20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaDyrektor odpowiada za długi spółki (08-08-2018)


Zgodnie z nową ustawą o spółkach z o.o. osoby funkcyjne spółki ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Do osób funkcyjnych zalicza się członków organu wykonawczego (dyrekcji), członków rady nadzorczej, a także inne osoby przewidziane w statucie spółki.

Osoby funkcyjne ponoszą odpowiedzialność solidarną przed spółką m.in. za:

- wprowadzenie w błąd uczestników spółki np. nie podając prawdziwych danych dotyczących sytuacji finansowej spółki w wyniku czego zostały wypłacone dywidendy – w wysokości dokonanych wypłat podlegających zwrotowi;

- za straty wyrządzone spółce działaniem lub bezczynnością – w granicach wyrządzonych strat.

Solidarna odpowiedzialność

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Ukrainy jest to odpowiedzialność kilku dłużników wobec wierzycieli, gdy wierzyciel ma prawo żądać zarówno od wszystkich jak i od każdego z nich pełnego lub częściowego wykonania zobowiązania.

Regulacje dotyczące solidarnej odpowiedzialności wobec osób funkcyjnych mogą być stosowane wyłącznie wówczas, gdy zostanie udowodnione, że przyczyniły się do powstania strat lub że

Pozew przeciwko osobom funkcyjnym mogą złożyć wyłącznie właściciele spółki z o.o., których prawa zostały naruszone lub sama spółka.

Nowa ustawa zawiera regulacje dotyczące zakazu konkurencji, nieujawniania informacji poufnej oraz unikania konfliktu interesów. Nieprzestrzeganie regulacji w tym zakresie stanowi bezwarunkową podstawę do rozwiązania z osobą funkcyjną umowy o pracę (kontraktu) bez wypłaty kompensaty.

Regulacje o zakazie konkurencji dotyczą wybranych czynności, które są zabronione bez uzyskania zgody walnego zgromadzenia uczestników spółki (lub rady nadzorczej – w przypadku jej powołania – dla członków organu wykonawczego).

Osoby funkcyjne nie mogą m.in. prowadzić działalności gospodarczej w formie osoby fizycznej – przedsiębiorcy, być uczestnikiem spółki pełnej, pełnym członkiem spółki komandytowej, członkiem organu wykonawczego, bądź rady nadzorczej w innym podmiocie                              prowadzącym podobną działalność co spółka ich zatrudniająca.

Za konflikt interesów zgodnie z nową ustawą rozumie się konflikt między obowiązkiem osoby funkcyjnej do działania w interesie spółce w całości a własnymi prywatnymi interesami lub interesami afiliowanych osób.

Za tzw. afiliowane osoby uważa się:

- osoby prawne pod warunkiem, że jedna z nich kontroluje inną, bądź obie kontrolowane są przez osobę trzecią;

- członków rodziny osoby fizycznej – współmałżonków, a także rodziców (rodziców adopcyjnych), opiekunów (kuratorów), braci, siostry, dzieci oraz ich współmałżonków;

- osobę fizyczną i członków jej rodziny, a także osobę prawną w przypadku, gdy ich kontroluje.

Osobom funkcyjnym , bądź ich afiliowanym osobom zabroniono otrzymywać jakiekolwiek wynagrodzenie, bądź korzyści związane z wykonywaniem uprawnień. Osoby funkcyjne zobowiązane są informować spółkę (wg zasad określonych w ustawie) o każdym przypadku wystąpienia konfliktu interesów.

Istotną zmianą jest również obowiązek dyrektora lub zespołowego organu wykonawczego informowania uczestników spółki o obniżeniu wartości czystych aktywów spółki  więcej niż 50 % w porównaniu z poprzednim rokiem.

Za nieprzestrzeganie tego obowiązku dyrektor ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku jej upadłości przez okres kolejnych 3 lat.

Ten rodzaj odpowiedzialności przewiduje, że zadłużenie egzekwowane jest z solidarnego dłużnika w razie, gdy dłużnik nie posiada  środków na pokrycie zobowiązań.

Ciekawą nowością jest również odpowiedzialność za przechowywanie dokumentów spółki, która została podzielona między dyrektorem spółki (członków zespołowego organu wykonawczego) a głównym księgowym.

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za przechowywanie wszystkich dokumentów spółki przewidzianych prawem  m.in.:

- protokołów walnego zgromadzenia i z posiedzeń innych organów zespołowych;

- wszystkich redakcji statutu;

- prawnych dokumentów dotyczących majątku;

- wewnętrznych regulaminów spółki regulujących działalność powołanych w spółce  organów itp.

Za przechowywanie dokumentów ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, odpowiedzialność ponosi główny księgowy ( w razie powołania).

Za naruszenie warunków przechowywania dokumentów wobec osób funkcyjnych przewidziano odpowiedzialność administracyjną (naruszenie nieumyślne) i karną (umyślne zniszczenie, uszkodzenie lub ukrycie dokumentów).

Każda spółka z o.o. zobowiązana jest do przystosowania własnych dokumentów założycielskich (statutów) do regulacji nowej ustawy.

Ustawa Ukrainy „O spółkach z o.o. i dodatkową odpowiedzialnością „ weszła w życie z dniem 16 czerwca 2018 roku i jest do nabycia w języku polskim. Format B5 . Str. 78 .

Cena 120,00 PLN

Zamówienia przyjmowane są na adres mail: kancelaria@iei.org.pl  lub info@iei.org.plPowrót Wszystkie Aktualności