04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZwrot przedmiotu leasingu (11-05-2009)

Brak zdjęcia

Państwowa Administracja Podatkowa Ukrainy
Pismo Nr 5945/7/16-1517-26, z dnia 23.03.2009


Dotyczy zasad ewidencji podatkowej VAT w przypadku odbioru przedmiotów leasingu finansowego w związku z brakiem opłat


Zwrot przedmiotu leasingu finannsowego, w tym również i w przypadku sprzedaży przez leasingodawcę przedmiotów leasingu finansowego w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy leasingu finansowego (w szczególności w związku z brakiem spłat opłat leasingowych), do celów VAT stanowi dla otrzymującego przedmiot opodatkowania ( ppkt. 3.2.2 pkt.3.2 art.3 Ustawy Ukrainy „ O podatku VAT” oraz podlega opodatkowaniu VAT wg zasad ogólnych.

Podstawą opodatkowania takiej operacji określa się zgodnie z pkt.4.1 art.4 Ustawy w oparciu o ceny zwyczajne przedmiotu leasingu obowiązujące na dzień zwrotu , lecz nie niższe niż wartość pierwotna takiego funduszu podstawowego, pomniejszona o kwotę naliczonej amortyzacji (zgodnie regulacajmi art. 8 Ustawy Ukrainy „O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw”.

Zgodnie z ppkt. 7.2.3 pkt.7.2 art.7 Ustawy, w chwili powstania zobowiązań podatkowych , sprzedawca (otrzymujący po rozwiązaniu umowy lieasingu) sporządza specyfikację podatkową (tzw. nakładną) w 2 -ch egz., której oryginał przekazuje kupującemu ( leasingodawcy po rozwiązaniu umowy leasingowej) oraz stanowiącą podstawę do naliczenia przez nich kredytu podatkowego, pod warunkiem wykorzystania otrzymanego (zwróconego) przedmiotu leasingui finansowego w opodatkowanych operacjach w graniach działalności gospodarczej ( ppkt. 7.4.1 oraz 7.4.5 art.7 Ustawy)


Zgodnie z ust.2 ppkt. 7.2.6 pkt.7.2 art.7 Ustawy, w przypadku odmowy przez dostawcę towarów (usług) przekazania specyfikacji podatkowej lub w przypadku nieprzestrzgeania przez niego zasad jej sporządzania, otrzymujący towar (usługi) posiada prawo do złożenia do deklaracji podatkowej za sprawozdawczy okres podatkowy skargi (wniosku) na takiego dostawcę, stanowiącej podstawę do zaliczenia kwot podatatku VAT do składników kredytu podatkowego.

Do wniosku dołącza się kopię paragonów (czeków) lub innych dokumentów rozliczeniowych potwierdzających fakt zapłaty podatku w związku z nabyciem takich towarów ( usług).

Mając na uwadze jak wyżej, a także fakt, że przy dokonywaniu operacji sprzedaży ( zwrotu przez leasingobiorcę leasingodawcy) przedmiotu leasingu finansowego w związku z brakiem opłat leasingowych, brakujące dokumenty potwierdzające fakt zapłaty podatku VAT od powyższych operacji mogą być zawarte wyłącznie w specyfikacji podatkowej  dlatego też regulacje ust.2 ppkt.7.2.6 pkt.7.2 art.7 w danej sytucji nie mogą być stosowane.

Jednocześnie informujemy, że regulacje ust.8 pisma Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy Nr 982/6/16-1515-26, z dnia 06.02.2009 dotyczą kwot % lub prowizji naliczonych od wartości przedmiotu leasingowego.

Zastępca przewodniczacego S. CzekaszkinPowrót Wszystkie Aktualności