20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


O zasadach regulowania zobowiązań wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatków
(Ustawa Nr 2181-III z dnia: 21-12-2000)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012


cześć III art. 13 Zasady pokrywania zobowiązań podatkowych lub długu podatkowego przy reorganizacji płatnika podatków - art. 19 Wejście w życie niniejszej Ustawy oraz zasady wprowadzenia jej w życie


Art.13. Zasady pokrywania zobowiązań podatkowych lub długu podatkowego przy reorganizacji płatnika podatków

13.1. Regulowanie zobowiązań podatkowych lub długu podatkowego reorganizowanego płatnika podatków

13.2. Uzgodnienia planu reorganizacji

13.3. Terminy pokrycia zobowiązań podatkowych, bądź długu podatkowego przez reorganizowanych płatników podatków
13.4. Nadwyżka spłaconych lub niezwróconych płatności podatkowych reorganizowanego płatnika podatków poprzez jego likwidację

13.5. Określenie reorganizacji płatnika podatków

Art. 14. Odroczenie oraz rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych płatnika podatków

14.1. Zasady odroczenia, bądź rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych

14.2. Podstawy do podjęcia decyzji dotyczącej odroczenia, bądź rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych (poza długiem podatkowym)
(nazwa pkt. 14.2 art. 14 wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 550-IV (550-15) z dnia 20.02.2003 )

14.2.1. Podstawą do odroczenia zobowiązań podatkowych płatników podatków jest dostarczenie dowodów istnienia zagrożenia powstania długu podatkowego, a także uzasadnienia ekonomicznego świadczącego o możliwości pokrycia zobowiązań podatkowych i/lub zwiększenia wpływów podatkowych do odpowiedniego budżetu w związku z zastosowaniem odroczenia w przeciągu którego odbędą się zmiany polityki zarządu produkcją bądź zbytem takiego płatnika podatków.

14.2.2. Podstawą do rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych płatnika podatków jest dostarczenie dostatecznych dowodów dotyczących okoliczności siły wyższej które doprowadziły di zagrożenia powstania długu podatkowego i/lub bankructwa takiego płatnika podatków , a także ekonomicznego uzasadnienia świadczącego o możliwości spłaty zobowiązań podatkowych i/lub zwiększenia wpływów podatkowych do odpowiedniego budżetu w związku z zastosowaniem procedury odroczenia w przeciągu którego odbędzie się zmiana polityki zarządu produkcją bądź zbytu takiego płatnika podatków.

14.3. Warunki udzielenia odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych

14.4. Jawność i zapobieganie korupcji

14.4.1. Dowolna decyzja dotycząca odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych poszczególnych płatników podatków upowszechniane są każdego roku.

14.4.2. Kopie decyzji o odroczenie , rozłożenie na raty przekraczające rok budżetowy przesyłane są przez odpowiedni organ podatkowy do Ministerstwa Finansów Ukrainy w terminie 15 –stu dni od dnia ich podjęcia.(...)

14.5. Podstawy do przedterminowego rozwiązania umów odroczenia, rozłożenia na raty

Art. 15. Terminy przedawnienia

15.1. Terminy przedawnienia i ich zastosowanie

15.2. Graniczne terminy egzekucji długu podatkowego

15.3. Graniczne terminy do składania wniosków z zwrot nadwyżki spłaconych lub niezwróconych podatków i opłat (obowiązkowych płatności)

15.4. Przedłużenie granicznych terminów

Art.16. Kara

16.1. Początek terminów naliczania kary

16.1.1. Po zakończeniu określonych terminów dla pokrycia uzgodnionego zobowiązania podatkowego od wartości długu podatkowego nalicza się karę.

16.1.2. Naliczanie kary rozpoczyna się:
a) w przypadku samodzielnego naliczania zobowiązania podatkowego przez płatnika podatków – od pierwszego dnia roboczego następującego po ostatnim dniu granicznego terminu spłaty zobowiązania podatkowego określonego niniejszą Ustawą;
b) w przypadku naliczenia zobowiązania podatkowego przez organ kontrolujący – od pierwszego dnia roboczego występującego po ostatnim dniu granicznego terminy spłaty zobowiązania podatkowego określonego w zawiadomieniu podatkowym zgodnie z regulacjami niniejszej Ustawy.

16.1.3. Nie nalicza się kary w przypadku, gdy płatnik podatku do rozpoczęcia kontroli przez organ kontrolujący samodzielnie wyjawi fakt zaniżenia zobowiązania podatkowego i dokona jego spłaty.(...)

16.2. Zawieszenie terminów naliczania kary

W przypadku, gdy kierownik organu podatkowego (jego zastępca) zgodnie z procedurą zaskarżenia administracyjnego podejmuje decyzję o przedłużenie terminów rozpatrzenia skargi płatnika podatków ponad termin przewidziany w ust.1 ppkt.5.2.2 pkt.5.2 art.5 niniejszej Ustawy, kary nie nalicza się w przeciągu takich dodatkowych terminów niezależnie od wyników administracyjnego zaskarżenia.

16.3. Zakończenie terminów naliczania kary

16.4. Wysokość kary

16.4.1. Karę nalicza się od wartości długu podatkowego ( wraz z kwotą sankcji karnych w przypadku ich udzielenia) w wysokości 120% rocznej obrotowej stawki Narodowego Banku Ukrainy obowiązującej na dzień powstania długu podatkowego lub na dzień jego (jego części) pokrycia, w zależności od tego która ze stawek jest większa, za każdy dzień kalendarzowy przeterminowania jego spłaty.(...)

16.5. Odpowiedzialność banków

16.5.1. Za naruszenie terminów przekazywania podatków, opłat (obowiązkowych płatności) do budżetów lub państwowych funduszy celowych przewidzianych w Ustawie Ukrainy „O systemie płatniczym oraz przekazie pieniędzy na Ukrainie„(2346 – 14) bank spłaca karę za każdy dzień przekroczenia wraz z dniem spłaty w wysokości przewidzianej w ppkt. 16.4.1 pkt. 16.4 art.16 oraz sankcje karne przewidziane w ppkt.17.1.7. pkt.17.1 art.17 niniejszej Ustawy, a także ponosi inną odpowiedzialność przewidzianą w niniejszej Ustawie za naruszenie zasad terminowego i całkowitego wnoszenia podatków, opłat (obowiązkowych płatności) do budżetu oraz celowych funduszy państwowych (...)

Art.17. Sankcje karne

Art. 18. Spisanie oraz odroczenie długu podatkowego

Art. 19. Wejście w życie niniejszej Ustawy oraz zasady wprowadzenia jej w życiePoprzednia 
Powrót
.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................

-->