20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


O zasadach regulowania zobowiązań wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatków
(Ustawa Nr 2181-III z dnia: 21-12-2000)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012


część I art.1 Określenie terminów - art. 5 Zasady uzgadniania kwot zobowiązań podatkowych, zaskarżania decyzji organów kontrolujących oraz określania długu podatkowego


 

O zasadach regulowania zobowiązań
wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatków

 

( wiadomości NRU (BBP), 2001, Nr 10, art. 44
( wraz ze zmianami na podstawie Ustaw
Nr 2922-III ( 2922-14 ) z dnia 10.01.2002, ВВР, 2002, Nr 17, art.117
Nr 380-IV ( 380-15 ) z dnia 26.12.2002, ВВР, 2003, Nr 10-11, art.86
Nr 397-IV ( 397-15 ) z dnia 26.12.2002, ВВР, 2003, Nr 14, art.94
Nr 550-IV ( 550-15 ) z dnia 20.02.2003, ВВР, 2003, Nr 24, art.154
Nr 762-IV ( 762-15 ) z dnia 15.05.2003, ВВР, 2003, Nr 30, art.247
Nr 889-IV ( 889-15 ) z dnia 22.05.2003, ВВР, 2003, Nr 37, art.308
- obowiązuje od dnia 01.01.2004
Nr 1127-IV ( 1127-15 ) z dnia 11.07.2003, ВВР, 2004, Nr 8, art.64
Nr 1255-IV ( 1255-15 ) z dnia 18.11.2003, ВВР, 2004, Nr 11, art.140
Nr 1344-IV ( 1344-15 ) z dnia 27.11.2003, ВВР, 2004, Nr 17-18, art.250
Nr 1830-IV ( 1830-15 ) z dnia 22.06.2004, ВВР, 2005, Nr 4, art.84
Nr 1868-IV ( 1868-15 ) z dnia 24.06.2004, ВВР, 2004, Nr 46, art.511
Nr 2285-IV ( 2285-15 ) z dnia 23.12.2004, ВВР, 2005, Nr 7-8, art.162 }

(Dotyczy: uznania wybranych regulacji za niezgodne z Konstytucją patrz: Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego Nr 2-рп/2005 ( v002p710-05 ) z dnia 24.03.2005)

(Dotyczy uznania wybranych regulacji za zgodne z Konstytucją patrz: Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego Nr 2-рп/2005 ( v002p710-05 ) z dnia 24.03.2005)
(wraz ze zmianami na podstawie Ustaw

Nr 2505-IV (2505-15 ) z dnia 25.03.2005, ВВР, 2005, Nr 17, Nr 18-19, art.267
Nr 2631-IV (2631-15 ) z dnia 02.06.2005, ВВР, 2005, Nr 26, ar.358
Nr 2711-IV (2711-15 ) z dnia 23.06.2005, ВВР, 2005, Nr 33, art.430
Nr 2801-IV (2801-15 ) z dnia 06.09.2005, ВВР, 2005, Nr 48, art.480
Nr 3108-IV (3108-15 ) z dnia 17.11.2005, ВВР, 2006, Nr 1, art.18
Nr 3201-IV (3201-15 ) z dnia 15.12.2005, ВВР, 2006, Nr 13, art.110
Nr 3235-IV (3235-15 ) z dnia 20.12.2005, ВВР, 2006, Nr 9, Nr 10-11, art.96
Nr 3541-IV (3541-15 ) z dnia 15.03.2006, ВВР, 2006, Nr 35, art.296
Nr 398-V (398-16 ) z dnia 30.11.2006 )

(W tekście Ustawy słowa „sąd (sąd arbitrażowy)” oraz „arbitrażowy sąd” we wszystkich przypadkach zamieniono słowem „sąd” na podstawie Ustawy Nr 397-IV
(397-15 ) z dnia 26.12.2002

(Zasady naliczania kar określone w niniejszej Ustawie wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 550-IV (550-15), stosuje się od kwartału kalendarzowego następującego za kwartał, w którym wchodzi w życie niniejsza Ustawa, a zasady spłaty odsetek określa niniejsza Ustawa wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 550-IV ( 550-15 ), stosowana od 1 lipca 2003 r)

Niniejsza Ustawa jest szczególną Ustawą dotyczącą opodatkowania, która określa zasady spłaty zobowiązań osób prawnych lub fizycznych wobec budżetów oraz państwowych funduszy celowych, podatków i opłat (obowiązkowych płatności) łącznie ze spłatą obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz składek na powszechne ubezpieczenie społeczne, naliczania i spłaty kar oraz sankcji karnych stosowanych w stosunku do płatników podatków przez organy kontrolne, w tym: za nieprzestrzeganie prawa w obszarze działalności zagranicznej oraz określa procedury zaskarżania czynności organów egzekucyjnych.


(ust.1 Preambuły wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 550-IV ( 550-15 )z dnia 20.02.2003 )
Niniejsza Ustawa nie reguluje spłat i obsługi kredytów, udzielonych ze środków budżetowych oraz pożyczek pozyskanych przez państwo lub pod gwarancje państwowe, innych zobowiązań wynikających z porozumień zawartych przez organy państwowe i/lub w imieniu państwa regulowane postanowieniami prawa cywilnego oraz innym prawem w zakresie regulacji długu państwowego oraz jego obsługi.

Niniejsza Ustawa nie reguluje również spraw związanych ze spłatą zobowiązań podatkowych lub egzekucją długu podatkowego od osób, objętych procedurami sądowymi przewidzianymi w Ustawie Ukrainy „ O odnowieniu płynności finansowej dłużnika lub uznanie go za bankruta „ (2343-12) oraz spłaty zobowiązań z tytułu regulowania składek ubezpieczeniowych z tytułu powszechnego ubezpieczenia państwowego.
(ust. 3 preambuły wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 550-IV (550-15) z dnia 20.02.2003, Nr 3108-IV(3108-15) z dnia 17.11.2005 )

Art. 1 . Określenie terminów

W niniejszej Ustawie użyte terminy oznaczają:

1.1. płatnik podatku – osoby prawne, ich filie, oddziały, inne odrębne jednostki nie posiadające statusu osoby prawnej, a także osoby fizyczne posiadające status podmiotu działalności przedsiębiorczej, bądź nie posiadające takiego statusu , na które zgodnie z prawem nałożono obowiązek uzyskania i/lub spłaty podatków i opłat (obowiązkowych płatności) kar i sankcji karnych;

1.2. zobowiązania podatkowe – zobowiązanie płatnika podatków do spłaty do budżetów lub państwowych Funduszy celowych odpowiedniej kwoty środków, w trybie i w terminie określonym w niniejszej Ustawie lub innymi ustawami Ukrainy;

1.3. dług podatkowy –zobowiązanie podatkowe (z uwzględnieniem sankcji karnych w przypadku ich istnienia), samodzielnie uzgodnione przez płatnika podatku lub uzgodnione w trybie administracyjnym lub sądowym, lecz nie spłacone w określonym terminie, a także kara naliczona od kwoty takiego zobowiązania podatkowego;
(pkt.1.3 art. 1 wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 550-IV( 550-15 ) z dnia 20.02.2003 )

1.4. kara (grzywna) – opłata w formie % naliczonych od wartości długu podatkowego (bez uwzględnienia kary) pobierana od płatnika podatku w związku z nieterminową spłatą zobowiązania podatkowego;

1.5. sankcja karna ( kara pieniężna) – opłata w określonej kwocie lub w formie % od kwoty zobowiązania podatkowego, (bez uwzględnienia kary i kary pieniężnej) pobierana od płatnika podatków w związku z naruszeniem przez niego zasad opodatkowania określonych odpowiednimi ustawami;

1.6. przymusowe ściągnięcie – skierowanie egzekucji (zajęcia) na aktywa płatników podatków w celu pokrycia długu podatkowego, bez wcześniejszego uzgodnienia jego kwoty z takim płatnikiem podatku;

1.7. aktywa płatnika podatku
– środki, materialne i niematerialne wartości należące do osoby prawnej lub fizycznej na prawie własności lub całościowego wydania gospodarczego;

1.8. kartoteka – rejestr dokumentów rozliczeniowych lub wykonawczych nadsyłanych przez obsługujące banki płatnikom podatków lub organ egzekucji oraz niezapłaconych w terminie w związku z brakiem środków na takim rachunku;

1.9. powiadomienie podatkowe – pisemne powiadomienie organu kontrolującego o obowiązku płatnika podatku spłaty kwoty zobowiązania podatkowego, określonego przez organ kontrolujący, w przypadkach przewidzianych prawem;

1.10. podatkowe roszczenie
– pisemne żądanie organu podatkowego skierowane do płatnika podatku o spłatę kwoty długu podatkowego;

1.11. deklaracja podatkowa, rozliczenie (dalej – deklaracja podatkowa)
– dokument dostarczany przez płatnika podatku do organu kontrolującego, w terminach określonych prawem, na podstawie, którego dokonuje się naliczenia i/lub spłaty podatku, opłaty (obowiązkowej płatności);
(pkt. 1.11 art. 1 wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 550-IV ( 550-15 ) z dnia 20.02.2003 )

1.12. organ kontrolujący – organ państwowy, który w granicach własnych uprawnień określonych prawem, kontroluje terminowowość, wiarygodność, całościowość naliczeń podatków i opłat (obowiązkowych płatności) oraz spłat zobowiązań podatkowych, bądź długu podatkowego.

Szczegółowy wykaz organów kontrolujących określa art. 2 niniejszej Ustawy.

1.13. środki – hrywna lub waluta zagraniczna;

1.14. restrukturyzacja długu podatkowego
– odroczenie lub rozłożenie na raty, spłaty długu podatkowego, nagromadzonego przez płatnika podatku wg stanu na dzień określony w niniejszej Ustawie, a także częściowe jego umorzenie (wyksięgowanie);

1.15. organ podatkowy
– organ Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, organ celny – organ Państwowej Służby Celnej Ukrainy;

1.16. organ egzekucyjny – organ państwowy upoważniony do podejmowania działań zabezpieczających spłatę długu podatkowego, w granicach uprawnień określonych prawem;

(Regulacje pkt. 1.17 art. 1 określono uznano za zgodne z Konstytucją na podstawie
Orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Nr 2-рп/2005 (v002p710-05) z dnia 24.03.2005)

1.17. zastaw podatkowy
– sposób zabezpieczenia nie spłaconego w terminie zobowiązania podatkowego przez płatnika podatków. (...)

1.18. cena zwyczajna
– cena uznana za zwyczajną w oparciu o zasady przewidziane w Ustawie Ukrainy „O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw”(334/94-ВР );
(art. 1 uzupełniono o pkt. 1.18 w oparciu o Ustawę Nr 550-IV (550-15) z dnia 20.02.2003 )

1.19. dzień operacyjny (bankowy)
– część dnia roboczego, w przeciągu którego przyjmowane są dokumenty przelewowe; (...)

1.20. uzgodnienie apelacyjne
– uzgodnienia zobowiązania podatkowego w trybie i w terminach określonych w niniejszej Ustawie, wg procedur zaskarżania administracyjnego lub sądowego.
(art. 1 uzupełniono o pkt. 1.20 w oparciu Ustawy Nr 550-IV ( 550-15 ) z dnia 20.02.2003 )

Art.2. Organy kontrolujące

Art. 3. Podstawy do przymusowej egzekucji aktywów oraz określania funduszu budżetowego

3.1. Podstawy do przymusowej egzekucji aktywów płatnika podatków

3.2. Fundusz budżetowy
(...)

Art. 4. Zasady składania deklaracji podatkowej i określania kwoty zobowiązań podatkowych


4.1. Deklaracja podatkowa

4.1.1. Płatnik podatku samodzielnie nalicza kwotę zobowiązania podatkowego, którą przedstawia w deklaracji podatkowej, poza przypadkami przewidzianymi w ppkt. "г" ppkt. 4.2.2. pkt. 4.2 , a także pkt. 4.3 niniejszego art.

4.1.2. Przyjęcie deklaracji podatkowej jest obowiązkiem organu kontrolującego.
Deklaracja podatkowa przyjmowana jest przez kancelarię, której status określa odpowiedni akt normatywno – prawny, bez wcześniejszej kontroli podanych w niej wskaźników. (...)

4.1.4. Deklaracje podatkowe sporządza się za podstawowy (sprawozdawczy) okres, który wynosi:
a) miesiąc kalendarzowy (w tym przy wpłacie miesięcznych zaliczek) – w przeciągu 20 dni kalendarzowych następujących po ostatnim dniu sprawozdawczym
(podatkowego) miesiąca;

b) kwartał kalendarzowy lub kalendarzowe półrocze (w tym: przy spłacie kwartalnych lub półrocznych zaliczek) – w przeciągu 40 dni kalendarzowych następujących po ostatnim dniu sprawozdawczego (podatkowego) kwartału (półrocza);

c) roku kalendarzowego, poza przypadkami przewidzianymi w ppkt.”d” pkt. 4.1.4 niniejszego pkt. – w przeciągu 60 dni kalendarzowych po ostatnim dniu kalendarzowym roku sprawozdawczego (podatkowego);

d) roku kalendarzowego dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych
(podatku dochodowego od osób fizycznych) – do 1 kwietnia roku następującego
po sprawozdawczym;

W przypadku, gdy deklaracja podatkowa za kwartał, półrocze, trzy kwartały lub rok sporządzana jest narastająco w oparciu o podstawowe wskaźniki okresów podatkowych, składana jest za kwartał, półrocze trzy kwartały lub rok (bez uwzględnienia zaliczek) w oparciu o odpowiednie przepisy podatkowe, to deklarację taką przedkłada się w terminach określonych w niniejszym pkt. dla podstawowego okresu podatkowego.

Dla celów ppkt. 4.1.4 niniejszego pkt. za „ podstawowy okres podatkowy” należy rozumieć pierwszy okres podatkowy roku sprawozdawczego określony odpowiednim
prawem podatkowym, w szczególności kwartał kalendarzowy do opodatkowania dochodu przedsiębiorstw.
(ust.ppkt. 4.1.4 pkt. 4.1 art. 4 wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 550-IV (550-15 ) z dnia 20.02.2003 )

Płatnika podatku zwalnia się od obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za sprawozdawczy (podatkowy) okres w przeciągu bieżącego roku w przypadku, gdy jego zobowiązania podatkowe zostały określone w rocznej deklaracji podatkowej na bieżący rok zgodnie z ustawą dla odrębnego podatku, opłaty (obowiązkowej płatności).
(ppkt. 4.1.4 pkt.4.1 art. 4 uzupełniono o ust. na podstawie Ustawy Nr 2505-IV
(2505-15 )z dnia 25.03.2005 )

4.1.5. W przypadku, gdy na ostatni dzień terminu złożenia deklaracji podatkowej przypada dzień wolny lub świąteczny, to ostatnim dniem terminu uważa się następujący po wolnym lub świątecznym dzień operacyjny (bankowy);
(ust. 1 ppkt. 4.1.5 pkt. 4.1 art. 4 wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 550-IV ( 550-15 )z dnia 20.02.2003 )

Graniczne terminy składania deklaracji podatkowej mogą być przedłużone zgodnie z zasadami i na podstawie przewidzianej w pkt. 15.1 art. 15 niniejszej Ustawy.

4.1.6. W przypadku, gdy zgodnie z prawem podatkowym danego podatku, opłaty (obowiązkowej płatności) okres podatkowy nie został określony, to deklarację podatkową przedkłada się oraz zobowiązanie podatkowe spłaca, w terminach przewidzianych w niniejszym pkt. dla miesięcznego podstawowego okresu podatkowego poza przypadkami, gdy w takiej ustawie nie przewidziano składania deklaracji .
(pkt.4.1 art. 4 uzupełniono o ppkt. 4.1.6 w oparciu o Ustawę Nr 550-IV ( 550-15 ) z dnia 20.02.2003 )

4.1.7. Płatnik podatku, w terminie nie przekraczającym 10-ciu dni przed zakończeniem granicznego terminu, posiada prawo przesłania deklaracji (rozliczenia) w oparciu o ppkt.4.1.4 niniejszego pkt. na adres organu podatkowego pocztą za potwierdzeniem odbioru. (...)

4.2. Określanie zobowiązania podatkowego przez organ kontrolujący

4.2.1. W przypadku, gdy zgodnie z regulacjami niniejszego pkt. wartość zobowiązania podatkowego zostanie naliczona przez organ kontrolujący, to płatnik podatków nie ponosi odpowiedzialności za terminowość, wiarygodność i pełne pokrycie naliczonego zobowiązania podatkowego oraz posiada prawo do zaskarżenia tej kwoty w trybie określonym w niniejszej Ustawie.

4.2.2. Organ kontrolujący zobowiązany jest samodzielnie określić wartość zobowiązania podatkowego płatnika podatków w przypadku, gdy:

a) płatnik podatków nie składa deklaracji podatkowej w określonych terminach;

b) dane kontroli dokumentacji z wyników działalności płatników podatków świadczą
o zaniżeniu lub zawyżeniu wartości jego zobowiązań podatkowych zawartych w
deklaracjach podatkowych;

c) organ kontrolujący w związku z przeprowadzeniem kontroli kameralnej wykryje pomyłki matematyczne lub metodologiczne w złożonej porzez płatnika podatków deklaracji podatkowej, powodujące zaniżenie lub zawyżenie wartości zobowiązania podatkowego.
(ust.1 ppkt. "c" ppkt. 4.2.2 pkt. 4.2 art. 4 wraz ze zmianami na podstawie Ustawy
Nr 550-IV ( 550-15 ) z dnia 20.02.2003 )

Za „kameralną” uważa się kontrolę, prowadzoną przez organ kontrolujący wyłącznie na podstawie danych zawartych w deklaracjach podatkowych, bez przeprowadzania innego rodzaju kontroli płatnika podatków;
(ppkt. "c" ppkt. 4.2.2 pkt.4.2 art. 4 uzupłeniono o ust. 2 w oparciu o Ustawę Nr 550-IV( 550-15 ) z dnia 20.02.2003 )

d) zgodnie z prawem podatkowym, osobą odpowiedzialną za prawidłowe naliczenie
danego podatku lub opłaty (obowiązkowej płatności) jest organ kontrolujący. (...)

4.3. Określanie wartości zobowiązania podatkowego wg metod niebezpośrednich

4.3.1. W przypadku, gdy organ kontrolujący nie może samodzielnie określić wartości zobowiązania podatkowego płatnika podatków zgodnie z ppkt. „a” ppkt. 4.2.2 art.4 niniejszej Ustawy, ze względu na brak możliwości ustalenia faktycznej siedziby przedsiębiorstwa, bądź jego odrębnych jednostek, siedziby osoby fizycznej lub uchylania się przez płatnika spłaty podatków, bądź przez jego pracowników od udzielenia informacji przewidzianej prawem, a także w przypadku, gdy brak jest możliwości do określenia kwoty zobowiązań podatkowych, ze względu na nieprowadzenie przez płatnika podatków ewidencji podatkowej lub brak jest określonych prawem dokumentów źródłowych, wartość zobowiązań podatkowych może być określona metodą niebezpośrednią.

Niniejsza metoda może być zastosowana również w przypadku, gdy deklaracja została złożona, lecz podczas kontroli dokumentów przez organ kontrolujący płatnik podatków nie potwierdza rozliczeń wskazanych w deklaracji posiadającymi dokumentami ewidencji w trybie przewidzianym prawem.

4.3.2. Według metody niebezpośredniej zobowiązanie podatkowe określa się wg wyceny kosztów płatnika podatków, przyrostem jego aktywów, ilością zatrudnionych osób, a także wyceną innych elementów podstaw podatkowych przyjmowanych dla rozliczenia zobowiązania podatkowego dotyczącego konkretnego podatku, opłaty
(obowiązkowej należności) zgodnie z prawem.

W przypadku, gdy dla zastosowania niebezpośrednich metod brak jest wybranych dokumentów ewidencji, metoda ta może być zastosowana wyłącznie dla określenia przedmiotu opodatkowania lub jego elementów związanych z takimi dokumentami.

Metody niebezpośredniej nie stosuje się w przypadku, gdy płatnik podatku przedkłada inne dokumenty ewidencji lub inne potwierdzenia dostateczne dla określenia wskaźników brakujących dokumentów ewidencji.

4.3.3. Metoda określania kwot zobowiązań podatkowych wg metod niebezpośrednich zatwierdzana jest ustawą oraz jest obowiązkowa dla wszystkich płatników podatków.

Zasady stosowania metod niebezpośrednich określania wartości dochodów osoby fizycznej określa się z uwzględnieniem regulacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych.
(ppkt. 4.3.3 pkt. 4.3 art. 4 wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 1830-IV
(1830-15 ) z dnia 22.06.2004 )

4.3.4. Zabrania się stosowania metody niebezpośredniej dla określenia zobowiązań podatkowych płatników podatków w przypadkach nie przewidzianych w niniejszym pkt..

4.3.5. Decyzje o zastosowaniu niebezpośrednich metod podejmuje organ w siedzibie płatnika podatków w przypadku powstania podstaw określonych w pkt. 4.3.1 niniejszego pkt.

Naliczenie zobowiązań podatkowych z wykorzystaniem niebezpośredniej metody stosują wyłącznie organy podatkowe.

Decyzje o spłacie zobowiązań podatkowych podejmowane są w trybie postępowania sądowego na wniosek kierownika (jego zastępcy) odpowiedniego organu podatkowego.
(ust.1 ppkt. 4.3.5 pkt. 4.3 art. 4 w redakcji Ustawy Nr 1830-IV (1830-15) z dnia 22.06.2004 )

W przypadku, gdy niebezpośrednia metoda została zastosowana w związku z nie ustaleniem faktycznego adresu przedsiębiorstwa, bądź jego jednostki strukturalnej siedziby osoby fizycznej – płatnika podatków obowiązek tego, że organ podatkowych podjął dostateczne działania spoczywa na organie podatkowym.

(ppkt. 4.3.6 pkt. 4.3 art. 4 wyłączono na podstawie Ustawy Nr 1830-IV (1830-15) z dnia 22.06.2004 )

4.3.7. Zarzut uchylania się od spłaty podatków nie może być oparty na określeniu przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem niebezpośredniej metody do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

4.4. Konflikt interesów i wyjaśnienia podatkowe (...)

Art. 5. Zasady uzgadniania kwot zobowiązań podatkowych, zaskarżania decyzji organów kontrolujących oraz określania długu podatkowego


5.1. Samodzielnie uzgadnianie zobowiązania podatkowego
Zobowiązanie podatkowe samodzielnie określone przez płatników podatków w deklaracji podatkowej uważa się za uzgodnione z dniem złożenia takiej deklaracji podatkowej.

Zanaczone zobowiązanie podatkowe nie może być zaskarżone przez płatnika podatków w trybie administracyjnym lub sądowym. (...)

5.2. Apelacyjne uzgodnienia zobowiązania podatkowego

5.2.1. Zobowiązanie podatkowe płatnika podatków naliczone przez organ kontrolujący zgpodnie z pkt. 4.2 oraz 4.3 art. 4 niniejszej Ustawy uważa się za uzgodnione w dzień otrzymania przez płatnika podatku zawiadomienia poza przypakdami przewidzianym w ppkt. 5.2.2. niniejszego pkt.

5.2.2. W przypadku, gdy płatnik podatków uważa, że organ kontrolujący nierzetelnie określił kwotę zobowiązania podatkowego lub przyjął dowolnie inną decyzję sprzeczną z prawem podatkowym lub poza posiadanymi uprawniami przewidzianymi prawem, taki płatnik podatku posiada prawo zwrócenia się do organu kontrolującego ze skargą o ponowne rozparzenie własnej decyzji sporządzaną w formie pisemnej oraz może posilić się dokumentami, rozliczeniami i dowodami które płatnik podatku uważa za przetrzebne do dostarczenia.

Skarga powinna być złożona do organu kontrolującego w terminie 10-ciu dni następujących po dniu otrzymania przez płatnika podatków zawiadomienia podatkowego lub innej zaskarżanej decyzji .
Organ kontrolujący zobowiązany jest do przyjęcia uzasadnionej decyzji oraz do przesłania jej w terminie 12-stu dni kalendarzowych od dnia otrzymania skargi płatnika podatków na jego adres pocztowy z potwierdzeniem odbioru lub przekazania jej za potwierdzeniem odbioru. (...)

5.3. Terminy pokrycia zobowiązania podatkowego

5.4. Dług podatkowy (...)

 
Powrót
.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................

-->