20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


O zasadach regulowania zobowiązań wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatków
(Ustawa Nr 2181-III z dnia: 21-12-2000)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012


część II art. 6 Powiadomienie podatkowe i roszczenia podatkowe - art. 12 Pokrycie zobowiązań podatkowych lub długu podatkowego w przypadku likwidacji płatnika podatków


Art. 6. Powiadomienie podatkowe i roszczenia podatkowe

6.1. Powiadomienie podatkowe


W przypadku, gdy wartość zobowiązania podatkowego rozliczana jest przez organ kontrolujący zgodnie z art. 4 niniejszej Ustawy, taki organ kontrolujący przesyła płatnikowi podatków zawiadomienie podatkowe w którym określa podstawę dla takiego naliczenia, podstawy regulacji ustawy na podstawie której dokonano naliczenia lub przeliczenie zobowiązań podatkowych , wartość podatku lub opłaty (obowiązkowej płatności) do zapłaty oraz sankcje karne w przypadku ich wystąpienia, graniczne terminy ich zapłaty, a także uprzedzenie o skutkach braku spłaty w określonym terminie oraz graniczne terminy przewidziane prawem dla zaskarżania naliczonego zobowiązania podatkowego (sankcji karnych w przypadku ich wystąpienia).

6.2. Roszczenia podatkowe


6.2.1. W przypadku, gdy płatnik podatków nie spłaca uzgodnionej kwoty zobowiązania podatkowego w określonych terminach, organ podatkowy przesyła takiemu płatnikowi podatków roszczenia podatkowe.(...)

6.2.3. Roszczenia podatkowe przesyła się:.

6.2.4. Roszczenie podatkowe uważa się za przesłane (wręczone) osobie prawnej , w przypadku, gdy przekazano jej pracownikowi osoby prawnej za pokwitowaniem odbioru lub przesłano listem z zawiadomieniem o jego wręczeniu.(...)

6.2.5. W przypadku, gdy kwota długu podatkowego określona w pierwszym roszczeniu podatkowym samodzielnie pokryta zostaje przez płatnika podatków do wystawienia drugiego roszczenia podatkowego nie przesyła się drugiego roszczenia podatkowego.

6.3. Kolejność wystawiania zawiadomień podatkowych i roszczeń podatkowych oraz dług skonsolidowany


6.3.2. W przypadku, gdy u płatnika podatków do którego zostało przesłane pierwsze roszczenie podatkowe powstał nowy dług podatkowy, drugie roszczenie podatkowe zawiera wartość skonsolidowanego długu.(...)

6.4. Odwołanie zawiadomień podatkowych i roszczeń podatkowych


6.5. W przypadku, gdy naliczona kwota zobowiązania podatkowego ( kary i sankcji karnych) lub długu podatkowego zmniejsza się na związku z ich administracyjnym zaskarżeniem , wcześniej wysłane zobowiązania podatkowe lub roszczenie podatkowe uważa się za odwołane z dniem otrzymania przez płatnika podatków nowego powiadomienia podatkowego lub odpowiedniego roszczenia podatkowego zawierających nową kwotę zobowiązania podatkowego (długu podatkowego).(...)

6.6. W przypadku, gdy naliczona kwota zobowiązania podatkowego ( kary i sankcji karnych) lub długu podatkowego zwiększa się w związku z ich zaskarżeniem administracyjny, wcześniej przesłane powiadomienie podatkowe lub roszczenie podatkowe nie jest odwołane , a na kwotę takiego zwiększenia przesyła się odrębne zawiadomienie podatkowe.

6.7. Organ kontrolujący przesyłający odpowiedniemu organowi podatkowemu wniosek przewidziany w ppkt. 6.2.1 pkt. 6.2 niniejszego art. zobowiązany jest di przekazania informacji do takiego organu podatkowego o anulowaniu lub zmianie kwoty naliczonego zobowiązania podatkowego decyzją sądu.(...)

art.7. Źródła spłaty zobowiązań podatkowych lub pokrycia długu podatkowego płatnika podatków

7.1. Wykaz źródeł samodzielnej spłaty zobowiązania podatkowego lub pokrycia długu podatkowego

7.2. Źródła pokrycia długu podatkowego na podstawie decyzji organu egzekucyjnego

7.3. Wykaz aktywów, które nie mogą być wykorzystane w formie źródła pokrycia długu podatkowego

7.3.1. Nie mogą być wykorzystane jako źródła pokrycia długu podatkowego płatnika podatków samodzielną decyzją lub decyzją organu egzekucyjnego:
a) majątek płatnika podatków przekazany mu w zastaw przez inne osoby , w przypadku, gdy taki zastaw był w należyty sposób zarejestrowany w państwowych rejestrach zastawów majątku ruchomego lub nieruchomego zgodnie z prawem do chwili powstania prawa zastawu podatkowego;
b)aktywa, będące własnością innych osób oraz przekazane w czasowe dysponowanie lub użytkowanie przez płatnika podatków, w tym lecz nie wyłącznie: majątek przekazany płatnikowi podatków w leasing (dzierżawę), przechowanie (odpowiednie magazynowanie), a także przekazane do lombardu, komis (konsygnację);
surowce przekazane przedsiębiorstwu do przetworzenia, poza ich częścią przekazanych płatnikowi podatków w formie zapłaty za usługi, a także aktywa innych osób przyjętych przez płatnika podatków w zastaw bądź zakład, powierzone oraz innego rodzaju zarządu agencyjnego;
(ppkt. "б" ppkt. 7.3.1 pkt. 7.3 art. 7 wraz ze zmianami na podstawie Ustawy Nr 550-IV ( 550-15 )z dnia 20.02.2003 )
c) prawa majątkowe innych osób przekazane płatnikowi podatków do czasowego użytkowania lub dysponowania , a także prawa niemajątkowe innych osób, w tym prawa własności intelektualnej (przemysłowej) przekazane w użytkowanie płatnikowi podatków bez prawa ich sprzedaży;
d) środki innych osób przekazane płatnikowi podatków do składowania (depozyt) lub powierzone zarządzanie, a także własne środki osoby prawnej wykorzystywane do wypłat wynagrodzeń za faktycznie przepracowany czas osób fizycznych zatrudnionych przez taką osobę prawną w wysokości i wg zasad przewidzianych przez Gabinet Ministrów Ukrainy;
e) kredyty lub pożyczki udzielone płatnikowi podatków przez placówkę kredytowo – finansową odrębnione na rachunkach pożyczkowych otwartych na rzecz takiego płatnika podatków , a także kwoty akredytyw wystawionych na płatnika podatków, lecz nie otwartych do chwili takiego otwarcia;
f) majątek zaliczony do składników całościowych kompleksów majątkowych przedsiębiorstw państwowych nie podlegający prywatyzacji w tym przedsiębiorstw skarbu państwa.(...)

Art. 8. Zastaw podatkowy

Art.9. Administracyjny areszt aktywów

9.1. Określenie aresztu administracyjnego aktywów

9.2. Pełny lub umowny areszt (zajęcie)

9.3. Zasady zastosowania aresztu aktywów

9.4. Wykonawcy decyzji o areszcie (zajęciu) aktywów

9.5. Zawieszenie aresztu (zajęcia) administracyjnego aktywów płatnika podatków

9.6. Zaskarżenie decyzji o administracyjnym zajęciu aktywów

9.7. W przypadku, gdy aktywa płatnika podatków zwalnia się od zajęcia administracyjnego w związku z zakończeniem granicznego terminy jego zastosowania, ponowne założenie aresztu administracyjnego na podstawach nałożenia pierwszego zajęcia administracyjnego jest zabronione.

9.8. Zasady celne

Art. 10. Sprzedaż aktywów znajdujących się w zastawie podatkowym

10.1. Organizacja targów publicznych

10.1.1. W przypadku, gdy inne przewidziane niniejszą Ustawą działania skierowane na pokrycie długu podatkowego nie przyniosły pozytywnego wyniku, organ podatkowy dokonuje za płatnika podatków i na rzecz państwa działania w kierunku pozyskania dodatkowych źródeł pokrycia kwoty długu podatkowego poprzez egzekucję środków będących jego własnością , a w przypadku ich braku – poprzez sprzedaż innych aktywów takiego płatnika podatków.(...)

10.1.2. Organizacją sprzedaży aktywów płatnika podatków zajmuje się kierujący podatkowy takiego płatnika podatków.

10.1.3. Płatnik podatków (dla państwowych i komunalnych przedsiębiorstw- w uzgodnieniu z organem uprawnionym do zarządu ich majątkiem) samodzielnie określa składniki i kolejność sprzedaży własnych aktywów wychodząc z zasad zachowania celowości całościowego kompleksu majątkowego zabezpieczającego prowadzenie podstawowej działalności produkcyjnej oraz całkowitego pokrycia kwoty długu podatkowego.(...)

10.2. Zasady sprzedaży aktywów

10.3. Upowszechnianie informacji

10.4. Dostęp do aktywów

10.5. Anulowanie decyzji o sprzedaży aktywów

10.6. Zabezpieczenia interesów kredytodawców

Art. 11. Pokrywanie długu podatkowego państwowych lub komunalnych przedsiębiorstw

Art.12. Pokrycie zobowiązań podatkowych lub długu podatkowego w przypadku likwidacji płatnika podatków

12.1. Kolejność wykorzystywania likwidowanych aktywów płatnika podatków
W przypadku, gdy właściciel lub upoważniony przez nich organ podejmuje decyzję o likwidację płatnika podatków nie związanej z bankructwem, aktywa tego płatnika podatków wykorzystuje się wg kolejności określonej prawem Ukrainy.

12.2. Likwidacja płatników podatków
Do celów podatkowych likwidacją płatników podatków jego filii, oddziałów, bądź innej odrębnej jednostki strukturalnej jest likwidacja płatnika podatków osoby prawnej lub zawieszenie osoby fizycznej w charakterze podmiotu działalności przedsiębiorczej, a także likwidacja filii, oddziału, odrębnej jednostki płatnika podatków w związku z czym zamykane są jej rachunki i/lub utrata statusu płatnika podatków zgodnie z prawem.(...)Poprzednia 
Powrót
.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................

-->