20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaKodeks Podatkowy Ukrainy (19-06-2012)


Zwolnienie z podatku dochodowego

 

Ulgi i zwolnienia z opodatkowania zawiera pkt. 154.6 art.154 rozdział III w czasie obejmującym 1 kwiecień 2011 do 1 stycznia 2016 roku - stosowana jest "0" % dla płatników podatku dochodowego, w przypadku, gdy wysokość dochodów każdego okresu sprawozdawczo- podatkowego (narastająco) od początku roku nie przewyższa 3 mln hrywien i naliczone za każdy miesiąc okresu sprawozdawczego wynagrodzenia (dochodu) pracowników, zatrudnionych przez płatnika podatku, nie jest mniejsze niż dwa minimalne wynagrodzenia przewidziane prawem oraz odpowiadające jednemu z poniższych warunków:

a) zostały utworzone wg zasad przewidzianych prawem po 1 kwietnia 2011;

b) działające, przez okres kolejnych 3 lat ( lub wszystkich poprzednich okresów, w przypadku, gdy od chwili utworzenia upłynęło mniej niż 3 lata), roczny dochód zadeklarowano w kwocie nie wyższej od 3 mln hrywien i średnie zatrudnienie w przeciągu tego okresu nie przekroczyło 20 osób;

c) zostały zarejestrowane płatnikiem jedynego podatku wg zasad przewidzianych prawem w okresie do wejścia w życie Kodeksu Podatkowego Ukrainy i ostatni rok kalendarzowy wpływy ze sprzedaży produkcji (towarów, prac, usług) wynosi do 1 mln hrywien i średnie zatrudnienie nie przewyższa 50 osób.

" Przy czym, w przypadku, gdy płatnicy podatku stosują regulacje niniejszego pkt., w dowolnym okresie sprawozdawczym osiągną wskaźniki dotyczące otrzymanego dochodu, średniego zatrudnienia lub średniego wynagrodzenia pracowników, z których chociażby jeden z nich nie odpowiada kryteriom wskazanym w niniejszym pkt., to tacy płatnicy podatku zobowiązani są do opodatkowania dochodu uzyskanego w takim okresie sprawozdawczym, wg stawki przewidzianej w pkt.151.1 art. 151 Kodeksu Podatkowego Ukrainy".

Regulacje powyższego pkt. nie dotyczą:

1)podmiotów utworzonych po wejściu w życie Kodeksu Podatkowego poprzez reorganizację (połączenie, przyłączenie, podział, wydzielenie, przekształcenie), prywatyzację i korporatyzację;

2)prowadzą:

2.1.) działalność rozrywkową  przewidzianą w pkt.14.1.46 pkt.14.1 art.14 Rozdziału I;

2.2.)produkcję, sprzedaż hurtową, eksport-import towarów akcyzowych;

3.3)produkcję , sprzedaż hurtową i detaliczną materiałów paliwowo -smarnych;

2.4) wydobycie, seryjną produkcję i produkcję metali szlachetnych i kamieni szlachetnych, w tym organicznych , które zgodnie z Ustawą Ukrainy O licencjonowaniu wybranych rodzajów działalności gospodarczej " podlega licencjonowaniu;

2.5)działalność finansową ( grupa 65 - 67 Sekcji Klasyfikatora Działalności Wewnętrznej DK 009zwolnienie z podatku dochodowego005);

2.6) działalność związaną z wymianą walut;

2.7) wydobycie i sprzedaż kopalin użytkowych o znaczeniu ogólnopaństwowym;

2.8) operacje z majątkiem nieruchomym (w tym również przekazanie w dzierżawę miejsc handlowych na rynkach i/lub w obiektach handlowych) ( Grupa 70,71 Klasyfikatora Działalności Wewnętrznej DK 009 2005);

2.9) działalność poczty i łączności (grupa 64 Klasyfikatora);

2.10) działalność organizacji targów (aukcji) produkcji rzemieślniczej , przedmiotów kolekcjonerskich lub antykwarycznych;

2.11) działalność związaną ze świadczeniem usług w obszarze telewizji i radia zgodnie z Ustawą Ukrainy O telewizji i radiu;

2.12)działalność ochroniarską;

2.13) działalność zagraniczną (poza działalnością informatyczną);

2.14) produkcja z surowca powierzonego;

2.15) handel hurtowy i pośrednictwo w handlu hurtowym;

2.16) działalność w obszarze produkcji i podziału energii elektrycznej, gazu i wody;

2.17)działalność w obszarze prawa, ewidencji księgowej, inżynieryjne, świadczenie usług dla przedsiębiorstw (grupa 74 Klasyfikatora 009 2005).

Płatnicy podatku przewidziani w pkt. "a","b","c" niniejszego pkt., naliczający i wypłacający dywidendy dla własnych akcjonariuszy (właścicielom) , naliczają i odprowadzają podatek dochodowy wg stawki określonej w pkt. 151.1 art.151 niniejszego Kodeksu , za sprawozdawczy okres podatkowy w którym naliczane są i wypłacane dywidendy.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym  wybranych przedsiębiorstw przewidziano w pkt. 15 - 21 Podrozdział 4 Rozdział XX Kodeksu Podatkowego Ukrainy, a mianowicie:

- pkt. 15 przewidziano czasowe zwolnienie do 1 stycznia 2020 roku :

- zysk producentów biopaliwa  uzyskany ze sprzedaży biopaliwa;

-zysk przedsiębiorstw uzyskany z działalności jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej i/lub produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem biologicznych rodzajów paliwa;

-zysk producentów wyposażenia technicznego, sprzętu przewidzianego w art.7 Ustawy Ukrainy O alternatywnych rodzajach paliwa do produkcji i modernizacji zasobów technicznych i środków transportu, w tym samojezdnych maszyn rolniczych i energetycznych urządzeń zużywających biologiczne rodzaje paliwa, uzyskanego ze sprzedaży zaznaczonej techniki, sprzętu, wyposażenia wyprodukowanych na obszarze Ukrainy.

-w pkt. 16 przewidziano, że czasowo do 1 stycznia 2020 roku zwalnia się z podatku dochodowego zysk przedsiębiorstw uzyskany z działalności związanej z wydobyciem i wykorzystaniem gazu (metanu) zgodnie z Ustawą Ukrainy O gazie (metan) złóż węglowych;

-w pkt.17 przewidziano, że czasowo na 10 lat tj. od 1 stycznia 2011 zwalnia się z opodatkowania:

a)zysk podmiotu uzyskany ze świadczenia usług hotelarskich ( grupa 55 Klasyfikatora) w hotelach kategorii pięciu , czterech i trzech gwiazdek, w tym nowozbudowanych, zmodernizowanych , wyremontowanych obiektach;

b)zysk uzyskany z działalności przemysłu lekkiego (grupa 17 Klasyfikatora) , poza produkcją z surowca powierzonego;

c) w obszarze energii elektrycznej ( klasa 40.11 grupa 40 ) ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii;

d) zysk, uzyskany z podstawowej działalności przedsiębiorstw budowy statków (klasa 35.11 grupa 35 Klasyfikatora);

e) zysk przedsiębiorstw budowy wind (podklasa 35.30 klasa 35.30 grupa 35.3 Rozdział 35), a także prowadzonych przez takie przedsiębiorstwa badań naukowych (podklasa 73.10 klasa 73.10 grupa 73.1 Rozdział 73 Klasyfikatora);

w pkt. 18 przewidziano, że czasowo do 1 stycznia 2015 roku zwalnia się z opodatkowania wydawnictwa, organizacje wydawnicze, przedsiębiorstwa poligraficzne z produkcji książek (poza erotycznymi);

w pkt.19 przewidziano, że do 1 stycznia 2016 nie zalicza się do dochodów środki lub wartość majątku uzyskanego przez firmy kinomatograficzne (producentów filmów i/lub multiprodukcję do produkcji krajowych filmów.

Pkt. 21 Podrozdział XX Kodeksu Podatkowego przewiduje, że pkt. 15- 19 stosuje się z uwzględnieniem jak niżej:

- środki wydzielone z opodatkowania, kierowane są przez przedsiębiorstwa - płatników podatku na zwolnienie wielkości produkcji (świadczenie usług), przeszacowanie bazy materialno -technicznej, wprowadzenie nowych technologii związanych z podstawową działalnością takiego płatnika podatku i/lub zwrot kredytów, wykorzystywanych na zaznaczone cele i spłatę procentów;

do celów podatkowych kwoty wydzielonych z opodatkowania środków określa się za dochody jednocześnie z określeniem kosztów poniesionych w wysokości poniesionych wydatków;

-zasady celowego wykorzystywania wydzielonych z opodatkowania środków określa Gabinet Ministrów Ukrainy.

- w razie naruszenia regulacji dotyczących celowego wykorzystania wydzielonych od opodatkowania środków, płatnik podatku zobowiązany jest do zwiększenia zobowiązań podatkowych z wyników okresu podatkowego, na który przypada takie naruszenie, a także do zapłaty kary naliczonej zgodnie z niniejszym Kodeksem.

Podstawa prawna: Kodeks Podatkowy Ukrainy

Państwowa Służba Podatkowa obwodu Ługańskiego

 Powrót Wszystkie Aktualności