04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZysk na zwiększenie kapitału (13-12-2011)


3. Zwiększenie kapitału statutowego spółki poprzez skierowanie do kapitału statutowego dodatkowego kapitału (jego części), zysku (jego części)

 

1.Zwiększenie kapitału statutowego spółki akcyjnej poprzez skierowanie do kapitału statutowego dodatkowego kapitału (jego części), zysku (jego części) odbywa się wyłącznie poprzez podwyższenie nominalnej wartości akcji.

Zwiększenie kapitału statutowego spółki akcyjnej dodatkowym kapitałem (jego części), zyskiem (jego części) może odbywać się w połączeniu tych źródeł.

2.Ogólna kwota dodatkowego kapitału (jego części) i/lub zysku (jego części) skierowanego na zwiększenie kapitału statutowego powinna zabezpieczać celowe znaczenie wartości nominalnej akcji po zakończeniu procedury zwiększania kapitału statutowego, z uwzględnieniem regulacji dotyczących minimalnej nominalnej wartości akcji.

3.Zwiększenie kapitału statutowego spółki akcyjne poprzez podwyższenie nominalnej wartości akcji poprzez skierowanie do kapitału statutowego dodatkowego kapitału (jego części) , zysku (jego części) odbywa się wg następujących etapów:

3.1. Zatwierdzenie wartości rynkowej akcji przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, w przypadku, gdy utworzenia rady nadzorczej nie przewidziano w statucie spółki akcyjnej.

Określenie wartości rynkowej akcji odbywa się zgodnie z prawem, wg stanu na dzień poprzedzający dzień opublikowania wg określonych zasad zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia w przypadku, gdy sprawy zwiększenia kapitału statutowego spółki akcyjnej poprzez podwyższenie nominalnej wartości akcji zostały włączone do porządku dziennego walnego zgromadzenia.

3.2. Pisemne powiadomienie o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sposób przewidziany w statucie spółki, lecz nie później niż 30 dni przed dniem ich przeprowadzeniem ( w razie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgodnie z ust.5 art.47 Ustawy Ukrainy O spółkach akcyjnych - w terminie nie przekraczającym 15 dni przed dniem ich przeprowadzenia).

3.3. Publikacja w oficjalnym drukowanym wydaniu zawiadomienia o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia, w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia ich przeprowadzenia.

 

Publiczna spółka akcyjna dodatkowo przesyła zawiadomienie o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia oraz porządek dzienny do giełdy funduszy, w której spółka przeszła procedurę listingu, a także w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia przeprowadzenia walnego zgromadzenia, umieszcza na własnej stronie internetowej informację zawartą w powiadomieniu o przeprowadzeniu walnego zgromadzenia.

 

3.4. Podjęcie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwał o:

a)zatwierdzeniu wyników z działalności spółki za okres w którym uzyskano zysk, który jest źródłem zwiększenia kapitału statutowego (w przypadku, gdy nie były zatwierdzone);

b) podziale zysku spółki oraz określenie części zysku kierowanego na zwiększenie kapitału statutowego;

c) zwiększeniu kapitału statutowego spółki poprzez podwyższenie nominalnej wartości akcji z tytułu skierowania do kapitału statutowego dodatkowego kapitału (jego części) i/lub zysku (jego części);

d) emisji akcji wg nowej wartości nominalnej;

e) wniesieniu zmian do statutu spółki związanych ze zwiększeniem kapitału statutowego poprzez podwyższenie nominalnej wartości akcji.

Uchwały przewidziane w ppkt. "a" oraz "b" niniejszego ppkt. podejmowane są w przypadku, gdy źródłem (jednym ze źródeł) zwiększenia kapitału statutowego jest zysk;

3.5. Sporządzenie wykazu akcjonariuszy posiadających prawo żądania dokonania obowiązkowego wykupu przysługujących im akcji.

3.6. Zawiadomienie akcjonariuszy zgodnie z wykazem sporządzonym w oparciu o ppkt. 3.5 niniejszego pkt.o prawie żądania obowiązkowego wykupu akcji, w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

3.7. Dokonanie obowiązkowego wykupu przez spółkę akcyjną od akcjonariuszy posiadanych akcji, wg zasad i w terminie przewidzianym w Ustawie Ukrainy O spółkach akcyjnych.

3.8. Rejestracja zmian do statutu spółki związanych ze zwiększeniem kapitału statutowego spółki akcyjnej w organach państwowej rejestracji.

3.9.Złożenie wniosku oraz wszystkich wymaganych dokumentów do rejestracji emisji akcji o nowej nominalnej wartości do centralnego aparatu Komisji lub jej terytorialnych organów zgodnie z delegowanymi pełnomocnictwami.

3.10.Rejestracja przez Komisję emisji akcji i wydanie spółce świadectwa rejestracji emisji akcji.

3.11. Nadanie akcjom międzynarodowego numeru identyfikacyjnego.

3.12. Zawarcie z depozytariuszem umowy obsługi emisji ( w przypadku braku ważnej umowy).

3.13. Sporządzenie (wymiana) oraz zdeponowanie globalnego certyfikatu.

3.14.Dokonanie przez depozytariusza oraz przechowującego  operacji w systemie ewidencji depozytowej w zapisach dotyczących zmian wartości nominalnej akcji.Powrót Wszystkie Aktualności