20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaRewolucyjne zmiany (08-02-2012)


Przyjęte zmiany do Ustawy Ukrainy O odnowieniu płynności finansowej dłużnika lub uznanie go za bankruta - wprowadzają rewolujcyjne zmiany. Czy w wyniku przyjętych zmian wierzyciele będą mieć łatwiej?

Ustawa wprowadza warunki i zasady wznowienia płynności finansowej dłużnika lub uznania go za bankruta oraz zastosowania procedury likwidacyjnej, w celu całościowego lub częściowego zaspokojenia roszczeń wierzycieli.


arbitrażowy kierujący - osoba fizyczna, wyznaczona przez sąd gospodarczy wg określonych zasad w sprawie upadłości jako dyspozytor majątku, kierujący sanacją lub likwidator, z grupy osób posiadających odpowiednie świadectwo i wpisanych do Jednolitego Rejestru Arbitrażowych Kierujących (dysponentów majątku, kierujących sanacją, likwidatorów) Ukrainy;


bankructwo (upadłość) - uznany przez sąd gospodarczy, brak możliwości wznowienia  płynności finansowej przez dłużnika, przy pomocy procedur sanacji i porozumień (ugody) i pokrycia w określonym trybie, przewidzianym w niniejszej Ustawie, roszczeń pieniężnych wierzycieli nie inaczej jak poprzez zastosowanie procedury likwidacyjnej;


dłużnik - podmiot działalności przedsiębiorczej (osoba prawna lub fizyczna - przedsiębiorca), który nie może wykonywać przez kolejne 3 miesiące własnego zobowiązania pieniężnego, po nastaniu określonego terminu ich wykonania, potwierdzonego prawomocną decyzją sądową oraz postanowieniem o otwarciu postępowania wykonawczego, w przypadku, gdy inaczej nie przewidziano w niniejszej Ustawie;


osoba fizyczna - przedsiębiorca
jest dłużnikiem wyłącznie za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem działalności przedsiębiorczej, dłużnikiem nie mogą być odrębne struktury osoby prawnej (filie, przedstawicielstwa, oddziały itp.).;


zobowiązania pieniężne - zobowiązanie dłużnika do zapłaty określonej kwoty pieniężnej, zgodnie z cywilno-prawną czynnością prawną (umową) i z innych podstaw przewidzianych prawem Ukrainy;


Do zobowiązań pieniężnych zalicza się również zobowiązania dotyczące spłaty podatków, opłat (obowiązkowych płatności), składek ubezpieczeniowych na powszechne państwowe ubezpieczenie społeczne, zobowiązania wynikające z braku możliwości wykonania zobowiązań z umów przechowywania, podwykonawstwa, najmu (dzierżawy), emerytury itp. oraz które mają być wyrażone w jednostkach pieniężnych.
Do składników zobowiązań pieniężnych dłużnika, w tym również zobowiązań dotyczących spłaty podatków, opłat (obowiązkowych płatności), składek na powszechne państwowe ubezpieczenie emerytalne i innych ubezpieczeń społecznych, nie zalicza się kar (grzywien, odsetek) i innych sankcji finansowych, określonych na dzień złożenia wniosku do sądu gospodarczego, a także zobowiązań, które powstały w związku z wyrządzeniem szkody życiu i zdrowiu obywateli, zobowiązań z tytułu wypłat wynagrodzeń autorskich, zobowiązań wobec założycieli (udziałowców) dłużnika - osoby prawnej, powstałych z takiego udziału.


Składniki i wysokość zobowiązań pieniężnych, w tym również wysokość zadłużenia za przekazane towary, wykonane prace i świadczone usługi, kwoty kredytów z uwzględnieniem %, które dłużnik zobowiązany jest spłacić, określane są na dzień złożenia do sądu gospodarczego wniosku o wszczęcie sprawy o upadłość w przypadku, gdy inaczej nie przewidziano w niniejszej Ustawie;


zainteresowane osoby wobec dłużnika - osoba prawna utworzona z udziałem dłużnika, osoba prawna kontrolująca dłużnika, osoba prawna, kontrolowana przez dłużnika, osoba prawna, z którą dłużnik kontroluje osobę trzecią, właściciele (uczestnicy, akcjonariusze) dłużnika, kierownik dłużnika, osoby wchodzące w skład organów zarządu dłużnika, główny księgowy (księgowy) dłużnika, w tym również zwolnieni pracy w przeciągu trzech lat przed wszczęciem postępowania w sprawie o upadłość, a także osoby znajdujące się stosunkach rodzinnych z zaznaczonym osobami i przedsiębiorcą (osobą fizyczną) - dłużnikiem, a mianowicie: współmałżonek i ich dzieci, rodzice, bracia, siostry, wnuki, a także inne osoby, co do których istnieją uzasadnione podstawy uważać za zainteresowane, do celów niniejszej Ustawy zainteresowanymi osobami wobec kierującego arbitrażowego (dysponenta majątku, kierującego sanacją, likwidatora, (bądź wierzycieli uważa się osoby w takim samym wykazie jak i zainteresowane osoby wobec dłużnika;


znaczne czynności prawne (umowy) - czynności prawne (umowy dotyczące dysponowania majątkiem dłużnika, których wartość bilansowa przewyższa 1% wartości bilansowej aktywów dłużnika na dzień zawarcia czynności prawnej (umowy);

wierzyciel - osoba prawna lub fizyczna, a także organy państwowej służby podatkowej i inne państwowe organy, posiadające potwierdzone w określonym trybie dokumentalne roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych wobec dłużnika, wierzyciele konkursowi - wierzyciele z roszczeniami wobec dłużnika, powstałymi przed wszczęciem postępowania w sprawie o upadłość i wykonanie, których nie jest zabezpieczone zastawem na majątku dłużnika, bieżący wierzyciele - wierzyciele z roszczeniami wobec dłużnika, które powstałymi po wszczęciu postępowania w sprawie o upadłość, zabezpieczeni wierzyciele - wierzyciele, których roszczenia zabezpieczone są zastawem majątku dłużnika (poręczyciela majątkowego);


brak płynności finansowej - brak możliwości podmiotu działalności przedsiębiorczej do wykonywania po nastąpieniu określonego terminu zobowiązania pieniężnego wobec wierzycieli ,nie inaczej jak poprzez odnowienie jego płynności finansowej;


oficjalne upublicznienie - upublicznienie informacji w sprawie o upadłość na oficjalnej stronie internetowej Wyższego Sądu Gospodarczego Ukrainy;


pokrycie  roszczeń  wierzycieli
- zaspokojenie roszczenia wierzycieli, roszczeń wobec których osiągnięto zgodę o zawieszenie, w tym również zmianę zobowiązania lub zawieszenie zobowiązania w inny sposób, a także inne roszczenia, które zgodnie z niniejszą Ustawą uważa się za pokryte;


czynności prawne (umowy) wobec których istnieje zainteresowanie-czynności prawne (umowy) , których stronami są zainteresowane osoby ze strony dłużnika, kierującego arbitrażowego (dysponenta majątku, kierującego sanacją, likwidatora), bądź wierzycieli;


przedstawiciel pracowników dłużnika - osoba, upoważniona przez walne zgromadzenie (konferencję), na której obecni nie mniej niż 2/3 struktury zatrudnionych pracowników dłużnika, lub odpowiednią uchwałą podstawowej jednostki organizacji związków zawodowych dłużnika (przy istnieniu kilku organizacji - ich wspólną uchwałą) reprezentują ich interesy podczas postępowania w sprawie o upadłość z prawem głosu doradczego;


strony w sprawie o upadłość - konkursowi wierzyciele (przedstawiciel komitetu wierzycieli), dłużnika ( bankrut);
upoważniona osoba założycieli (uczestników, akcjonariuszy) podmiotu działalności przedsiębiorczej - dłużnika -osoba upoważniona przez walne zgromadzenie uczestników (akcjonariuszy) władającej więcej niż połową kapitału statutowego dłużnika, do reprezentacji jej interesów w czasie postępowania w sprawie o upadłość z prawem głosu doradczego;


uczestnicy w sprawie o upadłość
- strony, zabezpieczeni wierzyciele, arbitrażowy kierujący (dysponent majątku, kierujący sanacją, likwidator), właściciel majątku (organ upoważniony do dysponowania majątkiem) dłużnika, państwowy organ ds. upadłości, Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy, przedstawiciel organu samorządu miejscowego, przedstawiciel pracowników dłużnika, upoważniona osoba założycieli (uczestników, akcjonariuszy) podmiotu działalności przedsiębiorczej - dłużnika, a także w przypadkach przewidzianych w niniejszej Ustawie, inne osoby uczestniczące w postępowaniu w sprawie o upadłość.Powrót Wszystkie Aktualności