04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaMonitoring finansowy (06-12-2011)


Monitoring finansowy -  identyfikacja nierezydentów

W art.6 Ustawy Ukrainy "O swobodzie przemieszczania się i wolnym wyborze miejsca zamieszkania na Ukrainie" przewidziano obowiązek  rejestracji miejsca zamieszkania przez obywateli Ukrainy, a także obcokrajowców i osób bez obywatelstwa, którzy przebywają na Ukrainę zgodnie z prawem.

Obcokrajowiec w celu dokonania takiej rejestracji do rejestracji paszportu dodatkowo przedstawia zaświadczenie o stałym lub czasowym zamieszkaniu.

Zgodnie z ust. 3 art. 3 Ustawy "O statusie prawnym obcokrajowców i osób bez obywatelstwa " - obcokrajowcy i osoby bez obywatelstwa w celu stałego zamieszkania lub czasowego pobytu w związku  z podjęciem pracy na Ukrainie otrzymują zaświadczenie na stałe lub czasowe zamieszkanie.

Osoby nie posiadające zaznaczonych zaświadczeń uważa się z czasowym pobytem na Ukrainie oraz zobowiązane są wg zasad określonych przez Gabinet Ministrów Ukrainy dokonać rejestracji paszportów oraz wyjechać z Ukrainy po zakończeniu określonego terminu pobytu.

Zgodnie z pkt.19 Zasady wjazdu obcokrajowców i osób bez obywatelstwa na Ukrainę, ich wyjazdu z Ukrainy oraz tranzytowego przejazdu przez jej terytorium, zatwierdzonych postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 1074, z dnia 29.12.1995 - obcokrajowcy i osoby bez obywatelstwa, które przybyły na Ukrainę zgodnie z prawem, mogą czasowo przebywać na terytorium państwa na podstawie paszportu zarejestrowanego wg trybu określonego w niniejszych Zasadach. 

Paszport dostarczany jest przez obcokrajowca i osobę bez obywatelstwa do rejestracji w punkcie przemieszczania granicy państwowej osobie funkcyjnej Państwowej Służby Przygranicznej.

Rejestracja prowadzona jest na pobyt krótkoterminowy - dla obcokrajowców i osób bez obywatelstwa z państw z wizową zasadą wjazdu na okres ważności wizy, lecz nie dłuższy niż 90 dni w przeciągu 180 dni od dnia pierwszego wjazdu w przypadku, gdy innego terminu nie przewidziano w umowie międzynarodowej, dla obcokrajowców i osób bez obywatelstwa z państw z bezwizowym porządkiem wjazdu - na okres nie dłuższy niż 90 dni w przeciągu 180 dni od dnia pierwszego wjazdu w przypadku , gdy inny okres nie przewidziano w umowie międzynarodowej.

Rejestracja w punkcie przemieszczania państwowej granicy polega na postawieniu w paszporcie i/lub w  karcie imigracyjnej obcokrajowca, bądź osoby bez obywatelstwa adnotacji " Wjazd/Wyjazd)", wpisanie danych obcokrajowca z paszportu do odpowiedniego rejestru i sporządzenia karty imigracyjnej w przypadkach i wg zasad określonych przez Administrację Służby Przygranicznej.

Przy czym, w czasie sporządzania karty imigracyjnej obcokrajowiec wskazuje swoje miejsce pobytu na Ukrainie.

Karta imigracyjna przechowywana jest przez obcokrajowca przez cały okres pobytu na Ukrainie.

Powyższe terminy przedłużane są przez organy spraw wewnętrznych Ukrainy zgodnie z Zasadami rozpatrywania wniosków dotyczących przedłużania terminu pobytu na Ukrainie obcokrajowców i osób bez obywatelstwa Nr 601, z dnia 23.08.2011, zarejestrowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy Nr 1112.1985, z dnia 20.09.2011.

Zgodnie z pkt.3.6 rozdział III wskazanych Zasad przedłużenie terminu pobytu sporządza się poprzez postawienie w paszporcie odpowiedniej pieczątki  z zaznaczeniem adresu zamieszkania na Ukrainie.

Mając na uwadze jak wyżej, dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania lub czasowego pobytu nierezydentów na Ukrainie w celu identyfikacji przewidzianej w Ustawie "O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (prania) dochodów otrzymanych w wyniku przestępstwa lub terroryzmu finansowego", może być wykorzystane: zaświadczenie na stałe lub czasowe zamieszkanie, karta imigracyjna lub paszport.

Poza tym, zgodnie z ust.7 art.7 Ustawy " O swobodzie przemieszczania się i wolnym wyborze miejsca zamieszkania na Ukrainie " - zaświadczenie o rejestracji miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu - to dokument wydawany przez organ rejestracyjny osoby na jej żądanie i potwierdzający rejestrację miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu osoby.

Podmiot monitoringu finansowego może żądać od klientów zaświadczenia o rejestracji miejsca zamieszkania lub pobytu.

W przypadku, gdy prawem Ukrainy nie przewidziano obowiązku dla obcokrajowców i osób bez obywatelstwa dokonania rejestracji miejsca zamieszkania lub pobytu na Ukrainie, podmiot pierwotnego monitoringu finansowego może uzyskać taką informację bezpośrednio od klienta oraz ująć  ją w ankiecie, bądź w innym dokumencie potwierdzającym przeprowadzenie identyfikacji klienta.

Przy czym, procedura takiego zapisu powinna być zawarta w Zasadach monitoringu finansowego podmiotu pierwotnego monitoringu finansowego.

Informacje o właścicielach istotnego udziału

Zgodnie z art.9 Ustawy Ukrainy "O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (prania) dochodów otrzymanych w wyniku przestępstwa lub terroryzmu finansowego" (dalej - Ustawa) podmiot pierwotnego monitoringu finansowego zgodnie z prawem zobowiązany jest na podstawie złożonych oficjalnych dokumentów lub potwierdzonych wg określonych zasad kopii dokonać identyfikacji klientów, prowadzących transakcje finansowe.

Do identyfikacji osób prawnych przez podmioty monitoringu finansowego należy przekazać informacje o właścicielach istotnych udziałów w osobie prawnej oraz informacje o kontrolujących osobę prawną.

Zgodnie z pkt.23 art.1 Ustawy - za istotny udział rozumie się bezpośrednie lub pośrednie posiadanie udziałów w wysokości 10 i więcej % kapitału statutowego ( funduszu), 10 i więcej % akcji lub prawa głosów w osobie prawnej, bezpośredni lub pośredni na nią wpływ. 

Mając na uwadze jak wyżej przy identyfikacji osoby prawnej (klienta) podmiot monitoringu finansowego wyjaśnia dane o osobach fizycznych, które:

posiadają 10 i więcej % kapitału statutowego klienta;

posiadają bezpośredni wpływ na działalność klienta;

posiadają pośredni wpływ na osobę prawną.

Podmiot monitoringu powinien działać w następujący sposób:

W przypadku, gdy założycielami klienta są wyłącznie osoby fizyczne, podmiot pierwotnego monitoringu finansowego wyjaśnia dane o osobach fizycznych posiadających 10 i więcej % kapitału statutowego;

W przypadku, gdy wśród założycieli klientów jest jedna lub więcej osób prawnych posiadających 10 i więcej % kapitału statutowego, podmiot monitorujący wyjaśnia informacje o osobach fizycznych kontrolujących osoby prawne - założyciela klienta, tj. bezpośrednio lub pośrednio samodzielnie, bądź wspólnie z bliskimi krewnymi posiadających udział w osobie prawnej odpowiadający 50 i więcej % kapitału statutowego lub głosów osoby prawnej.

W przypadku, gdy założycielem jest osoba prawna (osoby) , posiadająca 10 i więcej % kapitału statutowego (założyciel I stopnia) i założycielem tej osoby prawnej (osób) jest osoba prawna posiadająca 50 i więcej % kapitału statutowego założycieli I stopnia (założyciele 2 -go stopnia), to należy wyjaśnić informacje o osobach fizycznych kontrolujących założycieli 2- go stopnia itp.

Klasyfikacja klientów z uwzględnieniem kryteriów ryzyka

Zgodnie z ust.3 art.6 Ustawy -podmiot pierwotnego monitoringu finansowego zobowiązany jest samodzielnie dokonać klasyfikacji własnych klientów z uwzględnieniem kryteriów ryzyka, określonych przez Państwowy Monitoring Finansowy Ukrainy oraz organy nadzorujące i regulujące ich działalność, w czasie dokonywania przez nich operacji finansowych, które mogą być związane z legalizacją (prania) dochodów otrzymanych w wyniku przestępstwa lub finansowaniem terroryzmu oraz podejmowania działania wobec klientów których działalność świadczy o podwyższonym ryzyku prowadzenia przez nich takich operacji.

Kryteria ryzyka zatwierdzono nakazem Państwowego Monitoringu Finansowego Ukrainy Nr 126, z dnia 03.08.2010 " O zatwierdzeniu Kryteriów ryzyka legalizacji (prania) dochodów otrzymanych w wyniku przestępstwa lub finansowania terroryzmu", zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy Nr 909/18204, z dnia 11.10.2010.

Klasyfikacja prowadzonych przez klienta operacji odbywa się zgodnie z określonymi kryteriami wg typu klienta, położenia geograficznego państwa rejestracji klienta lub instytucji poprzez którą przekazuje (otrzymuje) aktywa oraz rodzaj towarów i usług.

Klasyfikacja klienta odbywa się w czasie nawiązywania z nim współpracy.

Klasyfikacja ryzyka może odbywać się przy pomocy ankiety , będącej dokumentem wewnętrznym lub innego dokumentu potwierdzającego identyfikację klienta.

Powyższa procedura powinna być zawarta w Zasadach przeprowadzenia monitoringu finansowego podmiotu pierwotnego monitoringu finansowego.

Pismo Państwowej Służby Monitoringu Finansowego Ukrainy Nr 5466/0310-6-5, z dnia 04.11.2011Powrót Wszystkie Aktualności