu związanych ze zwiększeniem kapitału statutowego spółki akcyjnej z uwzględnieniem wyników rozmieszczenia akcji lub w razie podjęcia uchwały o odmowie rozmieszczenia akcji;

-pisemnego powiadomienia każdego akcjonariusza posiadającego prawo pierwszeństwa nabycia rozmieszczonych przez spółkę akcji, o możliwości realizacji takiego prawa oraz opublikowania zawiadomienia o tym w oficjalnym drukowanym organie.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy może wyznaczyć upoważnione osoby emitenta , którym udziela się pełnomocnictw :

-do otrzymania od akcjonariuszy pisemnego potwierdzenia odmawiającego wykorzystania własnego prawa pierwszeństwa na nabycie akcji , wobec których została podjęta uchwała o rozmieszczeniu ( w przypadku, gdy tak przewidziano w warunkach prywatnego rozmieszczenia akcji);

-prowadzenia czynności dotyczących zabezpieczenia realizacji przez akcjonariuszy prawa pierwszeństwa nabycia akcji, wobec których podjęto uchwałę o rozmieszczeniu;

- prowadzenia czynności dotyczących prywatnego rozmieszczenia akcji;

- prowadzenia czynności dotyczących dokonania obowiązkowego wykupu akcji od akcjonariuszy realizujących prawo żądania dokonania wykupu przez spółkę posiadanych przez nich akcji.

4.5. Sporządzenie wykazu akcjonariuszy posiadających prawo żądania dokonania obowiązkowego wykupu przysługujących im akcji.

4.6. Zawiadomienie akcjonariuszy zgodnie z wykazem sporządzonym zgodnie z ppkt. 4.5 niniejszego pkt. o prawie żądania obowiązkowego wykupu akcji, w terminie nie przekraczającym 10 -ciu dni roboczych od dnia przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

4.7. Dokonanie obowiązkowego wykupu przez spółkę akcyjną od akcjonariuszy przysługujących im akcji, wg zasad i w terminie przewidzianych w Ustawie Ukrainy O spółkach akcyjnych.

 

4.8.Pisemne powiadomienie o zasadach realizacji prawa pierwszeństwa każdego akcjonariusza posiadającego takie prawo, w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia rozpoczęcia rozmieszczania akcji.

4.9. Publikacja w oficjalnym drukowanym organie zawiadomienia o zasadach realizacji przez akcjonariuszy prawa pierwszeństwa nabycia rozmieszczanych przez spółkę akcyjna akcji w terminie nie przekraczającym 30 - stu dni przed rozpoczęciem rozmieszczania akcji.

4.10. W razie odmowy właściciela akcji od wykorzystania własnego prawa pierwszeństwa nabycia akcji, w przypadku, gdy tak przewidziano w warunkach prywatnego rozmieszczenia akcji - otrzymanie od niego pisemnego potwierdzenia odmowy.

4.11. Złożenie wniosku oraz wszystkich wymaganych dokumentów do rejestracji emisji akcji do centralnego aparatu Komisji lub jej terytorialnych organów zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami

4.12. Rejestracja przez Komisję emisji akcji i wydanie spółce czasowego świadectwa rejestracji emisji akcji.

4.13. Nadanie akcjom międzynarodowego numeru identyfikacyjnego.

4.14. Zawarcie z depozytariuszem umowy o obsłudze emisji ( w przypadku braku ważnej umowy).

4.15. Sporządzenie i zdeponowanie czasowego globalnego certyfikatu.

4.16.Realizacja prawa pierwszeństwa akcjonariuszy nabycia akcji wobec których podjęto uchwałę o prywatnym rozmieszczeniu.

Prawo pierwszeństwa przewidziane w art.27 Ustawy Ukrainy O spółkach akcyjnych realizują osoby będące akcjonariuszami na dzień podjęcia uchwały o zwiększeniu kapitału statutowego poprzez prywatne rozmieszczenie akcji.

Akcjonariusze posiadający zamiar zrealizować własne prawo pierwszeństwa składają do spółki akcyjnej, w terminie przewidzianym w uchwale o rozmieszczeniu akcji, pisemne wnioski o nabyciu akcji oraz przekazują środki w kwocie równej wartości nabywanych przez nich akcji.

Wniosek i przekazane środki przyjmowane są przez spółkę w terminie nie przekraczającym dnia poprzedzającego dnia rozpoczęcia prywatnego rozmieszczania akcji.

Termin, w okresie którego realizowane jest prawo pierwszeństwa akcjonariuszy na nabycie akcji wobec których podjęto uchwałę o prywatnym rozmieszczeniu nie może być krótszy niż 15 dni roboczych.

4.17. Wydanie przez spółkę akcyjną na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy pisemnych wniosków o nabycie akcji oraz środków w kwocie wartości nabywanych przez nich akcji, pisemnych zobowiązań o sprzedaży odpowiedniej ilości akcji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiednich środków przez spółkę , lecz nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prywatnego rozmieszczania akcji.

4.18. Prywatne rozmieszczanie akcji dokonywane jest w dwóch etapach.

I etap: w przeciągu określonego w uchwale o rozmieszczeniu akcji terminu z akcjonariuszem zawierana jest umowa kupna-sprzedaży akcji, wobec których akcjonariusz złożył wniosek o nabycie oraz przekazał odpowiednie środki, zgodnie z warunkami prywatnego rozmieszczenia akcji.

Czas pierwszego etapu  zależy od ilości akcjonariuszy na dzień podjęcia uchwały o prywatnym rozmieszczeniu akcji i w spółkach akcyjnych z ilością akcjonariuszy nie więcej niż 100 osób i nie może być krótszy niż 5 dni roboczych, z ilością ponad większą niż 100 osób - 15 dni roboczych. 

II etap: po zakończeniu pierwszego etapu rozmieszczania odbywa się rozmieszczanie akcji wśród akcjonariuszy oraz innych inwestorów pozostałych po pierwszym etapie.

W przeciągu terminu określonego w uchwale o rozmieszczeniu akcji przez akcjonariuszy oraz innych inwestorów, których listę zatwierdzono przez walne zgromadzenie spółki, składane są wnioski, sporządzane są umowy kupna-sprzedaży akcji.

Całościowa zapłata akcji odbywa się zgodnie z warunkami rozmieszczenia, lecz nie później niż w dniu poprzedzającym zatwierdzenie przez upoważniony organ wyników rozmieszczenia akcji.

4.19.Zatwierdzenie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie akcjonariuszy w przypadku gdy utworzenia rady nadzorczej nie przewidziano w statucie spółki akcyjnej, wartości rynkowej , praw niemajątkowych posiadających wartość pieniężną określonej zgodnie z Ustawą Ukrainy O spółkach akcyjnych, w przypadku, gdy akcje opłacane są majątkiem , prawami majątkowymi posiadającymi wartość pieniężną.

W przypadku, gdy rada nadzorcza nie zatwierdziła wartości rynkowej wniesionych w formie opłaty za akcje majątku , praw niemajątkowych posiadających wartość pieniężną , to taką wartość rynkową zatwierdza walne zgromadzenie spółki akcyjnej.

4.20.Zatwierdzenie wyników prywatnego rozmieszczenia akcji przez upoważniony organ spółki akcyjnej.

4.21.Wniesienie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy zmian do statutu związanych ze zwiększeniem kapitału statutowego spółki akcyjnej z uwzględnieniem wyników rozmieszczenia akcji.

4.22.Rejestracja zmian do statutu spółki związanych ze zwiększeniem kapitału statutowego spółki akcyjnej w organach państwowej rejestracji.

4.23. Złożenie do centralnego aparatu Komisji lub jej terytorialnych organów zgodnie z delegowanymi pełnomocnictwami wniosku oraz wszystkich wymaganych dokumentów do rejestracji sprawozdania z wyników prywatnego rozmieszczenia akcji.

4.24.Rejestracja przez Komisję sprawozdania z wyników prywatnego rozmieszczenia akcji.

4.25.Uzyskanie świadectwa rejestracji emisji akcji i zarejestrowanego sprawozdania z wyników prywatnego rozmieszczenia akcji.

4.26. Wymiana globalnego certyfikatu wcześniej sporządzonego i zdeponowanego z uwzględnieniem rozmieszczonych akcji, których emisja była sporządzona czasowym świadectwem globalnym.

5. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o uznanie emisji akcji za nieważną w przeciągu etapów przewidzianych w ppkt.3.17 -3.22 pkt.3 niniejszego Tytułu, spółka akcyjna:

personalnie informuje pierwszych właścicieli akcji o uznaniu emisji akcji za nieważną;

zwraca pierwszym właścicielom wkłady wniesione w formie zapłaty za akcje, których emisję uznano za nieważną, wg zasad i w terminie określonym w prospekcie emisji , lecz nie przekraczającym 6 miesięcy od chwili podjęcia decyzji uznającej emisję akcji za nieważną.

Skasowanie rejestracji emisji akcji, których emisję uznano za nieważną oraz anulowanie czasowego świadectwa rejestracji emisji akcji, odbywa się przez Komisję zgodnie z aktem normatywno-prawnym regulującym zasady rejestracji emisji akcji przy zmianie wysokości kapitału statutowego spółki akcyjnej.

6.W razie podjęcia decyzji odmawiającej rozmieszczenie akcji spółka akcyjna:

- w terminie 5 - ciu dni roboczych po podjęciu decyzji odmownej publikuje informację o odmowie rozmieszczenia akcji w tym samym oficjalnym drukowanym wydaniu Komisji, w którym został opublikowany prospekt emisji akcji oraz zmiany do prospektu emisji akcji, w przypadku, gdy takie zmiany były wnoszone ( w razie publicznego rozmieszczenia), lub personalnie zawiadamia akcjonariuszy i inwestorów , których listę zatwierdziło walne zgromadzenie spółki, o odmowie rozmieszczenia akcji ( w przypadku prywatnego rozmieszczenia).

-wstrzymuje rozmieszczenie akcji (a przypadku gdy odpowiednia decyzja została podjęta przed zawieszeniem ich rozmieszczania);

-zwraca pierwszym właścicielom wkłady wniesione przez nich w formie zapłaty za akcje wg zasad i w terminach przewidzianych w decyzji o rozmieszczeniu akcji, lecz nie później niż 30 dni kalendarzowych o momentu podjęcia decyzji odmownej;

-sporządza do centralnego aparatu Komisji lub jej terytorialnych organów zgodnie z delegowanymi pełnomocnictwami wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty dla rejestracji sprawozdania z wyników rozmieszczenia akcji i skasowania rejestracji emisji akcji.

7.W razie niezatwierdzenia wg określonego w Ustawie Ukrainy O papierach wartościowych i rynku funduszy, w terminie wyników rozmieszczenia akcji przez organ spółki akcyjnej upoważniony do podejmowania uchwały o zatwierdzeniu wyników rozmieszczenia akcji spółka akcyjna:

personalnie powiadamia pierwszych właścicieli akcji w terminie 5-ciu dni roboczych;

zwraca pierwszym właścicielom wkłady wniesione przez nich w formie zapłaty za akcje wg zasad i w terminach określonych w uchwale o prywatnym rozmieszczeniu akcji (w razie prywatnego rozmieszczenia) lub w prospekcie emisji akcji oraz uchwale o publicznym rozmieszczeniu (w razie publicznego rozmieszczenia), lecz w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu dla zatwierdzenia wyników rozmieszczenia akcji;

składa do centralnego aparatu Komisji lub jej terytorialnych organów zgodnie z delegowanymi pełnomocnictwami wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty do skasowania rejestracji wypuszczenia akcji .

8.Rejestracja sprawozdania z wyników rozmieszczenia akcji, skasowania rejestracji emisji akcji oraz anulowanie czasowego świadectwa (świadectw) o rejestracji emisji akcji prowadzona jest przez Komisję, zgodnie z aktem normatywno - prawnym regulującym zasady rejestracji emisji akcji przy zmianie wysokości kapitału statutowego spółki akcyjnej.Powrót Wszystkie Aktualności