04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZabezpieczenie pozwu (09-06-2013)


Zabezpieczenie pozwu  w sprawach gospodarczych

Osoba posiadająca podstawy obawiać się, że wydanie potrzebnych jej dowodów nie będzie możliwe lub będzie utrudnione, a także, że jej prawa zostały naruszone lub istnieje realne zagrożenie ich naruszenia, posiada prawo przed złożeniem pozwu zwrócenia się do sądu gospodarczego z wnioskiem o podjęcie środków zapobiegawczych.

Środki zapobiegawcze przewidują:
1) żądanie dowodów;
2) przegląd pomieszczeń, w których odbywają się działania związane z naruszaniem praw;
3) zajęcie majątku należącego do osoby, w stosunku do której podjęto środki zapobiegawcze i znajdującego się u niej lub u innych osób.
Wniosek o podjęcie środków zapobiegawczych powinien zawierać:
1) nazwę sądu gospodarczego, do którego kierowany jest wniosek;
2) nazwę zgłaszającego i osoby, w stosunku do której kierowana jest prośba o podjęcie środków zapobiegawczych, ich adresy pocztowe, dokumenty potwierdzające status zgłaszającego - obywatela w charakterze podmiotu działalności przedsiębiorczej;
3) rodzaj i istotę środka zapobiegawczego;
4) okoliczności, które uzasadniają konieczność podjęcia środków zapobiegawczych;
5) wykaz dokumentów i innych dowodów dołączanych do wniosku;
6) podpis zgłaszającego lub jego przedstawiciela, w przypadku, gdy wniosek przedkłada przedstawiciel.
Do wniosku o podjęcie środków zapobiegawczych dodaje się dokumenty potwierdzające dokonanie opłaty 
skarbowej, w wysokości i w trybie określonym prawem. 
Wraz z wnioskiem o podjęcie środków zapobiegawczych przedkłada się ich kopie w ilości zgodnej z ilością osób,
w stosunku do których ,składana jest prośba o podjęcie środków zapobiegawczych.
Zgłaszający powinien złożyć odpowiedni wniosek pozwowy, w terminie 5-ciu dni od dnia podjęcia uchwały o 
podjęciu środków zapobiegawczych.
Po złożeniu przez zgłaszającego wniosku pozwowego, środki zapobiegawcze uważa się za działania 
zabezpieczające pozew.
Wniosek o podjęcie środków zapobiegawczych rozpatrywany jest w terminie nieprzekraczającym 2-ch dni od dnia 
jego złożenia do sądu gospodarczego, w rejonie działalności którego należy przeprowadzić czynności procesowe 
z poinformowaniem zainteresowanych osób.
Brak osób zainteresowanych nie przeszkadza w rozpatrzeniu wniosku.
W przypadku uzasadnionego roszczenia, wniosek o podjęcie środków zapobiegawczych rozpatrywany jest 
wyłącznie z udziałem zgłaszającego, bez powiadamiania osoby, w stosunku do której prosi się o podjęcie działań 
zapobiegawczych.
Sąd gospodarczy posiada prawo żądania od zgłaszającego dołączenia do wniosku dowodów naruszenia jego 
praw 
lub dowodów potwierdzających istniejące zagrożenie naruszenia jego praw.
Sąd gospodarczy może zobowiązać zgłaszającego do zabezpieczenia jego roszczenia zastawem wnoszonego do 
depozytu sądu gospodarczego dostatecznego do tego, aby zapobiec podejmowaniu nieuzasadnionych środków 
zapobiegawczych. 
Wysokość zastawu określa sąd gospodarczy z uwzględnieniem okoliczności sprawy, lecz nie powinna być wyższa 
od wysokości zgłoszonej szkody.
 
W celu podjęcia środków zapobiegawczych, sąd gospodarczy podejmuje uchwałę, w której określa wybrane środki 
zapobiegawcze, podstawy ich wyboru, zasady i sposób ich wykonania, wysokość zastawu, w przypadku, gdy taki 
został wyznaczony.
Kopię uchwały niezwłocznie po jej podjęciu przesyła się do zgłaszającego i osobie w stosunku, do której, mają być 
podjęte środki zapobiegawcze.
W przypadku podjęcia uchwały z udziałem zgłaszającego bez zawiadamiania osoby, w stosunku, do której, prosi 
się o podjęcie środków zapobiegawczych, kopia uchwały przesyłana jest osobie, wobec której podjęto środki 
zapobiegawcze natychmiast po jej podjęciu.
Uchwała o podjęciu środków zapobiegawczych wykonywana jest natychmiast wg zasad przewidzianych dla 
wykonania orzeczeń sądowych.
W przypadku zabezpieczenia roszczeń zgłaszającego zastawem, uchwała o podjęciu środków zapobiegawczych 
wykonywana jest natychmiast po wniesieniu zastawu w pełnej wysokości.

Podstawa prawna: Kodeks Postępowania Gospodarczego Ukrainy